1. katecheze 2017 / 18

FARNÍ EVANGELIZAČNÍ BUŇKY
1. katecheze ve šk. roce 2017/18
(Úvod)

Pán s vámi!

Bratři a sestry, moc všechny zdravím v novém školním roce. Po dvouměsíční odmlce se opět rozbíhá pravidelné setkávání našich farních buněk, ať už v Rožnově nebo v jeho okolí. Moc děkuji za vaši věrnost v modlitbě, ochotně vytvářet společenství a pracovat pro spásu duší.

Víte, že jsme v předešlých letech ve většině případů prožívali setkávání buněk každý týden s tím, že jsem vám posílal co čtrnáct dnů katechezi. Je pro mě vzácné mít možnost takto vstupovat do života společenství. Kromě kázání můžete tedy i takto nejen pronikat do tajemství Božího slova, ale také do pastoračních vizí svého faráře. Ve farnosti máme každý trošku jiný úkol, společně však máme vytvářet prostředí modlitby, vzájemné lásky a služby sobě navzájem. Toto se ale týká nejen lidí, které každý týden potkáváme při bohoslužbách, ale i těch "zvenku", k nimž nás Pán posílá. Znovu každého z vás vyzývám k rozhodnutí dovolit Bohu rozšířit vaše srdce, aby se do něj vešli i ti, kteří jsou součástí naší farnosti protože zde žijí, ale Boha nepoznali či plně nepřijali.

Každý začátek je výzvou. Rád bych, abyste v tento čas zahájení nového školního roku věnovali více času modlitbě chval a ztišení. Chvála, o níž jsme tak intenzivně mluvili v uplynulém šk. roce, staví Boha i člověka na správné místo a umožňuje mu vidět vše pravdivě a nezkresleně. Ztišení zas dává Pánu příležitost promlouvat k našim srdcím. O intenzivní chválu a ztišení vás prosím především proto, abyste byli schopni nově uvidět sebe sama v Božím plánu spásy. Myslím teď nejen na plán spásy veškerého tvorstva, kde se můžeš zdát být ztracený/á, ale na konkrétní plán s tvým životem pro letošní školní rok. Bez objevení tohoto osobního poslání se budeš stále cítit jen součástí obrovského soukolí a pravděpodobně ztratíš zápal pro Boží věci. K těmto dvěma momentům (chvála a ztišení) přidejte ještě jeden a to sdílení. Neboj se více mluvit o svém vnitřním světě a nechávej druhé vyjádřit se k tvým plánům. Bratři a sestry v buňce ti budou zrcadlem a zároveň ti pomohou nenechat Boží "sen" o tobě zapadnout.
Letošní katecheze budou zaměřeny k tématu, které mi už dlouho leží na srdci. Tím tématem je služba. V Božím slově se dočítáme o uzdravení Šimonovy tchýně (Lk 4, 38-44). Z tohoto místa vyjdu. Žena, která je ztížena nemocí zaznamenává Ježíšův uzdravující dotek a hned vstává a obsluhuje. Rád bych v tomto školním roce více pronikl k těmto dvěma momentům "BOŽÍ DOTEK" a ono "HNED". Každý z nás je jedinečným způsobem stvořen, povolán a každému z nás se dostalo jedinečného obdarování. Často mi připadá, že si místo aplikace v konkrétním životě necháváme dary spíše v osobní vitríně jako sportovci vystavující získané poháry a ocenění. Dary a charismata přitom Bůh dává právě ke službě, k prospěchu druhým. Proto ona výzva ke chvále a ztišení. Nejdříve si totiž sami v sobě a také s pomocí bratří a sester musíme uvědomit svá obdarování a začít za ně děkovat. Ještě jednou tedy prosím o využití nejbližšího času k těmto krokům.

Rád bych letošní katecheze mírně inovoval, tedy spíše rozšířil. K samotnému textu budu na zvláštní stránku připojovat podněty k praktickým krokům služby:
a) modlitební úmysly, které přesahují rámec vlastních buněk a dotýkají se farnosti, diecéze, či přímo světa (zároveň znovu vyzývám členy FEB, aby si pořídili modlitební blok, kde si budou zapisovat úmysly ostatních členů skupinky, aby vše nezůstalo jen u slibu "budu se za to modlit" - vyzývám vedoucí, aby se nebály dávat pravidelně prostor k zpětnému pohledu na Boží působení skrze tyto přímluvy)
b) výzvy k manuální službě (např. brigády, pomoc při organizaci koncertů, výstav, farních akcí...)
c) informace o dění ve farnosti i mimo její rámec
d) ohlédnutí za uplynulým děním

Moje požadavky na vás: mailem dodávat reflexe, informace, pozvánky a modlitební úmysly.

Výše zmíněným, si slibuji propojit nebe se zemí - Boží dary se službou člověku. Nechávat se Pánem používat pro Jeho plány. Těším se na další etapu společné cesty.

P. Kamil

Monday the 4th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.