Zasedání Pastorační rady - 25. 1. 2023

Přítomni: P. Pavel Hofírek, P. Josef Svoboda, Mgr. Miroslav Frňka, Antonín Rozsypal, Monika Ondřejková, Jiří Valchař, Štěpán Krhut, Zlatuše Lušovská, Jaromír Koryčanský, Pavel Špatný.

Omluveni: Marie Koláčková
Zapisovatel: Monika Ondřejková

Program:
1. Umístění stojanu se svícemi za zemřelé
2. Pomník Karla Tkadlece na farní zahradě
3. Návrh p. Jiřího Valchaře – Farnost sobě
4. Hudebně duchovní pásmo Carlo Acutis „Ajťák Boží“
5. Setkání zastupitelů
6. Návrh p. Moniky Ondřejkové – Projekt ON
7. Podněty k projednání

1. Umístění stojanu se svícemi za zemřelé Členové PR opakovaně projednali návrh paní Rousové, který se týkal možnosti zapalování svící za zemřelé ve farním kostele v Rožnově p. R. Pastorační rada na základě hlasování tento návrh neschválila. Stojan se svícemi za zemřelé se proto pořizovat nebude. 

2. Pomník Karla Tkadlece na farní zahradě P. Pavel Hofírek představil členům PR návrh pana Spáčila, který je příbuzným Karla Tkadlece. Karel Tkadlec byl letec, který dne 20. 11. 1923 zemřel při pádu letadla ve farní zahradě. Pan Spáčil prosí o možnost umístění pomníku, pamětní desky či informační cedule k připomenutí 100. výročí úmrtí pana Karla Tkadlece. Členové PR se dohodli, že připomenutí 100. výročí úmrtí formou např. informačního plakátku, či cedule by bylo možné. 

3. Návrh p. Jiřího Valchaře – Farnost sobě Členové PR znovu projednali návrh pana Jiřího Valchaře, který se týká projektu Farnost tobě. Tento projekt spočívá v inzerci služeb, které nabízí farníci v rámci farnosti. Jedná se o konkrétní nabídku služby, dovednosti, znalosti a pomoci druhým lidem. Projekt by tak měl přispět k propojení farní rodiny a vzájemné pomoci farníkům. Seznam bude obsahovat jak služby za úplatu, tak také služby poskytované zdarma. Seznam nabízených služeb spolu s telefonními kontakty bude umístěn v sakristii a také na webu farnosti. Osvěta této aktivity bude probíhat formou oznámení ve farním zpravodaji a také prostřednictvím ohlášek. Organizaci projektu Farnost sobě bude mít na starosti pan Jiří Valchař.

4. Hudebně duchovní pásmo Carlo Acutis „Ajťák Boží“ Při minulém setkání PR bylo dohodnuto, že v naší farnosti proběhne během postní doby hudebně duchovní pásmo Carlo Acutis „Ajťák Boží“, které realizuje uskupení mladých lidí Alfa Štramberk. Organizaci této aktivity má na starosti rovněž Jiří Valchař. Hudebně duchovní pásmo představí Alfa Štramberk v naší farnosti dne 5. 3. 2023 v 15:00.

5. Setkání zastupitelů P. Pavel Hofírek sdělil, že dne 20. 4. 2023 proběhne v naší farnosti setkání zastupitelů. V rámci tohoto setkání bude zajištěna prohlídka kostela, kostelní věže a také drobné občerstvení. Další setkání zastupitelů by pak mohlo proběhnout také v měsíci červnu 2023 (farní den).

6. Návrh p. Moniky Ondřejkové – Projekt ON Paní Monika Ondřejková sdělila pozitivní zkušenost s Projektem ON, což je uskupení mladých lidí, kteří v jednotlivých farnostech nebo na nejrůznějších křesťanských akcích sdělují svoji zkušenost s Bohem formou osobních svědectví. Své akce obohacují také chválami a přímluvnou modlitbou.
P. Pavel Hofírek souhlasil, že by Projekt ON mohl navštívit také naši farnost. Paní Monika Ondřejková se pokusí oslovit toto společenství mladých s prosbou, zda by mohli se svým projektem zavítat také do naší farnosti.

7. Podněty k projednání Pan Antonín Rozsypal na závěr sdělil několik podnětů k projednání. Jedná se o možnost donášky sv. přijímání k jednotlivým klientům domova pro seniory Rožnov p. R. Údajně by o tuto službu měli zájem více než 1x měsíčně, kdy klienty navštěvují kněží naší farnosti. P. Pavel Hofírek uvedl, že není v silách kněží, aby tomuto přání mohli vyhovět, jelikož klientů, kteří tuto možnost využívají, je v domově mnoho. Další možností by mohlo být zajištění této služby prostřednictvím farníků ve farnosti. V jednotlivých případech je to možné, ale v případě většího zájmu nemáme dostatek farníků s pověřením podávat svaté přijímání. Podmínkou je studium teologie či absolvování pastoračního kurzu. Ten zatím není otevřen. Dále pan Rozsypal přednesl nabídku duchovní obnovy paní Pavlíkové, která by byla určena zejména účastníkům lektorského kurzu, který v naší farnosti paní Pavlíková v minulém roce vedla. Termín konání obnovy bude ještě upřesněn.

Další setkání proběhne dne 15. 3. 2023 v 19 hod.

Zapsala: Mgr. Monika Ondřejková                         Schválil: P. Pavel Hofírek
Thursday the 5th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.