13. katecheze 2017 / 18

FARNÍ EVANGELIZAČNÍ BUŇKY
13. katecheze ve šk. roce 2017/18
(Objevování darů XII)

"Nyní vím, že se bojíš Boha" (Gn 22, 12)

Drazí přátelé, posílám vám pozdrav a požehnání v této době době velkého půstu, čase našeho obrácení. Boží slovo minulé neděle nám představilo hloubku víry starozákonního Abraháma a my jsme na počátku postní doby voláni k jeho následování. Bůh od nás sice nepožaduje oběť vlastního syna, nicméně skutky svého života máme víru vyznat i my. Jak? Mluvíme-li již několik měsíců o službě, tak možná právě skrze ni. Opravdová služba vychází z hlubokého zakotvení v samotném Bohu. Ochota nechat se vést v těchto věcech nejen svým rozumem či hnutím citů, nýbrž Duchem Svatým, je silným vyznáním víry. Dokonce bych řekl, že silnějším než co jiného. Moc vám tuto zkušenost přeji.

Pokračujeme v uvažování o darech, kterými nás Bůh pro službu vybavuje. V minulé katechezi jsme vstoupili do druhé etapy objevování charismat a řekli jsme si, že v čem jsme dostali charisma, v tom je skryto i naše poslání. Nedostáváme je totiž pro sebe, ale pro druhé. Nabídl jsem vám také tři klíče k rozlišování, jde-li skutečně o charisma (osobní radost, nadpřirozený rozměr, potvrzení druhými) a nejen o přirozené dispozice. Chci znovu připomenout proč se touto oblastí duchovního života zaobíráme tak detailně. Když chceme ve farnosti něco dělat a musíme rozdělit úkoly, je pochopitelné, že se budeme snažit přidělit každému takový úkol, který mu bude vyhovovat. Když každý dostane úkol "šitý na míru" je pravděpodobné, že vše bude "klapat". V tomto případě však ještě nejde o službu s charismatem. Dle výše zmíněného rozlišovacího klíče sice u takového člověka vidíme osobní radost ze služby, dokonce mohou přicházet od druhých pochvalné projevy, ale to vše může zůstat na čistě lidské rovině. Neříkám, že je to málo - a Bohu díky za takové služebníky. Je však možné jít ještě dál. To co tvoří rozdíl mezi dispozicí a charismatem je nadpřirozený rozměr, kdy se ti, kterým je slouženo najednou setkávají s Bohem. Mohu např. slyšet tisíc krásných slov útěchy a být jimi povzbuzen, ale teprve tam, kde zazní slovo nesené charismatem objevím: "Nyní skrze tebe do mého života promluvil Bůh". A nejde jen o slova, ale i o naslouchání, pomoc, hudbu, organizování atd. Vyjděme tedy na další cestu objevování těchto obdarování. Už nyní vím, že se v následujícím najdete a znovu moc prosím, abyste si navzájem dávali zpětnou vazbu. Je to moc důležité. Omlouvám se, že o tomto tématu mluvím tak zdlouhavě, ale jde mi moc o to, abychom vše dobře pochopili a mohli být nadpřirozeně užiteční. Každé charisma zjevuje Boží lásku a Pán si nás k tomu chce použít. Moje představa o budoucnosti služby ve farnosti je taková, že budeme mít k dispozici seznam obdarovaných lidí, kteří budou sloužit dle Božích představ. Nesmírně se tím zvýší účinnost pastorace a naše farnost nevídaným způsobem rozkvete a bude přinášet plody. Už nyní jsem nadšený z toho co se u nás děje, ale věřte mi, že nás čekají mnohem větší věci. Jestli se nám podaří vyrůst v těchto věcech, staneme se inspirací pro další farnosti a život zdejší církve získá zcela nový rozměr.

Dalším možným rozdělením charismat může být těchto sedm skupin: 1) pastorační, 2) komunikační, 3) organizační, 4) uzdravování, 5) porozumění, 6) kreativní a 7) životního stylu
1) pastorační charismata
Povzbuzování
- silné zaměření na jednotlivce
- projevuje se nasloucháním (nejde jen o čas s druhým, který mluví a já jsem tiše), charisma v této oblasti se projevuje takovou otevřeností, kdy se bratr či sestra cítí hluboce přijati a skrze naslouchajícího přichází pokoj a útěcha
Pomoc
- schopnost vidět v druhém jeho dary (takový člověk je při setkání s darem druhého oproštěn od závisti, ale naopak je schopen uvidět cestu rozvoje)
- silná touha rozvíjet v druhém jeho potenciál (často jde o lidi s pedagogickými schopnostmi)

Přeji požehnané postní úsilí a radost z obdarování.

P. Kamil

Thursday the 5th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.