16. katecheze / 2014-15

Farní evangelizační buňky 
16. katecheze ve školním roce 
2014/2015
(Konference o FEB v Dolanech)
 
„Nikdy nepočítejte lidi, kteří jsou v kostele, ale ty, kteří tam chybí“ (P. Pigi při setkání s kněžími)
 
Milost Ježíše Krista, našeho Pána, láska Boží a společenství Ducha svatého, ať je s vámi se všemi.
 
Sestry a bratři srdečně vás zdravím s hlubokou radostí v srdci a s velikou vděčností za Kristovo zmrtvýchvstání, které až do dnešních dnů nepřestává být aktuální. Pán vstal a my jsme toho svědky. Smíme tuto skutečnost prožívat, radovat se z ní a dělit se o ní. 
Dnešní katecheze vybočí z našeho rytmu nahlížení tří základních témat. Chci se totiž vrátit k právě skončené národní konferenci o FEB, která se uskutečnila v uplynulém prodlouženém víkendu v Dolanech u Olomouce, v komunitě Blahoslavenství. Z naší farnosti jsme na celou dobu byli pouze dva a na jeden celý den zuberská buňka. Vím, že je plno nabídek a povinností, přesto všechno je velká škoda nepotkat se s těmi, které si Pán v posledních pětadvaceti letech použil k tomuto mimořádnému dílu rozšířenému v počtu mnoha tisíc buněk doslova po celém světě. Po té co jsem se zúčastnil čtyřech mezinárodních konferencích v Miláně a nyní podruhé naší české (či snad lépe řečeno česko-slovenské) nepřestávám být v úžasu nad tím jak Pán jedná. A přede všemi dosvědčuji, že i po čtrnácti letech kněžství a plném ponoření do služeb v církvi potřebuji být ujišťován o Božím působení. Nesmírně se ochuzuje ten, kdo si žije individualistickým způsobem života. Připadá mi, že církev je jako hostina s mnoha stoly plnými jídla a pití, které jsou doneseny mnoha lidmi. Každý ten pokrm je osobitou zkušeností křesťana se svým Bohem, kterou však nabízí ostatním. Kdokoli může přijít a vzít si. Zakusit jedinečnou chuť toho, k čemu sám nikdy nemůže dojít. A tak i letošní konference mi znovu otevřela oči a naplnila srdce.
Nechci nyní popisovat jednotlivé části programu, i když by to jistě nebylo na škodu, ale spíše nabídnout několik myšlenek, jež se mě dotkly a mohli by být povzbuzením i pro vás.
 
- Jedna z prvních pravd o Bohu je, že je milosrdenství. Kněz je služebníkem milosrdenství. 
- Při evangelizaci je dnes potřeba nových prostředků, nových výrazů, nových metod.
- Buňky nás přivádějí, aby nás zase odeslaly. Buňka se nachází mezi ulicí a farností. 
- Je nutné změnit mentalitu, nejenom název metody.
- Jako šel Mojžíš ZA step, aby udělal živou zkušenost s Bohem musíme i my vyjít za to navyklé, abychom udělali podobně živou zkušenost.
- Podobně jako ve Večeřadle i my musíme zůstávat uvnitř dokud nedostaneme sílu Ducha sv. Jinak jsme v nebezpečí chození pouze ve vlastní síle.
- Duch sv. nás nutí vyjít a ohlašovat velká Boží díla – to ovšem můžeme jen tehdy, pokud jsme tuto zkušenost udělali. Jestli ne, zůstaňme ve „Večeřadle“. Setkání s Ježíšem je podmínkou evangelizace.
- Evangelizovat mohu jen jazykem lásky. Bůh nám dává učitele lásky Ducha svatého.
- Kde Duch sv. přijde nenechá věci tak, jak byly předtím.
- Bez naděje člověk umírá ve svém srdci. Takových lidí je dnes mnoho.

P. Kamil
 
PS: Pozitivní zprávou je trvalé schválení systému FEB Radou pro evangelizaci v Římě, coby oficiálního způsobu evangelizace. 
Druhou věcí je pozvání pro všechny členy FEB do Říma. Papež František při setkání s P. Pigi [Pidži] zatoužil po takovémto setkání. Uskuteční se 5. září tohoto roku ve Vatikánu.
Wednesday the 28th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.