Program 4. zasedání Ekonomické rady farnosti Rožnov pod Radhoštěm (16. 2. 2017)

Porada číslo: 4

Přítomni: 

P. Kamil Obr, j. Miroslav Frňka, Pavel Špatný ml., Milada Bičanová, Marie Bolcková, Jakub Chovanec, Pavel Jaška, Jaromír Koryčanský, Libor Kubíček, Matěj Rončák

Omluveni: 
 P. Josef Svoboda

PROGRAM: 

1. Modlitba P. Kamil

2. Seznámení s dnešním programem zasedání ER.

Zasílání programu jednání dopředu je závislé na návrzích poslaných členy ER nejméně 14 dnů předem (nejlépe mailem na farní adresu).

Aktivita členů ER při zjišťování potřeb farnosti – není možné jen čekat na aktivitu farníků.

Otázky o. arcibiskupa k Děkanátnímu setkání farních rad – rozdat.

3. Kontrola restů a úkolů z minulého zasedání.

4. Seznámení s ekonomickou situací farnosti (Milada Bičanová)

5. Postřehy členů ER – podněty k řešení:

 • Pavel Jaška – postřehy paní Nohavicové; zákaz používání alkoholu v okruhu kostela; technická dokumentace úpravy vstupu fary;

 • Jakub Chovanec – úpravy PC – tepelné úniky...

 • Marie Bolcková – návrh na zveřejnění nákladů realizovaných oprav a zveřejnění jednoduchého plánu oprav a investic na konkrétní rok

 • Libor Kubíček – úpravy kostela ve Viganticích – výběrové řízení, jednání s obcí

6. Aktualizace aktivit pro rok 2017

- které projekty je nutné a které možné realizovat (připojit termín a zodpovědného).

7. Úkoly:

- přečíst k čemu jsme došli, kdo dostal jaké úkoly, včetně termínů

8. Termín dalšího zasedání

 

PROJEDNÁNO:

1. Modlitba
2. Přehled úkolů, zopakování obecného fungování rady, vhodné podněty zaslat nejméně 14 dnů dopředu před konáním rady, aby bylo možné program dopředu připravit.

Podněty pro fungování farních rad od arcibiskupa, bude setkání zástupců farních rad z děkanátu v Zašové 27. 3. 2017, apel zamyslet se nad podněty (stručné a výstižné), které by měly být předneseny – ekonomická i pastorační stránka, případně zaslat na e-mail – mělo by se v rámci FR rožnovské farnosti ještě shrnout 13., popř. 15.3.2017.

3. Kontrola úkolů o. Kamil

a) na webových stránkách farnosti ještě uvedeny neaktuální informace ohledně plánu oprav a investic – potřeba zaktualizovat.

b) oprava střechy Kostnice – v řešení, čeká se na vhodné klimatické podmínky

c) faktura za obrazy – vystavena, p. Chlebovská zemřela – otázka, kdo provede opravu krycí vrstvy laku malby na obrazech křížové cesty ve farní zahradě - J. Koryčanský se pokusí kontaktovat dceru p. Chlebovské


d) betlémské kulisy - vyúčtování dotace - bylo provedeno v termínu


e) dokončit práce na aktualizaci PD
úprava vstupního schodiště fary včetně nadstřešení, zábradlí + pískovcový obklad + oprava kamenného soklu“ – P. Jaška podal zprávu – stávající projekt zpracovaný firmou Aticc, projektant Tomáš Chytka – k podání žádosti o SP bude potřeba posouzení hasičů + závazné stanovisko památkářů + dořešení majetkoprávních vztahů – pozemek vlastní město – pokud by město nesouhlasilo s žádosti o bezúplatný převod do vlastnictví farnosti, musela by být sepsána smlouva o právu stavby – počkáme na rozhodnutí města – je v kontaktu J. Koryčanský 

obložení pískovcovým obkladem (boženovský pískovec) – P. Jaška přečetl cenové nabídky z minulosti, J. Koryčanský doporučuje objednat požadovaný materiál a samotné obložené provést svépomocí
 
zajistit zpracování projektu zábradlí – poté budou osloveni kováři ohledně nacenění - diskuze nad detaily provedení zábradlí schodiště – nebylo by vhodnější schodiště neuzavírat? Ukotvit se stříškou?

obložení portálu – zepředu nutno restaurovat – nutné poptat cenové nabídky od restaurátorů – bude nutné samostatné závazné stanovisko památkářů

f) L. Kubíček podal zprávu o schůzce s obcí Vigantice - příprava rekonstrukce hřbitova (pokud obec získá dotaci), proběhla prohlídka konstrukce krovu kostela – bude potřeba obnovit nátěr dřevěné konstrukce krovu, po Velikonocích by měla být zahájena sanace zdiva z důvodů vlhkosti – plánováno uzavření kostela cca na 1 měsíc, náhradou by zřejmě byla mše sv. na Hutisku – při jednání se zároveň otevřela otázka smluvně upravit užívání kostela farností.
 
4. Přehled ekonomické situace farnosti – přednesla M. Bičanová
Stav k 31.12.2016       - bankovní účet: 441 118,02 Kč
- pokladna: 17 977,00 Kč
Příjmy celkem r. 2016: 2 126 103,43 Kč
Výdaje celkem r. 2016: 1 891 476,80 Kč
Rozdíl příjmu a výdajů 2016: 234 626,63 Kč.
 
Ušetřilo se na energiích – taky důsledkem výměny plyn. kotle, vyšší náklady na vodné, stočné – provede se kontrola vodoměru, aby se vyloučil únik na přípojce.
Stoupla spotřeba elektřiny ve Viganticích.
Aktuální stav půjček:  
400 tis. – dosud splaceno 200 tis. Kč, podmínka splatit do 2018
600 tis. Kč – dosud splaceno 300 tis. Kč, podmínka splatit do 2020
Sděleny předpokládané příjmy - předpokládané výdaje = cca 900 tis. Kč k proinvestování.
Základní údaje o ekonomické situaci budou zároveň přečteny v ohláškách.
Platby za internet, pevnou linku – diskuze o výhodnosti tarifů – bude provedeno zhodnocení ve spolupráci s P. Špatným ml.
 
5. Postřehy členů ER – podněty k řešení:
 1. P. Jaška – podal informace o platné obecně závazné vyhlášce ohledně konzumace alkoholu na veřejném prostranství, konkrétně je do zájmového území zahrnuto i okolí kostela – diskuze k návrhu na zveřejnění textu vyhlášky (ze strany CHKO od bočního vstupu do kostela + u hlavního vstupu do kostela) – vhodnější zřejmě bude umístění piktogramů (zákaz požívání alkoholu, venčení psů, zákaz vjezdu cyklistů…) text k historii kostela a zahrady ke zveřejnění – zadá se D. Drápalovi

 2. P. Jaška přednesl sdělení p. Nohavicové k problémům týkajících se WC u pastoračního centra + návrhům viz níže:

  I. aktuálně je velkým problémem opakované znečisťování WC nepřizpůsobivými občany bez domova - návrh P. Jašky na zavedení služby u WC + zpoplatnění užívání WC mimo čas mše sv. – řešením by bylo provedení stavebních úprav, čímž by vznikl nový prostor jako zázemí pro službu WC nebo řešit zavedením dveří na mince? Nebo se pokusit po nějakou dobu WC hlídat a zamezit tak vstupu osobám WC nevhodně užívajícím?

Pokud by se přistoupilo k popsaným stavebním úpravám vyřešil by se zároveň problém s vjezdem do garáže PC (posunutí vrat garáže dopředu) – není však známa přesný rozsah a železobetonového věnce (překladu) - bude se realizovat? Sekční vrata? Diskuze ke stavebním úpravám a k zateplení podhledu, schází tepelná izolace. Prvním krokem by bylo zajištění zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy budovy PC (posunutí vrat garáže + vytvoření zázemí obsluhy WC) – J. Koryčanský + P. Jaška.
 1. požadavek na umístění nádoba s pískem u PC (posyp zledovatělých ploch) + kompostéru na bioodpad + bečky na vodu na zalévání

 2. nutno dořešit problematiku centrálních klíčů

 3. informace o záměru stavby pergoly na prostranství mezi farou a PC – diskuze k rozšíření kuchyňky v přízemí PC na úkor dílny – případná realizace by byla možná až v dalších letech, o. Kamil apeluje prioritně řešit rozpracované akce.

  c. J. Chovanec – tepelné úniky budovy PC – provedeno měření termokamerou, identifikovány místa s největšími úniky, opatřením by bylo zateplení stropu PC, fara je celkem v pořádku, vhodné se problematice věnovat na příštích radách.

  d. M. Bolcková - návrh na zveřejňování konečných nákladů realizovaných oprav formou zápisu z ER, popř. ve farním zpravodaji + zveřejnění jednoduchého plánu oprav a investic na konkrétní rok + postupně evidovat předpokládané náklady na jednotlivé plánované akce (předpokladem je zajištění cenových nabídek, popř. mít už v rámci zpracované PD zpracovaný i položkový rozpočet stavby).

 
6. Aktualizace aktivit pro rok 2017
7. Úkoly:

 

Úkoly z minulých zasedání:

1/3eVyvěsit na vývěsku před kostel Seznam členů obou rad s přiřazenou oblastí, za níž zodpovídají (j. Miroslav Frňka 10_16/11_16; 11_16; 01_17)

2/4f) zajistit provizorní opravu střešní krytiny Kostnice (M. Bolcková, 10_16/11_16; jaro dle vhodných klimatických podmínek)

2/4a) nutno dořešit stav krycí vrstvy laku obrazů (J. Koryčanský 10_16/12_16; 12_16)

3/5a Dokončit práce spojené s projektovou dokumentací na opravu vstupního portálu fary (P. Jaška 12_16/02_17

3/5e Domluvit schůzku se zástupci obce Vigantice – smluvně ošetřit užívání kostela (L. Kubíček 12_16/01_17

 

ÚKOLY:

4/5b)b.I Zajistit zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy budovy PC - posunutí vrat garáže + vytvoření zázemí obsluhy WC (J. Koryčanský + P. Jaška)

5a Zajistit zhotovení informačních tabulí (včetně piktogramů omezující návštěvníky vykonávat nevhodné činnosti) (J. Koryčanský)

5b/bIII výroba dalších univerzálních klíčů (Kamil Obr)

________________________________________________________________________

8. Další setkání ER: 10. 5. 2017

 

DNE: 16. 2. 2017   ZAPSALA: Marie Bolcková   SCHVÁLIL: P. Kamil Obr 

 

Wednesday the 22nd. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.