Společenství

Život farníků může mít různou podobu. Každý jsme jiný a každý svou víru prožíváme jinak. To co však zůstává nad slunce jasnější skutečností je, že jsme pozváni tvořit společenství. A to jak s Bohem, tak mezi sebou navzájem. Nebo lépe řečeno mezi sebou navzájem s Bohem uprostřed. Tím oficiálním společenstvím jsou naše nedělní bohoslužby. Tam ovšem není prostor pro větší spontánnost či řešení osobních záležitostí. V tomto mohou být malá společenství velikou pomocí. V následující tabulce je přehled většiny skupin, které se v naší farnosti scházejí a do nichž jste srdečně zváni.
P. Kamil Obr

 

MALÁ SPOLEČENSTVÍ
ve farnosti Rožnov pod Radhoštěm
(verze k srpnu 2016)

NÁZEV/ANIMÁTOR    
DEN HODINA 
MÍSTO 
SPIRITUALITA / INSPIRACE / POPIS


MODLITBY MATEK A OTCŮ

Modlitby matek
Marta Krhutová
ČT 18:00
RO
Modlitby matek vznikly v roce 1995 v Anglii. Jejich zakladatelkou je Veronica Williams. Také v naší farnosti pocítily maminky touhu modlit se za své děti a rodiny a začaly se proto jednou týdně scházet. Odevzdanost do Božích rukou předpokládá velikou důvěru v Boží vedení. A právě důvěře a odevzdanosti se spolu s ostatními maminkami učíme. V úvodu společenství otevíráme modlitební brožurku s modlitbami, které se modlí ženy v MM na celém světě a uvádějí nás tak do jednotlivých částí společenství (prosba k Duchu sv., odpuštění hříchů, prosba o spojení s jinými skupinkami matek, četba Božího slova...). Vyvrcholením setkání je odevzdávání našich dětí do Boží náruče. Všechny, za které se chceme modlit, máme napsány na papírových kolečkách a během odevzdávání je symbolicky vkládáme do košíčku. „Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím“ Mt 11, 28. Čtyřikrát do roka pořádáme ve farním kostele třídenní modlitby matek a otců (tzv. triduum).
Modlitby matek
Miroslava Suranová
PÁ 16:30
SF
Modlitby matek
Monika Ondřejková
PO 20:00
PC
Modlitby matek
Jana Kamasová
ÚT 19:00
RO
Modlitby otců
Jaroslav Ondřejek
PÁ 19:00
SF
Otevřeny jsou otcům fyzickým i duchovním. Důvodem našeho setkávání je potřeba dělat něco víc pro své nejbližší a také se navzájem povzbudit na naší duchovní cestě. Do Božích rukou odevzdáváme sebe i naše nejbližší v plné důvěře v Jeho plány. Stále se odevzdáváme, protože muži mají víc než ženy tendenci držet svůj život a životy blízkých tak říkajíc ve svých rukou. A Bůh může konat jen tehdy, je-li toto odevzdání úplné, což není vždy snadné. Průběh setkání je dán do značné míry knížečkou, podle které se modlíme. Jsou v ní modlitby k Duchu Svatému, modlitba za ochranu, modlitba chval a díků, modlitba pokání, modlitba za věrnost a svatost a další. Důležité je také čtení z Písma Svatého, ke kterému pak připojujeme díky za konkrétní Slovo a prosby. 

FARNÍ EVANGELIZAČNÍ BUŇKY
(FEB)  
Vznikly v naší farnosti v roce 2013 z několika stávajících a nově vznikajících společenství. Jsou také jednou z forem, jak učinit laiky konkrétně spoluodpovědné za život farnosti, za její růst. Kněz v naší farnosti nám posílá jednou za 14 dní katechezi, text, kterým se snaží reflektovat aktuální dění ve farnosti a zároveň směřovat buňky k hlubšími vnímání života s Bohem a k jeho hlásání. Díky tomuto úzkému propojení jsou společenství vtažena do života farnosti a měla by se podílet na jejím růstu duchovním i v počtu bratří a sester. Pravidelnou součástí setkání jsou chvály a díky, sdílení o konkrétním poznaném Božím působení v našich životech, rozjímání nad katechezí nebo texty Písma a přímluvné modlitby za oikos (rodina, přátelé, spolupracovníci, farnost).
Více na www.evangelizacnibunky.cz 
Kontaktní osoba rožnovských FEB : Anna Boráková tel.: 606 113 508
nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Sv. František
Jarmila Hyklová
ÚT 18:00
PC
Společenství vzniklo na jaře roku 2013 po ukončení tehdejšího cyklu  Kurzů ALFA. Většina členů je zapojena do týmu pořadatelů Kurzů ALFA v rožnovské farnosti a do adorační služby v rámci "Eucharistické hodiny". 
Lumen
Antonín Vašek,
Zdeňka Machová
ÚT 18:00
PC

Farní evangelizační buňka LUMEN je společenstvím, které se od r. 2013 snaží naplňovat poslání evangelizace a přinášet paprsek světla a tepla Boží lásky do lidských srdcí ve své rodině, ve svém okolí a ve své farnosti. Každoročně se zapojujeme do uskutečňování kurzů ALFA. Jejich absolventy dál duchovně doprovázíme v kurzu BETA a připravujeme na aktivní život v nově vzniklých buňkách. Srdečně zveme každého, komu je blízký náš program a chce se zapojit do společenství naší malé rodiny.

Efata
Anna Boráková, 
Ludmila Gajová
ÚT 17:00
SF

EFATA – OTEVŘI SE: Jsme otevřené společenství pro všechny, kteří chtějí upevnit svoji víru nebo ji ztrácejí či ztratili. Vznikli jsme dělením buňky LUMEN v r. 2018. Zapojujeme se aktivně do týmu pořadatelů kurzu ALFA. Jsme otevřeni ke službě ve farnosti tam, kde bude potřeba pomoci. Stále se chceme vzdělávat v duchu charismatické obnovy a formovat se, abychom dokázali evangelizovat nejen v našich rodinách. Naše setkávání je v příjemné a milé rodinné atmosféře a stále je připravena volná židle a šálek čaje pro nově příchozí!

FEB Zuberská
Milan Volf
Jiří Koleček
NE 18:30
fara v Zubří
Společenství se zrodilo z rožnovských Kurzů Alfa, skrze rožnovské spolčo sv. Františka až k zuberské Malé škole modlitby, inspirované iniciativou/výzvou o. Jana Graubnera v roce 2013. Světlo Kristovo zářící z Novo-evangelizačních forem typu "Kurzy Alfa" či "Farní evangelizační buňky" nás velmi zasáhlo. Setkání předchází adorační půlhodinka od 17:30 ve farním kostele v Zubří. "Nezapomínejte na Boží skutky!" (Žalm 78/77)
Gaudium
Marie Popelářová
Milada Chamillová
Pavla Charvátová
PO 19:00
PC
"Gaudium" je "radost", inspirovaná exhortací papeže Františka "Evagelii gaudium". Máme touhu vycházet ven "za bezpečné zdi kostela a fary" a sdílet poznání Boží blízkosti i s lidmi hledajícími. Pomáháme s aktivitami zvoucími veřejnost (galerie Kostnice, tvůrčí akce na farní zahradě, Česká křesťanská akademie, Férová snídaně, Kurz Alfa...). "Církev je povolána k tomu, aby byla vždy otevřeným domem Otcovým" (papež František).
Světlo
Eva Pašková, 
Eva Pavlicová
ÚT 16:00
SF, RO
Nová farní evangelizační buňka vznikla 13.12.2018 na základě kurzu ALFA a kurzu BETA. Formace obou kurzů přivedlo jejich účastníky k rozhodnutí vytvořit novou buňku, která je schopna samostatně růst ve víře a k tomu pomáhat svým blízkým. Naši pomoc nabízíme i ke službě ve farnosti, kde bude potřeba. Budeme se scházet od ledna 2019 na faře a po Velikonocích v rodinách členů. Věříme, že pro naše rodiny budou naše setkávání velkým požehnáním.
FEB Vigantická
Marie Koláčková
 

Naše společenství je zaměřeno na modlitbu a službu při akcích v kostele Proměnění Páně ve Viganticích. Náš hlavní cíl je předávání evangelia v našem nejbližším okolí, hlavně v rodinách. Scházíme se jednou týdně v domovech členů.


JINÁ MODLITEBNÍ SPOLEČENSTVÍ
ALFní společenství Panny Marie
Tomáš Surý
ÚT 18:30
PC
Smyslem existence našeho společenství je modlitba + skutky v oblasti evangelizace = duchovní a fyzická podpora Kurzu ALFA. Obsahem společenství je modlitební část (modlitby na úmysly každého ze členů) a pak věroučná část – většinou “formou“ lectio divina. Společenství tvoří členové, kteří cestu k Bohu našli nejen skrze Kurz ALFA. Dalším zájemcům jsme otevřeni. 
Přátelství
Jan Krejčí
PO 19:00
1x za 14 dnů
SF
Modlíme se sv. Růženec, čteme Písmo sv., velmi rádi zpíváme např. při chválách a díkůvzdání, věnujeme se přímluvné modlitbě, společnému sdílení. Spolupracujeme na akcích ve farnosti. Naše credo je - Spoj nás v jedno Pane a Raduj se v Pánu vždycky. V přátelském duchu AGAPÉ -  učit se s láskou a trpělivostí  přijímat své bližní jako sebe sama.
Ke světlu
Milada Bičanová
SO 18:00
1x za měsíc
SF
Společně se modlíme růženec, chvály, přímluvné modlitby a rozjímáme nad Písmem svatým. Duch našeho společenství je ovlivněn komunitou Emmanuel (modlitební skupina charismatické obnovy).
Na cestě
Jana Valentová
ÚT 18:30
ZP
Setkáváme se při modlitbě růžence, Korunky, chval a přímluvných modliteb, rozjímáme nad slovy Písma svatého.
Laické sdružení svatého Dominika
Marta Luzarová
SO
1x za měsíc
KO+PC
Je společenstvím Řádu bratří kazatelů a celé široké dominikánské rodiny, dříve označováno jako „třetí řád“. Zdroje, ze kterých čerpáme: Písmo svaté, denní účast na slavení liturgie a eucharistie, svátost pokání, breviář, růženec, rozjímání, pravidelná duchovní obnova. Můžeme se aktivně účastnit dominikánských misií, konaných na různých místech naší republiky. Náplní setkání je společná ranní modlitba breviáře, společné slavení mše svaté, po té malé agapé, přednáška, diskuse, modlitba růžence a sdílení se. Setkávání laického sdružení je otevřeno všem farníkům.
Dům modlitby sv. otce Šarbela
Milada Bičanová
PO 19:15
RO
Jsme čtyřčlenné rodinné společenství, ve kterém se společně modlíme růženec, Korunku, čteme Písmo svaté, vzdáváme chvály, věnujeme čas prosbám a přímluvným modlitbám. Modlitby jsou směřovány ke sv. Šarbelovi, který je patronem rodin a jejich jednoty. Proto hlavním smyslem jsou modlitby za lásku a jednotu v rodinách, za kněze a zasvěcené osoby.
Společenství mládeže
Jan Morcinek
PÁ 19:00
PC
Společenství mladých lidí ve farnosti (asi do 25 let).

MARIÁNSKÉ KNĚŽSKÉ HNUTÍ
Večeřadlo
Věra Novotná
ST 17:00
KO Vigantice
Společenství jsou inspirována Mariánským kněžským hnutím, které založil italský kněz Don Stefao Gobbi. Hlavní pomůckou je kniha poselství "Kněžím, přemilým synům Panny Marie", tzv. "Modrá kniha", která ovšem není určena jen kněžím. Předpokládá se denní modlitba růžence, který tvoří také podstatnou část setkání, tzv. večeřadel (farních, oblastních a především rodinných), ve kterých se scházejí rodiny či skupiny ke společné modlitbě a bratrskému povzbuzení a výměně zkušeností z denního života farnosti, kde tato společenství mají ve spolupráci s knězem být projevem Mariiny lásky v místní církvi. Tato setkání ("večeřadla") mají jako obsah vzývání Ducha Svatého, společnou modlitbu růžence, rozjímání vybraného textu Modré knihy a požehnání. 
Společenství Mariánského kněžského hnutí
Anežka Bajerová
ÚT dopoledne
RO


ŽIVÝ RŮŽENEC

Jedná se o zvláštní způsob modlitby růžence: 20 desátků je rozděleno mezi 20 osob. Vždy 20 lidí se spojuje do jediné růže, která je tvořena z 20ti tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný a růženec světla). Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec. Živý růženec je možné modlit se ve farnosti, ve společenství mimo farnost nebo také například s Papežským misijním dílem. Modlitba živého růžence je cestou přímluvné modlitby.
Živý růženec
Marie Pavlicová
po domluvě  
Živý růženec
Dagmar Dohnalová
po domluvě  
Živý růženec Gloria Dei
Zdenka Machová

po domluvě  
Živý růženec
Milada Bičanová
1. NE v měsíci
RO, Hážovice
Scházíme se jako rodinné společenství v Hážovicích vždy 1. neděli v měsíci. Středem každého setkání je modlitba rozjímavého růžence a čtení z Modré knihy P. Gobbiho. Modlíme se také chvály a prosby.
Živý růženec
Cecílie Šafferová
1x za měsíc Scházíme se po domluvě po rodinách. Je nás 12 členů, jsme starší a trváme již více jak 25 let. Naší náplní jsou chvály, díky a prosby, které vkládáme do rukou Panny Marie v modlitbě rozjímavého růžence. Pak je zamyšlení nad Božím slovem – evangeliem následující neděle. Pokračují litanie k nejsvětějšímu srdci Ježíšovu za kněze z knížečky Prosby k Pánu žně. Závěrem je sdílení a přátelské posezení. 

SPOLEČENSTVÍ VE SLUŽBĚ LITURGIE
Společenství lektorů Božího slova
Antonín Rozsypal
PO 19:00
4x za rok
PC
 - farníci, kteří čtou Boží slovo při nedělních mších svatých i mších svatých během týdne. Hlavní náplní setkávání je růst v modlitbě Božího slova, zkvalitňování čtení a vnímání Božího slova tak, abychom mu sami dobře porozuměli. Teprve pak ho můžeme správným podáním předávat všem, kteří se bohoslužby zúčastňují a to tak, aby bylo pro ně živé a oslovující. Jednou ročně mají lektoři formaci přímo na arcibiskupství v Olomouci.
Schola - mládež
Štěpán Krhut ml. 
PC  
Schola dětská
Alžběta Hlavicová
Pavel Špatný ml. 
PC http://schola.wi.cz/
Chrámový sbor
Alena Blinková
ZP  
Ministranti
Jan Morcinek
PC  

 

Zkratky: PC – pastorační centrum; ZP – zpěvárna na faře; SF – sál na faře; KO – kostel; RO – v rodinách

Monday the 4th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.