11. katecheze 2017 / 18

FARNÍ EVANGELIZAČNÍ BUŇKY
11. katecheze ve šk. roce 2017/18
(Objevování darů X)

"Žasli nad jeho učením, protože je učil jako ten, kdo má moc" (Mk 1,22)

Zdravím vás všechny a přeji požehnaný čas. Po nedělním setkání s Ježíšem hlásajícím radostnou zvěst v Kafarnau vyprošuji milost otevřených srdcí a úžas nad mocí Boží.
Opět po čtrnácti dnech se v katechezi vracíme k tématu služby, pro kterou nás Pán vybavuje přirozenými a často i nadpřirozenými dary. Skrze 1Kor 12 tak máme možnost nahlédnout do života prvotní církve a srovnávat Boží jednání tehdy a dnes. Bůh zůstává stejný, tedy stejně štědrý a stejně usilovný v cestách záchrany lidských duší. Vím, že slova o nadpřirozených darech jsou nám možná i dost vzdálená, nicméně je dobré o nich vědět. Když se snažíme Bohu a lidem sloužit, On nezůstává jako nečinný pozorovatel, nýbrž podporuje naši snahu. Je velkou zkušeností duchovního života, když zjistíme, že naše lidské úsilí je podepřeno Jeho mocí. Neříkám, že budeme mít všichni stejné dary, ale pokud je Pán někomu z našich společenství udělí, musíme si s nimi vědět rady. Jsme jako nástroje v rukou chirurga. Každý nástroj je určen k jiné části operace, všechny společně však slouží k záchraně pacienta. Prosím, neodkládejme slova těchto katechezí jen proto, že jim dostatečně nerozumíme. Jsou důležitá.
Po kategorii darů slova a vědění dnes otevíráme dary činnosti. Díky těmto darům sloužíme druhým tak, jak by jim sloužil Ježíš.

Charisma víry
"Bez víry však není možné se líbit Bohu." (Žd 11, 6) Při pohledu na starozákonní, ale i na novozákonní velikány víry nám dochází, že víra je dar. Dar, který nezaslouženě dostáváme, který máme rozvíjet, a za který neseme odpovědnost. Bůh nás všechny věřící volá k hluboké důvěře v jeho slovo. Dar víry je schopnost vidět Boží prozřetelnost v každodenním životě. Uschopňuje člověka neochvějně a pevně stát naplněn Duchem Svatým v jakékoli situaci, ať zdraví či nemoci, nebezpečí, pronásledování či katastrofě. Plout proti proudu. Prosba o tento dar se nám neustále objevuje i v modlitbě Páně. Stále znovu přece říkáme: "Buď vůle tvá!" Ježíš nás dokonce ujišťuje o síle víry. Vzpomeňme na horu přesunutou do moře (Mk 11, 22-23). Nemusíme samozřejmě měnit ráz krajiny, ale toto přirovnání nás přesvědčuje o mocném Božím působení tam, kde Bůh může skrze naši víru vstoupit do určité situace. Dalším ujištěním je jistota, že obdržíme to, oč prosíme (Mk 11, 24 či 1Jan 5, 14-15). Tento dar činí člověka šťastným, neboť má jistotu Boží blízkosti.

Charisma uzdravování a zázraků
"Někomu je dán dar uzdravování v témže Duchu, někomu působení mocných činů..." (1Kor 12, 9-10) Zázrak můžeme definovat jako skutečnost, která přesahuje oblast současných vědeckých poznatků. Mimořádnost takových jevů v člověku prohlubuje víru a přivádí jej k vnímání Boží blízkosti. Evangelia nás velice často staví do situací, ve kterých Ježíš koná mimořádné skutky. Stále demonstruje slovo z počátku svého působení: "Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal..." (Lk 4, 18) Je dobré si všimnout, že schopnost konat tyto zázračné skutky předal Ježíš svým učedníkům a ti se plni nadšení vraceli a vydávali svědectví o moci Boží. Po nanebevstoupení se učedníci rozcházejí do celého světa a Bůh potvrzuje hlásání skutky moci. V Charismatické obnově a to v kterékoli části světa přicházejí stále i dnes svědectví o tom, že Bůh jedná a stejně jako kdysi vzbuzuje úžas. Mohu potvrdit několik zázračných doteků i v naší farnosti. Člověk o těch věcech nemůže hovořit na každém rohu, nicméně vědomí tohoto mimořádného působení je nutné si uchovávat jako poklad daný našemu společenství.

Ať Vám Pán žehná.
P. Kamila

Wednesday the 28th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.