Zasedání Pastorační rady - 14. 9. 2017

Porada číslo: 5

ítomni:

P. Kamil Obr, P. Josef Svoboda, j. Miroslav Frňka, Anna Boráková (za Milana Volfa), Alena Čípová (= nová členka PR – místo Petry Dejmkové), Marie Koláčková, Emílie Kubíčková, Zlatka Lušovská, Marie Pavlicová, Marie Popelářová (a její budoucí zástupce: Milada Chamillová = nová členka PR), Tomáš Surý, Pavel Špatný ml., Jaromír Valchář

Omluveni:

Marta Luzarová, Jan Morcinek, Michaela Osmančíková, Milan Volf (zástupce: Anna Boráková)

 

PROGRAM:

1. Modlitba (P. Kamil), duchovní slovo (j. Miroslav)

2. Celkové ohlédnutí za uplynulým obdobím od minulého zasedání

3. Hlasování – přijetí manželů Fuskových za členy PR (zodpovědnost za pastoraci rodin)

4. Prezentace podnětů faráře či členů PR

a) zahájení přípravy na biřmování, prozatímní počty přihlášených, možné rozdělení do skupin

b) říjen – měsíc Panny Marie a modlitby růžence; ohlédnutí za májovými pobožnostmi

c) kartičky pro nemocné s modlitebními úmysly za potřeby farnosti, modlitební úmysl na říjen

d) posunutí nedělní “hrubé” mše už na 10:00 h.; posunutí času křtů

e) kostnice – její technický stav; výmalba kostela

f) pastorace rodin; pastorační doprovázení

g) sbírání e-mailů od zájemců; tématická kázání

h) katecheze pro FEB určené i pro ostatní společenství k přečtení a k následnému sdílení

5. "ÚKOLY" - jaký úkol kdo přijal a do kdy jej má splnit – viz. úkoly

6. Termín příštího zasedání

7. Modlitba + požehnání

 

PROJEDNÁNO:

2. T. Surý: Farní web je pravidelně aktualizovaný

- P. Špatný ml.: Schola měla prázdniny, přibyli noví členové do scholy. Proběhl ministrantský fotbalový turnaj – naši ministranti ho vyhráli.

- J.Valchář: Podařilo se posunutí začátku “hrubé” nedělní mše už na 10:00 h. V blízké době zřejmě “proběhne konkurz” na nové kostelníky (stávajícím už pomalu úbývají síly).

- M.Popelářová: V červnu proběhly modlitby za představitele města – přání aby i nadále pokračovaly. Probíhají i modlitby za návštěvníky kostela při projektu Otevřené brány a za návštěvníky kostnice (každý pátek je pak sloužena mše na ty úmysly) – mohlo by to taky zůstat. Návštěvnost kostnice je zatím letos 1700 návštěvníků, z toho nejvíce disponovaným dnem a dobou je neděle dopoledne (zřejmě díky farníkům, kteří zde po mších míří).

1. 9. proběhla modlitba za ochranu stvoření – akce, při které účinkoval chrámový sbor.

- Z. Lušovská: Charita se zapojila do projektu Fair-trade (férová organizace). Prázdniny byly celkem poklidné. V denním stacionáři se podařilo zavést duchovní okénko. 13. 9. proběhl zájezd na Hostýn, už asi 26.ročník (od roku 1992) – letos vyjelo 5 autobusů a 1 minibus, perfektní organizace, dobrý počin. Charita bude přijímat 3 nové pracovnice.

- M. Koláčková a E. Kubíčková: ve Viganticích vytrvalý stav, kostelnice p. Vičanová zatím vše zvládá. Od 30.10. do 15.12. bude kostel uzavřený - bude se dělat výmalba a odvlhčení kostela. Upadlo srdce zvonu (zřejmě vlivem stáří a únavy materiálu). Od začátku školního roku opět zpívá ve Viganticích schola a děti (celkem asi 16 dětí).

- M. Pavlicová: proběhl zájezd do Itálie – spolu s farností Zašová (účastníci byli ze Zašové, Rožnova a Bečev) – z toho byly 2 nevěřící, které byly nadšené. 3.10. proběhne zájezd na Turzovku (spolu s farností Zašová) – brzy začne přihlašování. Bude se platit 150 Kč.

- A. Čípová: proběhl příměstský farní tábor, zúčastnilo se ho 22 dětí ve věku 5-12 let, letos bylo na ně 6 vedoucích, bylo to fajn, moc pěkné, zdařila se večerní bojovka a následná adorace. Proběhl i velký farní tabor – zapůsobilo to skvěle, superní vedení z řad mládeže.

Celostátní setkání mládeže v Olomouci – účast kolem 20-ti mladých z naší farnosti. Proběhl i festival United na Vsetíně. Výuka náboženství – v loňském roce absolvovalo předmět náboženská výchova celkem 81 dětí od 1. do 9. ročníku ZŠ. Letos je přihlášeno zatím 76 dětí. Katechetky “ve zdraví přežily” minulý školní rok. Je markantní úbytek žáků u 4. ročníku (pokles o 75%), výuka náboženství začne v týdnu od 18. 9.

P. Kamil Obr – prožil týdenní exercície; byl i v Olomouci na Celostátním setkání mládeže.

3. Hlasování o pozvání a pozdějším přijetí manželů Fuskových za členy PR. Všichni přítomní členové PR zvedli ruce pro tento návrh. Manželé Fuskovi tak budou pozváni na příští zasedání PR. Jejich oblastí zodpovědnosti by byla pastorace rodin.

4. a) Ke konci měsíce září započne příprava na biřmování. Prozatím je přihlášeno 25 lidí; budou 2 skupiny. Jedna o prozatímním počtu 15 lidí (s ročníkem narození okolo 1998 a výše) a skupina o prozatímním počtu 10 lidí (= lidé starší, ročník narození asi v letech 1965-1985).

b) Blíží se říjen – měsíc P. Marie; možnost udělání něčeho navíc pro tento růžencový měsíc?

Zvláště na dny: 7.10. = P. Marie Růžencové, a 13.10. = den posledního zjevení ve Fatimě.

V měsíci květnu proběhly májové pobožnosti zaměřené k výročí zjevení P. Marie ve Fatimě. Do programu se daly texty církevních učitelů a otců spojené s lidovou zbožností. Za příznivého počasí se po bohoslužbě chodilo ven a nosila se soška P. Marie. Hojná účast lidí.

c) Michaela Osmančíková připravila kartičky pro nemocné s úmysly, aby se modlili za potřeby farnosti (v domově pro seniory je asi 100 nemocných + dalších 30 je doma).

Modlitební úmysl pro nemocné na měsíc říjen = za zahájení přípravy na biřmování.

d) Nedělní mše v 10:00 h. – posunuly se křty z 09:30 h. na 11:15 h. Rodiče novokřtěnců to kvitovali. Bylo by dobré, aby třeba někteří farníci zůstali po “hrubé” 10. mši v kostele o něco déle i na samotné křty, a to z toho důvodu, aby navazovali kontakty s rodiči novokřtěnců.

e) Co se týká kostnice a jejího technického stavu: bude se muset vyměnit krytina a budou se muset po průzkumu také vyměnit vrchní krovy – oprava tak bude dražší a větší než jsme si původně mysleli. S památkáři je to domluvené – krytina bude buď šindel nebo měděný plech.

íští rok s největší pravděpodobností dojde k výmalbě kostela. Během té doby dojde v kostnici k dočasným zrušením všech výstav, a to z toho důvodu, aby se tam přemístily některé věci z kostela, které by mohly překážet během výmalby kostela.

f) Pastorace rodin: za poslední 3 roky - v roce 2014 bylo v naší farnosti pokřtěno celkem 78 lidí, v roce 2015 pak 72 lidí a v roce 2016 bylo pokřtěno 89 lidí. Do předmětu náboženská výchova je v 1. ročníku přihlášeno 15-18 dětí (tj. 15-20% z pokřtěných dětí, které rodiče přihlásí do náboženství) – z toho vyplývá, že je tam obrovské množství dětí, které po křtu už nevidíme. Je potřeba s tím něco dělat. Problémem je náboženská negramotnost a nezkušenost rodičů – dobrý by tak byl nějaký kontakt s rodiči novokřtěnců. Problém z naší strany – nedokážeme adekvátně zareagovat na touhu rodičů, aby bylo dítě pokřtěné a co jim nabídnout posléze – mělo by se o tom mezi farníky více mluvit, protože lidé mají totiž často zkreslený stav o církvi. Abychom se nebáli k tomu zaujat stanovisko – co obnáší dál pro rodiče, děti, kmotry, období po křtu. Proč je křest dobrý? Jaké je pojetí kmotra a pojetí zodpovědnosti rodičů? Křest je přece naroubování na Krista.

Otázkou je, jak navázat kontakt mezi těmi kdo přijdou na faru zažádat o křest a mezi ostatními farníky. Co třeba zorganizovat a uskutečnit setkání rodin po několika letech/po roce od křtu dětí? – zkusme nad tím přemýšlet i v modlitbě. Budujme vztahy každý kde jsme. Je tedy nasnadě, aby při každém křtu či během ponaučení před křtem bylo kázání o křtu. Ale také při nedělních mších, aby občasně všeobecně i pro farníky byly tématické kázání o křtu.

g) Sbírají se e-maily od zájemců z řad farníků a posílají se jim pozvánky na různé farní akce.

Tématické kázání: na téma křtu; na téma významu náboženské výchovy, její důležitosti a také s tím související větší zapojení se-přihlášení dětí do náboženství s apelem na rodiče, a na téma povzbuzení farníků k oslovení nově přibytých lidí do farnosti (zda jsou farníci lidsky schopni oslovit nově přibyté do farnosti a pozvat je třeba na Agapé, do společenství apod.).

V ohláškách po mši v 08:15 h. zvát lidi, aby přišli na Agapé…zvláště ty, kteří na Agapé nebyli.

h) o.Kamil píše katecheze do FEB – o. Kamil by rád povzbudil animátory ostatních společenství, aby si je brali i do svých společenství k popovídání si a sdílením se nad obsahy těchto katechezí – z toho vyplývá, jak je a jestli je to společenství schopné sloužit v rovině duchovní.

6. íští zasedání PR proběhne ve čtvrtek 16. 11. od 19:00 hod. v Pastoračním centru.

________________________________________________________________________

ÚKOLY:

1/5 oslovit M. Krhutovou a prodiskutovat s ní možnost umístění, pro růžencový měsíc říjen pod sošku Panny Marie před oltářem, velkého růžence, tak aby byl zdůrazněn (J. Valchář 9_17)

2/5 tématická kázání na témata: význam křtu, pastorační doprovázení rodičů po křtu, význam předmětu náboženská výchova a pastorační doprovázení dětí od předškolního věku až po středoškoláky skrze ni, oslovení nově přibytých lidí do farnosti farníky (o. Kamil – průběžně)

3/5 rozposílat katecheze o. Kamila pro animátory společenství mimo FEB (A. Boráková 9_17)

________________________________________________________________________

RESTY:

-

DNE: 14. 9. 2017    ZAPSAL:Tomáš Surý    SCHVÁLIL: P. Kamil Obr

 

Thursday the 5th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.