Zasedání Pastorační rady - 10. 5. 2018

Porada číslo: 8

ítomni:

P. Kamil Obr, j. Miroslav Frňka, Anna Boráková (za Milana Volfa), Alena Čípová, Milada Chamillová, Marie Koláčková, Emílie Kubíčková, Zlatka Lušovská, Marta Luzarová, Michaela Osmančíková, Marie Pavlicová, Tomáš Surý, Pavel Špatný ml., Jaromír Valchář

Omluveni:

P. Josef Svoboda, manželé Jana a Karel Fuskovi, Jan Morcinek, Milan Volf (zástupce: Anna Boráková)

PROGRAM:

1. Modlitba + duchovní slovo (P. Kamil)

2. Celkové ohlédnutí za uplynulým časem

3. Aktuální záležitosti + plány do budoucna

a) Noc kostelů

b) Pasecká pouť

c) Slavnost Těla a Krve Páně; První Svaté přijímání

d) Mše za představitele města

e) Benefiční koncert chrámového sboru

f) Farní den

g) Děkovné mše za dokončení výmalby kostela

h) lavičky kolem zpovědnic; malé radiátorky v presbytáři - aby přebytečné teplo z plynových kamen ze zákristie se mohlo využít na přitopení kostela; přesun kříže ze žebračny do presbytáře nad křtitelnici, křest je u nás provizorní - křtilo by se tam, kde by se mělo křtít; mobilní lavičky u presbytáře

4. Modlitba + požehnání

PROJEDNÁNO:

2. M. Osmančíková: z kúru se sbor a schóla přesunuli do Pastoračního centra a ven na prostranství před něj. Velikonoce proběhly pro varhaníky bez problémů. V provizorní kapli v Pastoračním centru se práší na varhany. Bylo by dobré tam dát mikrofon pro varhaníky. Z provizorní kaple je špatně ven slyšet, zřejmě blbne mikrofon - přerušuje to, možná špatný kontakt. Pořídí se reproduktor. Varhany ve Viganticích v zimě zlobí, mohly by se i naladit, varhany už nejsou v takové dobré kondici. Pan Stavinoha by se na ně mohl podívat.

J. Valchář: 2 mladí kostelníci se přihlásili na pomoc. I pan Vojkůvka chodí občas vypomáhat.

E. Kubíčková a M. Koláčková: ve Viganticích – výmalba se podařila, všem se výmalba líbí. V neděli 1.7. bude vysvěcení zvonu. Budou mít nový zvon - bude se jmenovat František (podle papeže, a podle posledního zvoníka ve Viganticích). Chtějí mít u této příležitosti menší oslavu. Kolem kostela by se daly lavičky a připravilo by se menší posvícení. Mají také v kostele novou mříž. Do svěcení zvonu by měly být hotovy sochy andělů. Paní Vičanová stárne a není náhradník za kostelníka - obava do budoucna.

M. Luzarová: Dominikáni z našeho sdružení měli třídenní soustředění - měli tam hosta z Portugalska, téma: ideální společenství. Chystají se čtyřdenní exercicie v Kroměříži – téma: Panna Maria v dějinách spásy. Proběhnou také desetidenní letní misie v Ústí nad Labem – praktická evangelizace v ulicích města (povídání s lidmi).

M. Pavlicová: Připravuje se a v neděli 27.5. proběhne Pasecká pouť (nejen pro obyvatele Dolních, Horních a Koryčanských Pasek). Jsou ještě volná místa na pouť do Polska a Litvy (17.-23.6.) s o. Jiřím Poláškem. Chystá se od 9. do 15.9. zájezd do Medžugorje.

Z. Lušovská: Naše charitní práce má několik rovin - z pastoračního hlediska se chystají setkání s farářem. Proběhla Duchovní obnova charitních pracovníků, kterou prožili společně na podzim na Soláni. Mají možnost přibrat více klientů do Denního stacionáře. Mají dva velké projekty v rámci charity - jeden nastavuje vnitřní procesy v organizaci, nastavení komunikačních kanálů není tak jednoduché ve velké organizaci. Druhým projektem je zkvalitňování služeb. Charita každoročně žádá o dotace – letos dopadli celkem dobře. Pečovatelská služba dostala o půl milionu méně než loni. Pro příští období se žádá o zvýšení prostředků o 30%. V denním stacionáři jsou 2 osoby mladší 60 let, a jinak všichni klienti mají 80 a více let. Nejstarší má 92 let. Klientelu mají zajištěnou. Pracovnice dělají dobře, snaží se.

T. Surý: Farní web je pravidelně aktualizovaný.

P. Špatný: za schólu proběhly Velikonoce úspěšně. Schóla měla 29.4. koncert v Zubří.

A. Boráková: rozesílá katecheze vedoucím modlitebních společenství mimo FEB. Kurz ALFA skončil úspěšně. Potěšující je, že všichni absolventi projevili zájem pokračovat nějakým způsobem dál.

M. Chamillová: koncept benefičního koncertu sboru po výmalbě kostela. Proběhne také týden modliteb za zastupitele města. Chystá se už popáté mše svatá za město a jeho představitele – je třeba připravit úmysly modliteb a je také třeba pomoc s organizací.

A. Čípová: Martin Svak začal koncept biblických hodin. Co se týká náboženství, podnikl se pro 7. - 9. třídu dvoudenní výlet do Olomouce. Proběhla i tzv. Sederová/Pesachová večeře – program pro prvokomunikanty a jejich rodiče. Náplní bývá židovská večeře – návrat ke kořenům eucharistie. Finišuje se s přípravou prvokomunikantů - první svaté přijímání proběhne kvůli výmalbě kostela zřejmě pod širým nebem. Rozvrh náboženství na nový školní rok bývá zveřejněn vždy již na konci srpna na webu a na vývěsce před kostelem.

P. Kamil: Od července má odejít do Zlína. Měl by k nám přijít o. Pavel Hofírek z Přerova.

3. a) Noc kostelů neproběhne z důvodu výmalby kostela.

b) již 18. Pasecká pouť proběhne v neděli 27.5. Oslaví se průvodem ke kapličce na Dolních Pasekách. Odchod od kříže bude jako vždy v 14:00 h. Po mši svaté a májové pobožnosti bude přesun ke kolibě na menší občerstvení a posezení při hudbě.

c) Slavnost Těla a Krve Páně, se uskuteční ve čtvrtek 31.5. před Pastoračním centrem. Po večerní mši svaté bude průvod po farní zahradě. Je potřeba nachystat oltáře (3+1), vyžehlit plachty, připravit obrázky a květiny.

Termín Prvního svatého přijímání se nemění/zůstává stejný a proběhne při 3. mši svaté se začátkem v 10:00 h. Celý obřad z důvodu výmalby kostela proběhne asi pod širým nebem, a to venku zřejmě před Pastoračním centrem.

d) 5. Mše za představitele města- v pátek 22.6. v 18:00 h. (probíhá každoročně od r. 2014)

e) Benefiční koncert chrámového sboru po výmalbě kostela - v pátek 22.6. od 19:00 h.

f) Farní den proběhne v sobotu 23.6. odpoledne na farní zahradě.

g) Děkovné mše za dokončení výmalby kostela a jestli by o. Kamil odcházel tak i spojené s případným loučením by proběhly v neděli 24.6.

h) Kolem zpovědnic vpravo i vlevo budou lavičky, takové jako mají ministranti u oltáře. Pod sedačkami ministrantů by mohly být malé radiátorky, aby přebytečné teplo z plynových kamen ze zákristie se mohlo využít na přitopení kostela.

Uvažuje se o přesunutí kříže ze žebračny nad křtitelnici do presbytáře. Křtilo by se tam, kde by se mělo křtít. Křest je u nás provizorní. Na hranici presbytáře by mohly být mobilní lavičky, které by šly při větších akcích odstranit. Zmenšily by se rozteče – počet míst v lavicích by se nesnížil.

ÚKOLY:

-

RESTY:

-

 

DNE: 10. 5. 2018   ZAPSAL:Tomáš Surý    SCHVÁLIL: P. Kamil Obr

Wednesday the 28th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.