16. katecheze / 2015 - 16

FARNÍ EVANGELIZAČNÍ BUŇKY
16. katecheze ve šk. roce
2015/16

Chvála Kristu.

Bratři a sestry, jsem rád, že vás zase mohu skrze tuto katechezi pozdravit. Posílám v intenzivním čase mnoha liturgických slavností pár slov pro povzbuzení. Předně děkuji vám, kteří jste se zapojili do vigilie Slavnosti Seslání Ducha Svatého. Byl to pěkný čas a byl bych rád, kdyby do něj příští rok vstoupilo ještě více lidí z buněk např. svědectvími či přímluvnou modlitbou. Dá se říci, že je to v pravém slova smyslu hlavní svátek FEB, vždyť tehdy se naplno rozběhla světová evangelizace a to opravdu s velikou mocí shůry.

K minule probíranému tématu dodávám slova papeže Pavla VI., který o hlasatelích radostné zvěsti dodává: „Jsme také obzvláště vděčni všem laikům, kteří jsou ochotni věnovat část svého času a sil, někdy dokonce i celý život, práci v misiích. Pro všechny tyto hlasatele evangelia je nezbytná důkladná příprava. To platí tím více pro ty, kdo se věnují službě slova. Ti, kdo mají za úkol předávat Boží slovo ostatním, musí být stále hlouběji přesvědčeni o jeho velikosti a bohatství a musí si dávat velký pozor, aby jejich řeč a výrazy, jimiž Boží slovo hlásají, byly důstojné, přesné a přiměřené.“

Dnes otevíráme poslední kapitolu tohoto mimořádného dokumentu o hlásání evangelia. Má název Duch evangelizace a papež v něm hovoří o podmínkách správného hlásání.

„Evangelizace nebude nikdy možná bez působení Ducha svatého. Přispěním Ducha svatého církev roste (Sk 9, 31) a Duch svatý je i její duší, neboť on vysvětluje věřícím hluboký význam Kristova učení a jeho tajemství. On je to, dnes stejně jako v prvních dobách církve, kdo působí v každém hlasateli evangelia, který se od něho nechá ovládat a řídit; on mu vnuká slova, jež by mu sama od sebe nenapadla a současně též uschopňuje duši toho, kdo těmto slovům naslouchá, k přijetí radostné zvěsti a hlásaného Božího království. Různé evangelizační metody jsou jistě účelné, ale ani ty nejdokonalejší z nich by nedokázaly nahradit tajemné působení Ducha svatého. Ani ta nejdůkladnější příprava bez něho nic nesvede. Bez Ducha svatého nezapůsobí na lidského ducha ani ta nejpřesvědčivější dialektika. Bez něho se ukazují prázdná a bezcenná i ta nejpropracovanější sociologická a psychologická schémata.“

„Možno říci, že Duch svatý je při evangelizaci hlavním činitelem. Od něho vycházejí pohnutky k hlásání evangelia a on umožňuje, že v hloubi svého svědomí přijímáme a chápeme slovo spásy. Stejným právem však můžeme říci, že je i dovršením evangelizace. Působením Ducha svatého evangelium proniká do srdce světa, poněvadž on nás vede při rozpoznávání znamení doby – a jsou to Boží znamení – jež evangelizace objevuje a hodnotí v běhu dějin.“

Následná slova jsou stále aktuální i když nás od doby sepsání dělí čtyřicet roků. Poslouchejme:
„Těchto znamení doby bychom si měly povšimnout. Mlčky či hlasitě, ale se stejným důrazem, nám kladou otázku: Věříte skutečně tomu, co hlásáte? Žijete podle toho, čemu věříte? A kážete opravdu to, co sami prožíváte? Svědectví vydávané vlastním životem se stalo dnes více než kdy jindy základní podmínkou účinnosti evangelizace. Proto jsme také do určité míry odpovědni za zdar a úspěch evangelia, jež hlásáme.“

Všechny vás zvu na Farní den, který se uskuteční v neděli 5. června. Bude to příležitost k neformální evangelizaci těch nejbližších, které máme kolem sebe stále. Kdo máte zájem se zapojit do přípravy tak se mi ozvěte. Těším se na viděnou.

P. Kamil

Thursday the 5th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.