8. katecheze 2017 / 18

FARNÍ EVANGELIZAČNÍ BUŇKY
8. katecheze ve šk. roce 2017/18
(Objevování darů VII)

"Pane ukaž nám své milosrdenství a dej nám svou spásu"

Pokoj vám!

Procházíme, bratři a sestry, poslední částí naší přípravy na příchod Mesiáše. Letošní extrémně krátký advent je nám proto výzvou nepromeškat ani okamžik. Znovu jsme doprovázeni Božím slovem, liturgií a zvyky jako je např. zapalování svící na adventním věnci, abychom zůstali bdělí. Nic však nenahradí naše osobní rozhodnutí čekat na Kristův příchod. Zvláště v těchto posledních dnech příprav je téměř umění si nenechat ukrást pokoj ze svého srdce. Kéž vše zvládnete.

Letos odhalujeme tajemství Božího povolání člověka ke službě. Hovořili jsme o darech, které k tomu potřebujeme a nahlédli jsme přitom do Starého zákona. Také nový zákon je plný zmínek o obdarováních, jak jste se nedávno dočetli ve Skutcích apoštolů. Za zmínku určitě stojí slovo Izaiáše: "Duch Páně, Duch Hospodinův je nade mnou, protože mě Hospodin pomazal..." (Iz 42, 1), které Ježíš vztáhl na sebe na začátku svého veřejného působení (Lk 4, 18). Toto slovo se však vztahuje i na Jana Křtitele a myslím, že také na každého z nás. Jsme Božími pomazanými, tedy vybavenými Jeho Duchem, abychom byli schopni naplnit své osobní poslání. Proto dnes a v následujících katechezích otevřeme naplno otázku osobních darů - charismat.

Slovo charisma je odvozeno od řeckého "charisdzomai" což znamená poskytnout dar. Jde o obdarování k prospěchu druhých a sv. Petr dodává: "aby se všechno dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista" (1Petr 4, 11).
Sv. Pavel seřazuje charismata ve třech seznamech obsažených v jeho listech (Řím 12, 6-8; Ef 4, 11; 1 Kor 12, 8-10). Všechny tyto dary pochází od téhož Ducha a mají tedy mezi sebou vytvářet jednotu (1Kor 12, 4-6). Charismata nejsou, jak už jsme o tom vícekrát hovořili, znamením svatosti nebo hloubky duchovního života, ale uschopňují člověka naplnit Boží vůli. Pro používání charismat je nutnou podmínkou víra. Cílem jejich působení je přivádění do Božího království a ne oslavovat jejich nositele. Na to je nutné dát pozor! Ne já, ale On, ne můj prospěch, ale Jeho oslava. Dary, které člověk nepoužívá zakrňují podobně jako nepoužívaná část lidského těla. Naopak stálé používání charismat ke službě dary rozvíjí a často "nutí" Boha dát i další. Ze tří výše zmíněných seznamů se budeme věnovat tomu poslednímu z 1 Kor 12.

Lze jej rozdělit do tří skupin:
a) dar mluvení (proroctví, jazyky a interpretace jazyků) skrze které jsou vyslovována slova a poselství b) dar vědění (slovo poznáním, slovo moudrosti, rozlišování duchů) skrze které člověk poznává více než je možné poznat přirozeným způsobem
c) dar činnosti (víra, uzdravování, zázraky) skrze které druhým sloužíme jak by sloužil Ježíš
1. Proroctví
Prorok je jakýmsi komunikačním kanálem mezi Bohem a člověkem. Po Ježíšově vzkříšení nedostával už nikdo titul prorok ve starozákonním významu, neboť tato služba pokračovala jako dar Ducha Svatého a většinou jej dostávali vedoucí v Církvi (Sk 11, 27; Ef 2, 20; Jak 5, 10...). Sv. Jan upozorňuje na falešné proroky a vyzývá ke zkoumání duchů (1 Jan 4, 1). Sv. Pavel přímo vybízí, abychom po tomto daru toužili: "... usilujte o duchovní dary, nejvíce o dar prorocké řeči" (1Kor 14, 1). Proč? Zřejmě proto, že prorok mluví s Boží autoritou a to slova útěchy, rady, povzbuzení, poučení i varování. Hlavním cílem tohoto daru je učit a vést, ne předpovídat budoucnost, jak by to snad mohlo vypadat. Prorok má povinnost číst znamení doby a prezentovat poznané v souladu s Božím slovem a učením církve.

K tomuto daru musím dodat, že jsem byl díky prorockému slovu uchráněn mnoha zmatků a problémů ve své službě. Jde o dar opravdu důležitý a je dobré o něj usilovat.

Přeji všem požehnané dny vánoční. Ať se Spasitel narodí nově ve vašich rodinách i společenstvích.

P. KamilPRAKTICKÉ PODNĚTY PRO ANIMÁTORY
K ROZVOJI JEJICH SPOLEČENSTVÍ
(k 8. katechezi 18. 12. 2017)


Reflexe
- Ve Stříteži proběhlo krásné ekumenické modlitební setkání (z Rožnova jsme byli tři).
- Rozběhla se příprava Kurzu Alfa.
- Probíhají hromadné zpovědi ve farnostech.


Úkoly pro animátory
- V následujícím týdnu se opět vrátit ke katechezi a povzbudit členy k četbě, v katechezi zmíněných, míst z Písma.
- Začít pracovat se zapisováním charismat jednotlivých členů buněk. Vytvoří se vám tak (spolu s přirozenými dary, které jste si už zapisovali) kompletnější přehled o službách, ke kterým vás zřejmě bude chtít Pán použít.
- Mailem farářovi dodávat reflexe, informace, pozvánky a modlitební úmysly přesahující rámec společenství. Je vhodné reflektovat i svědectví o vyslyšení. Účelem je zlepšení vzájemné informovanosti.

Svědectví
-

Výzvy k modlitbě
- Za těžce nemocnou osobu z Dolních Pasek.
- Za Lenku, jejího manžela a zdárný průběh těhotenství.
- Za zdárnou přípravu a průběh dalšího běhu Kurzu Alfa v naší farnosti.


Nabídky
- V úterý 19. 12. v 18 hod. proběhne v kostele vystoupení souboru Ondráš.
- Ve vánoční čas nás čeká mnoho krásného (viz ohlášky). Nebojme se zúčastnit různých programů a být tak kvasem mezi lidmi, kteří budou přicházet.
- Další setkání SMS (setkání modlitebních společenství) se uskuteční v sobotu 20. 1. 2018 v Otrokovicích.

 

Termín příštího setkání animátorů FEB: čtvrtek 25. 1. 2018 v 19 hod. v Pastoračním centru.
Jste zváni i na předchozí mši sv. v 18 hod. a následnou adoraci (do 19 hod.)

Monday the 4th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.