6. katecheze 2017 / 18

FARNÍ EVANGELIZAČNÍ BUŇKY
6. katecheze ve šk. roce 2017/18
(Objevování darů V)

Milost a pokoj od Toho, který byl, který je a který přijde, ať zůstává s vámi!

Všechny vás moc zdravím a přeji krásný podzim v posledních dnech liturgického roku. Letos jsme se pustili na cestu objevování svých darů a odhalování pramenů z nichž můžeme čerpat. Už vícekrát jsme mluvili o chvále a adoraci a není na škodu se k těmto tématům vracet. Minule jsem vás vyzýval k vytvoření místa ve svém bytě, které se stane místem setkávání s Bohem v modlitbě a duchovní četbě. Myslím, že ať už jsme nastaveni jako jednotlivci různě - ti, kdo máme rádi zaběhnutý řád nebo naopak preferujeme kreativitu a změnu - vždy se nám takové místo setkávání hodí. Je samozřejmě nutné se uchránit různým krajnostem spojeným s místem modlitby. Někdo se může stát na tomto bodu tak závislým, že se mu nebude dařit na modlitbu se jinde soustředit, jiného to místo může časem začít svazovat a bude potřebovat změnu. Buďte v tom svobodní, zároveň však i věrní. Nemylme se! Bez pravidelné, vytrvalé a nutno dodat i dostatečně dlouhé modlitby neexistuje solidní duchovní růst. Místo v tvém bytě je jen prostředek, ale může ti pomoci udržet řád modlitby. Znovu připomínám ono známé "zachovej řád a řád zachová tebe." Řád tě přenese přes období pokušení zkracovat setkávání s Pánem. A jestli tě řád modlitby začne až moc svazovat, zkus namísto změny místa změnit formu modlitby. Je tolik způsobů jak s Bohem rozmlouvat. Neboj se rozšiřovat svou zkušenost s různými druhy modlitby. Šíře zkušeností s různými druhy modlitby ti pomůže duchovně neustrnout a také se vyhnout pokušení lenosti a rezignace.

Co se týká darů měli jsme možnost proniknout k mnoha rovinám našeho života, v nichž jsme obdarováni. Vícekrát jsem vás vyzýval ke komunikaci o přirozených darech a dělám to ještě jednou. Nebojme se navzájem povzbuzovat v používání darů, kterými jsem přirozeně obdařeni. Staré latinské heslo "nadpřirozené předpokládá přirozené" stále platí. Jen na zdravém lidství budou moci zdravě vyrůstat nadpřirozená obdarování. Už minule jsem vám psal o tom, že Bůh pro obdarování charismaty často využívá přirozenou rovinu člověka. Připomíná mi to roubování stromů. Ne na každou podnož však může být štěpován kdekterý roub. Bůh je výborný zahradník. Zná nás a ví jakou jsme kdo podnoží, jaký "roub charismatu" se k nám hodí. Někdy jsme při přímluvných modlitbách vyzýváni, abychom o konkrétní dary prosili. Prosit můžeme o cokoli, ale ne cokoli nám či našim bratřím a sestrám bude prospívat. Nebojme se s velikou pokorou říct: "Rád/a bych prosil/a Boha o to a o to, ale plně to nechávám na Něm. Ať se na mně naplní Jeho plány." Bůh miluje svobodu. Dává nám ji a touží, abychom ji dali i my Jemu. Nebojme se! Neošidí nás. Naopak dá víc než si dovolíme prosit a ještě tak, abychom byli opravdu užiteční a měli z toho i radost.

Neustále mluvím o charismatech a myslím, že je na čase se do nich hlouběji ponořit. Začneme pohledem do Písma. Kterou jinou knihu můžeme otevřít, když se o charismatech chceme něco dovědět, než právě Skutky apoštolů. Dá se říct, že z ní charismata přímo vytékají. Pojďme se tedy "napít."

Dejme si nyní za úkol znovu pročíst tuto dynamickou knihu Bible. Když si každý den přečtete dvě kapitoly, budete ji mít za čtrnáct dnů do další katecheze přečtenou. Můžete si na příštím setkání říct jak jste se čtením pokročili.
Charismata jsou mimořádné schopnosti, které věřící dostávají od Boha ke prospěchu církevní obce, jak se o tom dočteme také u Mk 16, 17n. I sv. Pavel je častokrát zmiňuje, ale zároveň upozorňuje na jejich spojitost se službou (1Kor 12, 10 n).

Přeji všem požehnaný vstup do adventu a na další cestu žehnám.
P. KamilPRAKTICKÉ PODNĚTY PRO ANIMÁTORY
K ROZVOJI JEJICH SPOLEČENSTVÍ
(k 6. katechezi 20. 11. 2017)


Reflexe
- V Olomouci proběhla opravdu kvalitní konference o evangelizačních aktivitách v naší zemi spojená s přednáškou Otty Neubauera z Vídně a katechezí biskupa Holuba. Za účasti tří biskupů se konference dostávají do širšího povědomí a pomalu ovlivňují i pastorační aktivity v diecézích.
- V uplynulém týdnu proběhlo první ze čtyř setkání faráře a katechetky s prvokomunikanty a jejich rodiči. Tento blok nazvaný Sinaj si dává za cíl prohloubit komunikaci, navázat hlubší vztahy, přitáhnout do společenství farnosti a především zapojit rodiče do přípravy jejich dětí na první svaté přijímání.


Úkoly pro animátory
- V následujícím týdnu se opět vrátit ke katechezi a povzbudit členy k četbě Skutků apoštolů.
- Nebát se otevírat otázky týkající se adorací, modlitby chval i osobního prožívání vztahu s Pánem.
- Mailem farářovi dodávat reflexe, informace, pozvánky a modlitební úmysly přesahující rámec společenství. Účelem je zlepšení vzájemné informovanosti.

Výzvy k modlitbě
- Za prvokomunikanty (1. sv. přijímání), a jejich rodiče.
- Za požehnání pro letošní přípravu biřmovanců.


Nabídky
- V sobotu 25. 11. se v Brumově uskuteční další setkání SMS (setkání modlitebních společenství). Tentokrát budou hosty bratři ze Slovenska ze skupiny Lamačské chvály. Pozvěte na setkání členy svých buněk jako na takovou předadventní duchovní obnovu. Program začíná ve 13 hod. a trvá až do nočních hodin. Nabízím tři místa v autě.

 

Termín příštího setkání animátorů FEB: čtvrtek 30. 11. 2017 v 19 hod. v Pastoračním centru

 

Monday the 4th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.