20. katecheze 2017 / 18

FARNÍ EVANGELIZAČNÍ BUŇKY
20. katecheze ve šk. roce 2017/18
(Objevování darů XIX)

"Jan přišel, aby svědčil o světle a aby připravil Pánu ochotný lid."
(srov. Jan 1,7; Lk 1, 17)
 
Přátelé, zasílám vám poslední katechezi v tomto školním roce a zároveň poslední jako rožnovský farář. Čas neúprosně letí a my máme za sebou další časový úsek, ve kterém jsme spolu mohli projít kus cesty za Pánem. Letošní rok se naše pozornost soustředila na dvě navzájem provázané skutečnosti: SLUŽBU a DARY. Souvisejí spolu, neboť Bůh nás nejen posílá sloužit a tím ho napodobovat, ale také nás k tomuto úkolu vybavuje, jak je komu třeba. Jsme součástí jeho geniálního plánu spásy a měli bychom být hrdí na možnost s Ním spolupracovat. Jestliže každá lidská duše byla Bohu tak drahá, že kvůli ní poslal svého jediného Syna na svět, pak nás to vede k veliké naději. Nejsme sami a nemáme právo cokoli vzdávat. On je blízko a ve své blízkosti člověku je věrný.
Touto poslední katechezí se jednak loučím a zároveň vás ujišťuji o svých modlitbách a formaci, která od září bude probíhat na dálku. Věřím, že fyzická vzdálenost nic nezmění na intenzitě prožívání vzájemných vztahů, ani na zápalu přinášet evangelium světu.
Poslední skupinou charismat, o které budeme hovořit, a kterými nás Pán obdařuje pro účinnou službu je skupina charismat životního stylu. Jde především o lidi zasvěcené, ale může jít i o laiky, kteří toto své specifické poslání žijí v různém stupni skrytě a nenápadně.
 
7. skupina: Charismata životního stylu

Víra

Při vyslovení tohoto slova se nám zřejmě jako první vybaví jedna ze tří božských ctností. Zde však jde o charisma. Totiž o bytostnou důvěru, že Bůh se postará. I věřící (povšimněme si, že základ toho slova vychází ze slova víra), může být v mnoha ohledech "nevěřícím". Nemyslím teď na ztrátu víry v Boha, ale spíše ztrátu důvěry, že má i tuto moji konkrétní těžkou situaci ve svých rukou. Často se necháváme až příliš ovlivnit světem médií a ty nás někdy zbavují odvahy věřit a doufat. Nositel tohoto charismatu může být vnímán jako blázen či "flákač", protože se nestresuje dostatečně intenzivně jako ostatní. Někdy může být pokládán až za nezodpovědného. Tento člověk ovšem přináší do přílišné svázanosti povinnostmi, vyjádřené často používaným sloganem: "Nikdo to za mě neudělá", odvahu spolehnout se na Boha jako starostlivého otce. Pro pravou evangelizaci potřebujeme tuto hlubokou jistotu, že jsme pouze spolupracovníky a ne hlavními aktéry obrácení světa.

Dobrovolná chudoba

Toto charisma můžeme charakterizovat jako radost z chudoby. Důležité je slovo "dobrovolná." Chudých lidí je ve světě i kolem nás dost, ale málokdy jde o chudobu, kterou by si lidé vybrali jako svůj vlastní styl života. Jistě si vzpomeneme na řeholníky, kteří slibují při svých slibech chudobu, čistotu a poslušnost. Skromný a jednoduchý styl života však nemusí být závislý na řeholi, ale může se stát součástí života jakýchkoli Ježíšových učedníků. V době, která je zaplavena materiálními věcmi se takový člověk může stát nositelem silného prorockého poselství. Podobně jako u předchozího zde jde o hlubokou důvěru v Boha, který se postará. Jistě není nutné připomínat, že opravdová vnitřní chudoba (to neznamená, že člověk musí vypadat jako žebrák) s sebou přináší ohromnou svobodu.

Misie

Člověk obdarovaný tímto charismatem prožívá silné volání k životu v cizím prostředí, kam přichází hlásat Krista, ať už slovem nebo jakoukoli jinou formou služby. Cizí kulturu mu není překážkou, ale stává se pro něj velice rychle jeho vlastní. O misionářích v dalekých krajích jistě není nutné mnoho mluvit, známe je z vyprávění, knížek či filmů. Mnohem méně známé jsou však misie ve vlastní zemi či přímo ve vlastním prostředí, které skýtá mnoho druhů "misijních území." Myslím, že o tento druh charismatu misie bychom měli prosit jako členové FEB. Vždyť o čem jiném je evangelizace než o vstupování do prostředí, ve kterých žijí naši nevěřící bratři a sestry, abychom jim zvěstovali Ježíše?

Celibát

Radost z dobrovolného odevzdání se Bohu bez partnera - takto by mohlo být charakterizováno toto poslední charisma, o kterém budeme mluvit. Celibát máme spojený s kněžími a řeholníky a připadá nám více méně normální, že takto někdo žije. Znovu však pohlédněme na toto charisma i z pohledu laiků. Jsme čím dál víc obklopeni lidmi bez partnerů. Zde však vůbec nemůžeme mluvit o charismatu, protože si tento styl života většinou nezvolili dobrovolně, nemají z něho radost (a když tak snad jen sobeckou) a především tím nezvěstují Krista. Celibát neznamená jen nepřítomnost partnera, ale především přítomnost Boha jako partnera. Svobodu takto získanou naplňuje člověk službou a budováním vztahu k těm, kterým by se jinak věnovat nemohl. Především však v tomto životním stavu člověk nachází naplnění a vnitřní štěstí.

Úplně na závěr tohoto tématu chci říct, že je mi jasné o jak obsáhlé a často neprobádané oblasti jsme hovořili. Pro mnohé z vás šlo jistě o náročné věci. Pokládal jsem však za důležité toto téma otevřít, vždyť bez nadpřirozených darů bychom se daleko nedostali. A navíc nejsme povoláni budovat lidské, ale Boží království.
Povzbuzuji vás k tomu, abyste s ukončením katechezí na toto téma nepřestali o charismatech mluvit, prosit o ně a vzájemně si pomáhat je objevovat. Přihlédněte vždy k tomu s kým mluvíte. Máte-li před sebou extroverty budou to zřejmě lidé s větší zkušeností, protože jsou přirozeně schopni více zkoušet. Někdy však u nich je nebezpečí přílišného přeceňování. U introvertů je tomu opačně. Moc prosím vedoucí buněk, aby v tomto rozlišování byli velice opatrní a prosili o Boží moudrost. Nepřestávejte se společně modlit. Zvlášť důležitou vidím modlitbu v jazycích, při které většinou člověk neví o co se modlí, ale dává svá slova do rukou Božích. Často právě při takovéto modlitbě jsou člověku udělována charismata a občas může zazním prorocké slovo. Buďte na něj citliví - především vy, kteří vedete modlitbu. Zřejmě o tomto mluvil sv. Pavel, když připomíná, aby se věřící při modlitbě nepřekřikovali. Zazní-li prorocké slovo (ať už přímo nebo skrze Písmo) zmlkněte a nechejte mu vystoupit ze spousty dalších slov. Když jde o slovo Boha musí naše lidská slova ustoupit. Povzbuzuji vás, kterým prorocké slovo přijde, abyste se nebáli jej vyslovit. Teprve ve zpětně vazbě se ukáže jde-li o slovo Pána.

Trošku jsem přetáhl běžnou délku předchozích katechezí, ale jistě chápete proč. Moc děkuji Bohu, za možnost života v rožnovské farnosti a za dílo FEB, které se tu i v okolních farnostech rozrostlo. A děkuji i vám, že jste byli ochotni se nechat vést. Budeme teď spojeni trošku více na dálku, ale spojení v modlitbě nemůže žádná vzdálenost ovlivnit. Vyprošuji vám požehnání Boha Otce, od kterého vše pochází a k němuž vše směřuje, i Syna, pro nás do krajnosti vydaného i Ducha Svatého, permanentního oživovatele věcí Božích.
+ P. Kamil


PRAKTICKÉ PODNĚTY PRO ANIMÁTORY

K ROZVOJI JEJICH SPOLEČENSTVÍ
(k 20. katechezi 18. 6. 2018)
 
Reflexe
- Proběhlo setkání vedoucích FEB a byla domluvena další spolupráce mezi P. Kamilem a FEB Rožnov, Zubří, Karlovice, Vizovice a Val. Meziříčí. Katecheze by vám přicházely jako doposud 1x za 14 dnů a setkání vedoucích popř. i pro členy FEB 1x za 2 měsíce zřejmě v Rožnově.
V neděli 17. 6. se jedna rožnovská buňka rozdělila a začíná její samostatný život.
 
Poděkování
Díky za vaši ochotu nechat se doprovázet a začít projekt buněk ve vašich farnostech. Myslím, že jde víc než jen o lidské dílo a tak máme společně podíl na věcech Božích. Díky za vaše nasazení - bylo pro mě velkým povzbuzením.
 
Úkoly pro animátory
- V pátek 22. 6. v 19 hod. po bohoslužbě (v 18) bude v rožnovském kostele benefiční koncert zdejšího chrámového sboru s komentáři P. Kamila k některým částem nově zrekonstruovaného interiéru kostela.
- V sobotu 23. 6. se na farní zahradě uskuteční Farní den, při kterém budeme děkovat za opravu kostela a zároveň to bude příležitost se rozloučit před mým odchodem. Srdečně všechny FEB zvu. Začátek v 15 hod. Jídlo, pití a zábava zajištěno.
 
Svědectví
Ze zuberské buňky posílají svědectví o vyslyšených modlitbách za maminku jedné členky i za ni samotnou. Chvála Pánu.
 
Výzvy k modlitbě
- Za pokojný odchod P. Kamila z Rožnova do Zlína a nalezení způsobu dalšího fungování FEB.
- Za požehnání pro nově oddělenou buňku v Rožnově
- Za druhé setkání týmu připravujícímu SMS a večerní univerzitu pro šk. rok 2018/19 (19. 6.)
 
 
Termín příštího setkání animátorů FEB: zřejmě září ???
Wednesday the 28th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.