9. katecheze 2017 / 18

FARNÍ EVANGELIZAČNÍ BUŇKY
9. katecheze ve šk. roce 2017/18
(Objevování darů VIII)

"To je můj milovaný Syn, v něm jsem si zalíbil."

Požehnaný vánoční čas!

Dovolte, abych každé buňce, ale i každému z vás osobně popřál radost z narozeného Dítěte Ježíše. Ať slovo, které zaznělo při jeho křtu u Jordánu, dokážete vztahovat i na sebe a žít z něho.

V minulé katechezi jsme se v rámci našeho celoročního tématu "Služba a dary" dotkli charismat. Zmínil jsem tři hlavní místa z Písma (Řím 12, 6-8; Ef 4, 11; 1 Kor 12, 8-10), která se tohoto tématu týkají a je dobré o nich vědět a čas od času se k nim znovu vracet. Také jsme si charismata rozdělili do tří skupin (dar mluvení, vědění a činnosti) a dotkli se daru proroctví. Jde o cenný dar směřující k budování organismu církve a jeho dalšího směřování. Dnes se dotkneme dalších z nich.

2. Mluvení jazyky neboli glosolalie
Název pochází z řeckého glossa - jazyk a lalia - mluvení. Jde o dar určený pro osobní ale i společnou modlitbu. Tuto modlitbu zmiňují Skutky apoštolů a dvanáctá a čtrnáctá kapitola listu Korintským. Často se mělo za to, že šlo pouze o dar prvotní církvi. V katolické církvi se v novodobých dějinách významně začíná objevovat od roku 1967 po zkušenosti s působením Ducha u studentů katolické univerzity v Pittsburghu. Často se při modlitbě za vylití Ducha objevuje jako první právě tento dar. Jde o "pouhé" vyslovování určité hlásky či několika slov, která se opakují. Člověk jim většinou nerozumí, ale to neznamená, že jsou špatné či k ničemu. Pomáhají rozvíjet tvůj vztah s Bohem a při modlitbě ve společenství jsou mnohokrát základem pro to, aby se mohlo ozvat např. slovo proroctví či jiný z Božích darů. Moc doporučuji si k tomuto základnímu daru něco přečíst, např. na stránkách charismatické obnovy www.cho.cz/clanky je právě článek na toto téma i s odpověďmi na zvídavé otázky a různé pochybnosti. Je nutné dodat, že ať se nám může zdát tento dar sebe prostší jde pořád o dar Boha a On nedává dary ani špatné, ani zbytečné.

3. Mluvení jinými jazyky
U tohoto daru jde také o jazyk a stejně jako u předchozího nejde o nějaké znásilňování naší vůle či mluvidel, ale o Boží pozvání. Jako podstatný rozdíl vidím v jeho srozumitelnosti pro určitého člověka či skupinu lidí. Vzpomeňme na první Petrovo kázání o Letnicích. Odezvou byl údiv těch, kdo z různých národů přišli do Jeruzaléma a slyšeli apoštoly mluvit každý ve své mateřštině (Sk 2,8). I dnes jsou tyto případy známé u misionářů, kteří neznají určitý jazyk a přesto jsou pro své posluchače srozumitelní. A co víc. Toto slovo se přímo dotýká jejich srdcí jako slovo živé a určené pro ně.
Modlitba v jazycích přináší velkou Boží sílu do duše takto se modlícího. Přestože mysl člověka zůstává pasivní odehrává se tu cosi velice aktivního či spíše aktivizujícího. Bůh vkládá do nitra svůj velký pokoj a tak se skrze tuto modlitbu můžeme znovu napojovat na Pána, třeba i ve chvílích strachů či zkoušek.

4. Dar výkladu
Někteří lidé mají dar mluvení cizím a nesrozumitelným jazykem, ale také dar rozumět co říkají a to buď oni sami nebo i jiní. Místo v Písmu, které nám na toto odpovídá najdeme v 1Kor 14, 27-28. Někdy totiž může Bůh chtít společenství něco sdělit a pak je onen výklad nesmírně prospěšný. Všechny zmíněné dary, ať už je vidíme z různých úhlů pohledu, rozvíjejí církev tím, že budují úzký vztah s Pánem.

Velmi nám všem přeji, abychom po darech od Boha toužili, prosili o ně a vyprošovali si je i navzájem. Vězte, že pokud nám jde o budování církve a jednotlivých společenství, Bohu jde o totéž, ale v mnohem, mnohem větší míře. Nebojme se nechat obdarovat. Jen na jedno je nutné dát pozor, aby se Pánův dar v našem srdci nesetkal s pýchou a ješitností.

P. Kamil

Wednesday the 28th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.