2. katecheze 2017 /18

FARNÍ EVANGELIZAČNÍ BUŇKY
2. katecheze ve šk. roce 2017/18
(Objevování darů)

Chvála Kristu!

Sestry a bratři, v katechezi před čtrnácti dny jsem otevřel pro naše setkávání velké a důležité téma - SLUŽBA. Zmínil jsem z Písma to místo, které popisuje zázrak na Petrově tchyni. Byla uzdravena a ihned začala sloužit. Tak mnoho se dnes mluví o úbytku věřících, že má člověk téměř pokušení všechno pastorační úsilí vzdát. Vše má ovšem rub i líc. Naše neschopnost se může, jako v případě oné ženy, paradoxně stát tím nejlepším odrazovým můstkem. Víme totiž, že Bůh je Pánem nad nemožným. Kde my končíme, On začíná. Vstupme tedy do prostoru Božího působení a poznávejme, že nás volá ke spoluúčasti.

První co bych rád řekl, vyjádřil již dávno jeden z církevních otců: "Bůh nás stvořil bez nás, ale nespasí nás bez nás." Na díle vlastní spásy se totiž podílíme přinejmenším svobodným rozhodnutím záchranu přinesenou Kristem přijmout. Myslím však, že nás volá i k větším věcem - k aktivní účasti. A abychom toho byli schopni obdařuje nás svými dary. Množství darů není měřítkem naší svatosti - tím jsou plody našeho života. Nicméně je nutné dodat, že množství darů, které jsme přijali a ještě máme přijmout, svědčí o velikosti Boží touhy po naší spáse, po našem časném i věčném štěstí. Proto jsem na vás v minulé katechezi apeloval, abyste zůstávali ve chvále. Při ní totiž objevujeme Boží velikost a štědrost. Při ní se otevírá nejen naše srdce, ale i Jeho dlaň. Chvála nás odpoutává od sebe a uschopňuje rozpoznávat Boží záměry.

Narazil jsem nedávno v knize Papež reformátor na stať od významného francouzského dominikána, která velmi ovlivnila uvažování budoucího papeže Františka. "Reformy, jež v církvi uspěly, byly právě ty, které se soustředily na konkrétní potřeby duší a z pastorálního hlediska byly zaměřeny ke svatosti." Musím říct, že se mě ta myšlenka velmi dotkla. Koresponduje s tím, k čemu mě Pán vede po celý život a co bych nazval provázaností nebe a země. Tedy neopouštět viditelnou realitu světa v němž žijeme a zároveň nezapomínat na neviditelnou ještě reálnější skutečnost nebe. Congar tam hovoří o vlně reformy, která po II. vatikánském koncilu mohutně procházela světem a často v "svatém nadšení", kromě většiny pozitivních skutečností, které přinesla, "spláchla" také věci dobré. I když jsme vzdáleni od koncilu víc jak padesát roků, stále prožíváme reformu. Velké změny ve společnosti se znovu dotýkají i církve, která nemůže vystoupit z proudu dějin světa. Naopak má jej ovlivňovat, korigovat a posvěcovat. A zde jsme u role, kterou máme převzít dnes my. Role věrných Ježíšových služebníků, kterou za nás nemohou převzít ani naši předci, ani naši potomci.

Znovu se vracím k výzvě o rozpoznávání charismat. Pro čas a místo které žijeme nás Pán obdarovává dary určenými ke službě. Podle antického hesla "Poznej sám sebe" - není možné pracovat s dary, o kterých nevím, které si nepřipouštím, kterými pohrdám, za které se stydím, třeba proto, že jsou příliš obyčejné. Obdarování je věcí Boží moudrosti a milosrdenství. Nemáme příliš spekulovat nad jejich vhodností, spíše nad záměry, které s námi, takto obdarovanými, Bůh má. Rozvíjení darů je možné jen tam, kde předcházelo jejich přijetí, zamilování si jich a používání. K tomu všemu vás znovu vyzývám. Má-li se svět, naše farnost a naše rodiny proměnit k lepšímu, nestačí přijmout moudrost světa, ale je nutné se naplno otevřít Božím záměrům. Naplnit na sobě samých onu každodenní prosbu vysílanou k nebi "Buď vůle tvá". Ať je tedy Jeho vůle naplno uskutečňována i ve tvém vlastním životě. A tvá služba, ať je toho viditelným znamením.

P. Kamil

PRAKTICKÉ PODNĚTY
PRO ROZVOJ SPOLEČENSTVÍ
(ke 2. katechezi 25. 9. 2017)


Reflexe
- V sobotu 23. 9. se v Prostějově uskutečnilo další Setkání modlitebních společenství (SMS), kterého se zúčastnilo tentokrát jen asi 70 lidí (z naší farnosti 3). Program probíhal v prostorách tamního kostela Povýšení svatého kříže a vedlo jej společenství Martin dóm z Bratislavy. Téma navazovalo na čtvrteční Večerní univerzitu uspořádanou v předchozí čtvrtek ve Zlíně. Řeč byla o základech života společenství, o darech Ducha Svatého, o službě vedení a zasvěceném způsobu života. Skupinky, zpověď, adorace, mše sv., chvály a přímluvná modlitba patří k zaběhnutým bodům programu. Další setkání bude včas avizováno.
- O víkendu (pátek, sobota a neděle večer) probíhaly v naší farnosti modlitby společenství Modliteb otců a Modliteb matek.

Úkoly pro animátory
- Přečíst z Písma: 1Kor 12, 12-13
- V sudém týdnu se vrátit k předchozí katechezi.
- Pokračovat ve vzájemné přímluvné modlitbě.
- Hovořit o svých darech a jejich využívání. Animátoři si je budou, pro dobro společenství i farnosti, zaznamenávat, aby je mohli pomáhat rozvíjet a následně s nimi pracovat (důležitá je zpětná vazba). Za své dary neseme zodpovědnost a jednou se na tyto hřivny bude Pán ptát.
- Mailem farářovi dodávat reflexe, informace, pozvánky a modlitební úmysly přesahující rámec společenství.

Výzvy k modlitbě
- Za biřmovance a ty, kdo je na přijetí svátosti připravují. (Tento týden začíná roční příprava k přijetí svátosti biřmování. Je přihlášeno do 30 lidí, z toho i větší počet dospělých.)
- Za společenství v naší farnosti, aby poznala svá specifická charismata pro službu. (Věřím, že za vznikem každého společenství naší farnosti stojí Bůh a má pro něj specifické poslání. Je důležité, aby každé z nich rozpoznalo, jakým způsobem má být užitečné celku.)

Nabídky
- 10. a 11. listopadu se v Olomouci uskuteční Konference o evangelizaci. Naváže na loňskou konferenci uskutečněnou ve Zlíně. Je určena pro ty, kdo se v této oblasti více angažují, či se chtějí něco více dozvědět a povzbudit. Termín a místo je známo a je možné se přihlašovat - viz plakát.
- V sobotu se od 9 hod. uskuteční farní brigáda na zahradě.


Termín příštího setkání animátorů FEB: čtvrtek 28. 9. 2017 v 19 hod. v Pastoračním centru

 

Wednesday the 28th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.