3. katecheze / 2016 - 17

FARNÍ EVANGELIZČNÍ BUŇKY
3. katecheze ve šk. roce 2016/17
(Noe)

Pokoj vám!

Všechny vás, sestry a bratři, srdečně zdravím. Vstoupili jsme do Mariina měsíce října a tím i do tajemství prosté, ale nesmírně účinné modlitby růžence. Můžeme samozřejmě namítat, že se nám toto stálé opakování zdrávasů moc nehodí do našeho moderního způsobu života, ale... Narazil jsem v Katolickém týdeníku na krásnou myšlenku někdejšího českobudějovického biskupa Hloucha, který o tajemstvích růžence říká: „Procházej celou duší rájem božích tajemství a vdechneš je v sebe a odneseš si je v duši“. Moc vám tuto zkušenost přeji.
V našem růstu modlitby chvály nás dnes doprovodí starozákonní Noe (Genesis kap. 6 – 9). Co o něm víme z Bible? Především, že byl spravedlivý, bezúhonný a chodil s Bohem. Tato poslední poznámka se mi moc líbí. Vždyť „chodit s Bohem“ je mnohem krásnější vyjádření než např. „je členem církve“ nebo „je praktikující katolík“ apod. Chodit s Bohem vyjadřuje snahu člověka nevzdálit se, nechat se formovat Jeho způsobem myšlení, přijímat za své Jeho cíle a přizpůsobovat se Jeho rychlosti chůze, se kterou se k nim přibližuje. Jestliže byl člověk stvořen k Božímu obrazu, pak nemůžeme myslet jen na tělesnou vizáž. Bůh byl šťastný, když srdce Noeho, na rozdíl od svých současníků, tepalo v rytmu srdce Božího. Tady začíná pravá chvála, oslava Boží. „Je neuvěřitelné, nakolik jsme zúžili význam chvály a uctívání na pouhé emocionální projevy a osobní pietistické prožitky s Bohem, o které v neděli ráno chvíli usilujeme! Není divu, že se vzápětí poté cítíme prázdní.“1 Rád bych nám dnes postavil před oči Noeho coby muže usilujícího o praktickou chválu. Čím se tento starozákonní velikán proslavil byla archa. Dle Bible obrovská loď k záchraně života na zemi. Její gigantičnost je skryta v těchto číslech (převedeno na metry) délka 150 m šířka 25 m a výška 15 m. Když to porovnáme s velikostí kostela v Rožnově (35 x 14 x 15 m) zjistíme, že jsme zhruba na pětině délky, polovině šířky a stejné hodnotě výšky archy. Samozřejmě ta čísla neuvádím proto, abychom si je zapamatovali. Spíše, aby nám vyvstala velikost Noemova nasazení. K tomu byl povolán a toto přijal jako své poslání. Nyní se můžeme s údivem zastavit a zeptat se jak tato jistě nesmírná dřina souvisí s tématem chvály. Souvisí. Zkusme jen poodstoupit od své představy chvály coby slov a přejděme k chvále činu. Stavba byl Noeho projev úcty k Hospodinu. Postavme se vedle něho, podobně jako jsme vedle jeho archy postavili náš kostel a porovnávejme. Noe hledá materiál ke stavbě, my témata ke své chvále. Noe opracovává jeden kus dřeva za druhým, my naopak často přinášíme surové, nezpracované zážitky uplynulého týdne. Noe pozvedá ruce s materiálem stále výš, my někdy necháváme své ruce i tělo v nečinnosti jakoby nebylo stvořeno k Boží oslavě. Noe dává přesné instrukce, aby stavba nebyla chaosem, my často nejsme schopni podřizovat se řádu společné modlitby a zohledňovat druhé. Noe vystupuje do nebezpečných výšek, protože je to nutné k dokončení práce, my zůstáváme raději při zemi, protože je to bezpečnější a taky pohodlnější. Není třeba spěchat? Není třeba se tak dřít? Noe to viděl jinak. Boží přání nesneslo odkladu. Kolikrát se naše modlitba dostává na úplný závěr dne, za všechny jiné „důležitější“ povinnosti. Schválně jsem postavil naše srovnání s Noem trošku do negativního světla, aby ve vašem sdílení vyšlo napovrch to, co je nutné v našich chválách odstranit či pozměnit.

Stavba archy je i náš úkol. Totiž pracovat na záchraně kousku světa, za který jsem zodpovědný – mého oikos. Noe vykonal všechno, co mu Jahve přikázal (Gn 7, 5) – ne tedy chvála dle vlastních představ, ale dle nařízení Boha Hospodina. Někdo má víc chválit ústy, někdo více prací vlastních rukou, všichni jsme však povoláni oslavovat jméno našeho Boha.
„A Bůh zavřel za Noem bránu“ - jestliže stavba archy byla Noemovou chválou pak ji oním zavřením Bůh dokončil. Když děláme co máme – Bůh i naše dílo dovrší. Zdokonalí ho tak, aby vydrželo.

Příští katecheze bude mít v centru velkou postavu - Abraháma (Genesis kapitoly 11 – 25). Zkuste si tyto kapitoly pročíst, když ne všechny, tak alespoň ty hlavní momenty.

Pro připomenutí:
29. 10. se v Brumově – Bylnici uskuteční, v tomto šk. roce již druhé, odpolední setkání SMS – tedy setkání modlitebních skupin. Začátek ve 13 hod.

P. Kamil

Wednesday the 28th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.