16. katecheze 2017 / 18

FARNÍ EVANGELIZAČNÍ BUŇKY
16. katecheze ve šk. roce 2017/18
(Objevování darů XV)

"Děti moje, vy jste ti, kteří se v modlitbě máte v plnosti odevzdat mému Synu, abyste už nežily vy, ale můj Syn ve vás. Takže všichni ti, kteří neznají mého Syna, uvidí Ho ve vás a budou si přát Ho poznat. Modlete se, aby ve vás viděli rozhodnou pokoru a dobrotu, ochotu ke sloužení druhým; aby ve vás viděli, jak srdcem žijete světské povolání ve společenství s mým Synem; aby ve vás viděli dobrotu, něžnost a lásku k mému Synu jako i ke svým bratřím a sestrám." (poselství z Medjugorje 2. dubna 2018)

Bratři a sestry, přeji vám radost a pokoj od Vzkříšeného vítěze nad smrtí a beznadějí. V úvodu jsem poslal myšlenku z poselství z Medjugorje. Od roku 1981 se toto místo stává stále mohutnějším prostorem modlitby a duchovní obnovy mnoha lidí. Vím, že i pro mnohé z vás je významným povzbuzením víry a výše citovaná myšlenka nám koresponduje s tím, o čem již dlouho mluvíme.
Dnes se dostáváme ke třetí skupině charismat.
3. skupina: Charismata organizační

Dávání
Jako u předchozích charismat, tak i u tohoto je takto obdarovaný člověk naplněn radostí, že může sloužit druhým. Možná se nám tento dar může zdát zvláštní, možná jsme o něm ještě nikdy neslyšeli, přesto však existuje. Člověk s tímto charismatem podivuhodně lehce přichází k prostředkům a to jak k finančním tak i k materiálním. Zřejmě jsme v tuto chvíli zbystřili, protože nám to nějak nekoresponduje s ideálem chudoby a jednoduchosti. Charisma dávání ovšem nesvádí na scestí přílišného vlastnění, nýbrž uschopňuje jeho nositele k účinné pomoci druhým. Lehce získává a lehce přerozděluje dle potřeby. Dává druhým lidem možnost zakusit něco z Boží starostlivosti. Můžeme říct, že jde o naplnění toho co v rodině běžně očekáváme od otce, totiž zajištění rodiny po její materiální stránce.

Služba
Mluvíme o jednom z nejrozšířenějších charismat. Dokonce tak rozšířeném, že jej za dar Boží mnohdy ani nepokládáme. Člověk takto obdařený má velký cit pro řešení praktických věcí. Nejen že vidí problém, ale také jej okamžitě řeší. Můžeme si vybavit větší počet lidí, které se takto starají o chod farnosti, společenství atd., aniž by byli přespříliš vidět. A pozor nejde jen o ženy. Pro ty, kdo jsou těmito charismatiky obklopeni to vyžaduje občasné všimnutí si a poděkování, i když to tito lidé pro chválu nedělají. Nebezpečím se pro obdarované darem služby mohou stát lidé v jejich okolí, kteří si nejsou schopni tak dokonale různých potřeb všímat a pomoc nabízet. V takových lidech pak mohou vidět ignoranty a lenochy. Pokušením může také být dosazování takovýchto lidí do vůdčích funkcí. To, že je někdo schopen problém vidět a vyřešit ještě ale neznamená, že má dost moudrosti vést správným směrem. Proto je vhodné, aby takto obdarovaný zůstal u své služby a to s velkou pokorou.

Vedení
Další dar, který Duch Svatý dává některým věřícím je charisma vést druhé. Takovýto člověk se pak vyznačuje schopností vidět a sdílet vize. Přitahuje jej budoucnost a má až nadpřirozený vhled do toho, coby se mohlo a především co chce Bůh. Dokáže uvidět "mezery" v životě jednotlivců či skupiny a dokáže navrhnout způsob jejich zaplnění. Ne vždy to však musí být organizačně schopný člověk a často není schopen řešit detaily. Charakteristickým rysem je pak delegace.

Organizace
Jde o charisma uschopňující člověku naplňovat krátkodobé i dlouhodobé cíle, které jsou mu představeny. Jde tedy o jakýsi motor společenství, který ovšem potřebuje mít vedení. Toto i všechna předchozí charismata slouží k budování církve a dějiny jsou jimi naplněny.
Přeji požehnaný čas velikonoční doby prožívaný s pevnou důvěrou v moc Zmrtvýchvstalého.

P. Kamil

 
Monday the 4th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.