Zasedání Ekonomické rady - 26. 10. 2016

Porada číslo: 2

Přítomni:

P. Kamil Obr, j. Miroslav Frňka, Pavel Špatný ml., Milada Bičanová, Marie Bolcková, Jakub Chovanec, Pavel Jaška, Jaromír Koryčanský, Libor Kubíček, Matěj Rončák

Omluveni: P. Josef Svoboda

Neomluveni: ---

Příští setkání: 14. 12. 2016

PROJEDNÁNO:
1. Modlitbu přednesl P. Kamil Obr, poděkování za přijetí členství v ER, připomenutí poslání ER
2. Shrnutí organizačních záležitostí zasedání ER

 1. z každého zasedání ER budou pořizovány zápisy, do týdne budou rozesílány všem členům ER prostřednictvím e-mailu a následně zveřejňovány na vývěsce farnosti + na webových stránkách farnosti
 2. zápisy budou obsahovat prezenční listinu, program, zadání jednotlivých úkolů, kdo zodpovídá, termín plnění, na dalším zasedání ER proběhne kontrola plnění úkolu, zdůvodnění nesplnění + stanovení dalšího termínu
 3. komunikace mezi členy zejména prostřednictvím e-mailu
 4. způsob přednesení podnětů a reakcí z řad farníků - na ER přednést již s předběžným rozborem, mapováním či návrhem na řešení (prvotní analýzu problematiky zajistí člen ER před přednesením na společném zasedání)
 5. vhodné, aby každý člen ER měl spolupracovníka/y s nimiž by tvořil jakýsi realizační tým
 6. termíny ER budou stanoveny na celý školní rok dopředu – dohodnuty následující termíny zasedání ER v tomto školním roce (vždy 2. středa v měsíci po 1. pátku): 14. prosince, 15. února, 19. dubna, 14. června
 7. farníci budou se závěry ER seznamováni skrze zápis vyvěšený na nástěnce
3. Byly upřesněny kompetence jednotlivých členů ER (P. Kamil Obr)
4. Předneseny nedokončené projekty a akce:
 1. nevyúčtovaná dotační akce (poskytovatel dotace město Rožnov pod Radhoštěm) „Obrazy do křížové cesty“ – nutno neprodleně dořešit fakturaci s p. Chlebovskou, termín vyúčtování dotace do konce r. 2016 + dořešit stav krycí vrstvy laku obrazů
 2. nerealizovaná akce „Kulisy nad betlémskou kaplí“ (poskytovatel dotace město Rožnov pod Radhoštěm) – nutno zrealizovat a vyúčtovat do konce r. 2016, jinak hrozí vrácení obdržené dotace, varianty řešení: malba na voděodolné desky, nutno neprodleně ověřit možnost objednání + možný termín plnění u p. Chlebovské
 3. „Kostnice“ (poskytovatel dotace město Rožnov pod Radhoštěm) – vyúčtováno
 4. dotační akce „Otevřené brány“ (poskytovatel dotace Krajský úřad) – vyúčtování zaslat elektronicky
 5. vyřešení napojení dešťových svodů na ležatou kanalizaci s osazením tzv. gajgrů (lapačů střešních splavenin) – nutno dořešit před zimou – jedná se o odborné práce, které nelze provést svépomocí, bude neprodleně oslovena firma k podání cenové nabídky s možným termínem plnění
 6. alespoň částečná oprava stávající eternitové střešní krytiny na Kostnici – zatéká na několika místech (výhledově nová krytina, zjistit stav krovu + možný druh krytiny s ohledem na podmínky památkářů) + výmalby interiéru
 7. dokončení stavebních úprav místnosti v prostoru nad kůrem
 8. apel na dobrou přípravu jednotlivých akcí, zejména pokud jde o zásahy na stavbě, jež je památkou, vyhneme se tak problémům z případné kontroly kompetentních orgánů, zmíněno že důsledkem církevních restitucí dochází k nepřiznání financí v rámci vyhlášených dotačních titulů (P. Jaška).
5. Vize a aktivity v budoucnu, které zazněly  (upozornění na ukončení financování církví v budoucnu, vrácení církevního majetku poběží ještě 14 let, výdělečná činnost v budoucnu?):
 1. oprava vstupu na faru (schází zábradlí + stříšky) – zpracovaný projekt, projednáno s památkáři
 2. úprava vstupu před WC pro veřejnost u PC – návrh na přítomnost osoby „hlídače“ (zajištění přes úřad práce?)
 3. úprava vjezdu do garáže (sklápěcí vrata)
 4. přemístění dílny? (nedostatečné zázemí)
 5. příprava projektu pergoly
 6. výmalba kostela (před tím vyřešit osvětlení + el. rozvaděč + el. vytápění) – žádost o dotaci?
 7. renovace lavic v kostele
 8. výměna železné stolice zvonu (špatná konstrukce zvonu)
 9. vyhlídková věž (podmínkou by bylo zajistit přístup k oknům ve věži) – nákladné, ale možnost výdělečné činnosti
 10. stříška před hl. vstupem do kostela?
 11. skříň za oltářem?
 12. dotažení projektu sadové výsadby zahrady + za PC
 13. schodiště na půdu (spíž) – náklady na realizaci realizace cca 12 tis. Kč - odsouhlaseno
 14. potřeba zajistit nové ministrantské oblečení cca 6-10 ks
 15. kostel ve Viganticích (v majetku obce, ve správě farnosti):

   • bude poptána firma na zpracování návrhu na vyřešení problému vlhnutí zdiv
   • reklamace schodů – objevily se vady
   • výhledově výměna osvětlení
   • problém s přístupem při umývání oken
 16. zazněl návrh na změnu organizace brigád (nízká účast farníků) – návrh termínů brigád dopředu + zapisování účastníků + zajištění občerstvení?
 17. termín příští brigády 5. listopadu 2016 – na programu zejména práce na zahradě (úprava chodníků po výkopových pracích) + přeložení dřeva připraveného pro stavbu pergoly – nutné!

DNE: 6. 11. 2016       ZAPSALA: Marie Bolcková       SCHVÁLIL: P. Kamil Obr
Wednesday the 28th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.