Zasedání Ekonomické rady - 27. 5. 2019

Přítomni:

P. Pavel Hofírek, Pavel Jaška, Jaromír Koryčanský, Pavel Špatný ml., Jakub Chovanec, Marie Bolcková

Omluveni:

P. Josef Svoboda, j. Miroslav Frňka, Milada Bičanová, Matěj Rončák, Libor Kubíček

 

PROGRAM:

 1. Úvodní slovo P. Hofírka

 2. Oprava střechy budovy Kostnice – je potřeba zvážit a rozhodnout, jaká varianta opravy střechy by se realizovala – zaznělo, že krovy nebude potřeba měnit  odsouhlasena varianta zachování původního půdorysu střechy + výměna stávající střešní krytiny za měď, včetně výměny klempířských prvků

Aktuálně je potřeba požádat o změnu závazného stanoviska, stavební úpravy nebudou zřejmě vyžadovat stavební povolení, oslovení dodavatelských firem

 1. Informace o garážích v PC – projektant Ing. Žlebek – posunutí vstupních sekčních vrat směrem dopředu pod zastřešení

 2. Farní les - JK informoval o představě řešení napadení stromů kůrovcem, zajištění těžby přes p. Kociána + následný prodej dřevní hmoty, vyčistění od náletových dřevin, brigádnicky výsadba (postup byl doporučen smluvním správcem p. Davídkem, Lesy ČR) – další variantou je zajistit někoho, kdo si stromy vytěží vlastními silami za odvoz

 3. Vyhlásit brigádu na So 9.6.2019

 4. Soukromá zahrada u centra – další možností využití (malé hřiště, dětské prvky…) Zajistit názory a návrhy zástupců skupinek, které zahradu nyní využívají.

 5. Zabezpečení kostela EZS, EPS - diskuze

 6. Regulace vytápění v PC – zajistit instalaci odsouhlasené varianty.

 

ÚKOLY:

 1. Zajistit změnu závazného stanoviska památkářů k opravě střechy Kostnice

 2. Zajistit oslovení firem ve věci podání cenové nabídky na opravu střechy Kostnice

 3. Zajistit vytěžení napadených stromů + novou výsadbu farního lesa

 4. Zajistit instalaci dálkového ovládání regulace nastavení teploty vytápění v PC

 

Příští termín EFR: bude oznámen

Zapsala: Marie Bolcková

Schválil: P. Pavel Hofírek

Zasedání Pastorační rady - 4. 9. 2019

Porada číslo: 13

ítomni:

P. Pavel Hofírek, j. Miroslav Frňka, Anna Boráková (za Milana Volfa), Alena Čípová, manželé Jana a Karel Fuskovi, Milada Chamillová, Marta Luzarová, Marie Koláčková, Tomáš Surý, Pavel Špatný ml., Jaromír Valchář

Omluveni:

P. Josef Svoboda, Jakub Čermák, Emílie Kubíčková, Zlatka Lušovská, Michaela Osmančíková, Marie Pavlicová, Milan Volf (zástupce: Anna Boráková)

 

PROGRAM:

1. Modlitba

2. Kalendář akcí farnosti Rožnov pod Radhoštěm (září 2019 – srpen 2020)

a) akce v září, v říjnu a v listopadu

b) akce v prosinci a v lednu

c) akce v únoru, v březnu a v dubnu

d) akce v květnu, v červnu a o prázdninách

3. Termín příštího zasedání

4. Modlitba + požehnání


PROJEDNÁNO:

2. a) rodinný víkend v Rajnochovicích = 13. – 15.9.,

Charitní pouť děkanátu na sv. Hostýn – úterý 17.9.,

Triduum modliteb otců a matek = pátek-neděle 27. – 29.9.,

Slavnost sv. Václava – sobota 28.9. = mše v 08:15 h. a v 18:00 h.,

Hážovská pouť – neděle 29.9.,

Večery Chval = 5.10. a 2.11. v 19:00 h.,

Hubertská mše sv. = neděle 6.10. - v 09:30 h. průvod a v 10:00 mše sv.,

koncert v rámci mezinárodního hudebního festivalu Božská flétna – neděle 6.10.,

Dominikánské mše sv. = 12.10., 9.11. v 09:00 h.,

Misijní neděle – 20.10.,

přednáška „Více a méně známá poutní místa Polska“ – 23.10. v 19:00 h. v Pastor. centru,

varhanní recitál – pátek 25.10.,

děkanátní modlitby na Velehradě = sobota 26.10. od 15:00 h. - bude vypraven autobus,

adorační den = úterý 29.10. - v 07:00 mše sv., celodenní adorace, v 18:00 h. sv. požehnání,

Slavnost Všech Svatých = pátek 1.11. – mše sv. v 07:00 h. a v 18:00 h.

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé = sobota 2.11. – v 07:00 h. mše sv. v kostele, v 18:00 h. mše sv. v muzeu a po ní dušičková pobožnost na hřbitově Valašský Slavín.

dušičkové pobožnosti na hřbitovech – neděle 3.11. v 15:00 h.,

Duchovní obnova na Velehradě = 8. - 10.11., nejen pro rožnovské farníky. Přihlašování v kanceláři poutního domu Stojanov, nebo i na www.stojanov.cz,

Slavnost Ježíše Krista Krále = neděle 24.11. - po mších sv. možný prodej knih.

b) žehnání advent. věnců a představení dětí, které přistoupí k 1. sv. přijímání – neděle 1.12.

4 adventní koncerty – neděle 1., 8. 15.12. od 16:30 h., neděle 22.12. od 14:00 h.

roráty pro rodiny s dětmi – vždy 3 pátky (6., 13. a 20.12.) při večerní mši sv. v 18:00 h.,

roráty v kostele sv. Anny v muzeu – sobota 7.12. v 07:00 h.,

návštěva biskupa sv. Mikuláše = neděle 8.12. – po 2. a 3. mši sv.,

setkání lektorů – pondělí 16.12. v 19:00 h. v Pastoračním centru,

předvánoční hromadná zpověď – neděle 22.12. od 15:00 do 18:00 h.,

Štědrý den = úterý 24.12. – mše sv. v 16:00 h. (pastýřská) a ve 24:00 h. (půlnoční)Hod Boží Vánoční a sv. Štěpána = středa 25. a čtvrtek 26.12. – nedělní pořad bohoslužeb,

Vánoční mše sv. v kostele sv. Anny v muzeu – pátek 27.12. v 16:00 h.,

Děkovná mše sv. na závěr občanského roku – úterý 31.12. v 16:00 h.,

Slavnost Matky Boží Panny Marie (Nový rok) = středa 1.1. – nedělní pořad bohoslužeb,

Večer Chval – sobota 4.1. v 19:00 h.

Slavnost Zjevení Páně = pondělí 6.1. – mše sv. v 18:00 h.

Dominikánská mše sv. – sobota 11.1. v 09:00 h.

c) Dominikánské mše sv. = 8.2., 14.3., 18.4. v 09:00 h.,

udělení Svatoblažejského požehnání = pondělí 3.2. – mše sv. v 18:00 h.

hromadné udělování svátosti pomazání nemocných = neděle 9.2.

Popeleční středa = 26.2. – mše sv. v 07:00 h. a v 18:00 h.,

Postní duchovní obnova = sobota 29.2.

Pobožnosti Křížové cesty v postní době = pátky od 17:15 h. a neděle od 15:00 h.

Slavnost sv. Josefa = středa 18.3. – mše sv. v 18:00 h., čtvrtek 19.3. – mše sv. v 07:00 h.

Slavnost Zvěstování Páně = středa 25.3. – mše sv. v 18:00 h.,

Květná neděle = 5.4. – v 09:30 h. průvod z muzea od kostela sv. Anny do farního kostela,

d) Dominikánské mše sv. = 9.5., 13.6. v 09:00 h.,

pátky 1. a 8.5. = ranní mše sv. v 08:15 h. a večerní mše sv. v 18:00 h.,

výročí osvobození Rožnova = úterý 5.5. – mše sv. v 07:00 h. s úmyslem za padlé,

mše sv.+májová s P.Petrem Krenickým v Hážovicích-Končinách = neděle 17.5. v 15:00h.

Slavnost Nanebevstoupení Páně = čtvrtek 21.5. – mše sv. v 07:00 h. a v 18:00 h.,

Vigílie před Slavností Seslání Ducha sv. = sobota 30.5. – mše sv. v 18:00h., po ní modlitby

7. mše za město a jeho představitele = pátek 5.6. v 18:00 h., po ní následuje Noc kostelů,

Farní den = neděle 7.6.,

Slavnost Těla a Krve Páně = čtvrtek 11.6. v 18:00 h. – po mši sv. bude průvod,

táborák na ukončení školního roku pro děti z náboženství = pátek 12.6. v 16:00 h.,

mše sv. k výročí posvěcení kostela ve Viganticích = neděle 28.6. – mše sv. v 10:30 h.,

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje = nedělní pořad bohoslužeb; pondělí 6.7. mše sv. v 08:15h.,

Anenská pouť = neděle 26.7. - mše sv. v 10:00 h., po ní krojované procesí do muzea,

Tylovská pouť = neděle 2.8. – mše sv. v 08:15 h.,

pouť ve Viganticích = neděle 9.8. – mše sv. v 10:30 h.,

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie = sobota 15.8. – mše sv. v  08:15 h.,

mše sv. v kostele sv. Anny v muzeu k výročí posvěcení kostela = středa 26.8. v 18:00h.

 

3.) Příští zasedání PR proběhne ve středu 4.12.2019 od 19:00 h. v Pastoračním centru.

 

ÚKOLY:

-

RESTY:

-

 

DNE: 4. 9. 2019   ZAPSAL: Tomáš Surý    SCHVÁLIL: P. Pavel Hofírek

 

Zasedání Pastorační rady - 6. 5. 2019

Porada číslo: 12

ítomni:

P. Pavel Hofírek, Anna Boráková (za Milana Volfa), manželé Jana a Karel Fuskovi, Milada Chamillová, Zlatka Lušovská, Marta Luzarová, Michaela Osmančíková, Tomáš Surý, Jaromír Valchář

Omluveni:

P. Josef Svoboda, j. Miroslav Frňka, Jakub Čermák, Alena Čípová, Marie Koláčková, Emílie Kubíčková, Marie Pavlicová, Pavel Špatný ml., Milan Volf (zástupce: Anna Boráková)

 

PROGRAM:

1. Modlitba

2. Kalendář akcí farnosti Rožnov pod Radhoštěm (květen – prosinec 2019)

a) akce v květnu

b) akce v červnu

c) akce o prázdninách

d) akce v září a v říjnu

e) akce v listopadu a v prosinci

3. Termín příštího zasedání

4. Modlitba + požehnání

 

PROJEDNÁNO:

2. a) koncert mužského vokálního souboru Affetto – úterý 14.5. v 19:00 h., pořádá T-klub,

mše+májová s P.Petrem Krenickým v Hážovicích-Končinách - neděle 19.5. v 15:00 h.,

Duchovní obnova na Velehradě = 23. – 26.5., nejen pro rožnovské farníky. Přihlašování v kanceláři domu Stojanov, nebo na www.stojanov.cz. Téma: Na cestě duchovního života,

Noc kostelů – pátek 24.5. od 19:00 h. Kontaktní osobou pro organizaci+program je V. Krhut,

19. Pasecká pouť - neděle 26.5. Oslaví se průvodem ke kapličce na Dolních Pasekách. Odchod od kříže bude jako vždy v 14:00 h. Po mši svaté a májové pobožnosti bude přesun ke kolibě na menší občerstvení a posezení při hudbě,

Slavnost Nanebevstoupení Páně = čtvrtek 30.5. – mše svaté v 07:00 h. a v 18:00 h.

b) od června by se při sbírkách na potřeby farnosti vybíralo na opravu střechy Kostnice,

Farní den = neděle 2.6. – zahájení ve 14:00 h. v kostele krátkou adorací se svátostným požehnáním, poté od 14:30 h. program na farní zahradě – kromě občerstvení budou připraveny lavičky a stoly (sety), a také velké stany pro úkryt před slunečními paprsky, ale i před případnou nepřízní počasí. Počítá se i s vaječnicí za předpokladu, že farníci si přinesou vejce pro její přípravu. Budou i stanoviště pro děti s hrami , program je připraven i pro rodiny,

6. mše za město a jeho představitele = pátek 7.6. v 18:00 h. – doprovodí ji chrámový sbor,

setkání rodin z děkanátu v Zašové – sobota 8.6.,

Svatodušní vigílie = sobota 8.6. v 18:00 h. - po mši sv. chvály, možnost přímluvné modlitby,

nácvik 1. sv. přijímání – sobota 15.6.,

1. sv. přijímání – neděle 16.6. v 10:00 h.,

Slavnost Těla a Krve Páně = čtvrtek 20.6. – mše sv. v 07:00 h. v 18:00 h. – po večerní mši svaté bude průvod po farní zahradě. Je potřeba připravit oltáře (3+1) a vše s tím související,

mše sv. k výročíposvěcení kostela ve Viganticích – neděle 30.6. v 10:30 h.

c) od pondělí 1.7. = prázdninový pořad bohoslužeb,

příměstský farní tábor v Pastoračním centru = od pondělí 8.7. do pátku 12.7.,

letní farní tábor v Potštátě = od pondělí 22.7. do čtvrtku 1.8.,

mše sv. v kostele sv. Anny v muzeu k poctě sv. Anny – pátek 26.7. v 18:00 h.,

Anenská pouť – neděle 28.7. v 9:30 h. – po mši sv. krojované procesí ke kostelu sv. Anny,

Tylovská pouť – neděle 4.8. v 08:15 h., 

pouť ve Viganticích – neděle 4.8. v 10:30 h.,

mše sv. v kostele sv. Anny v muzeu k výročí posvěcení kostela – pondělí 26.8. v 7:00h.,

diecézní pouť rodin na sv. Hostýn – sobota 30.8.

d) od pondělí 2.9. = obvyklý pořad bohoslužeb,

rodinný víkend v Rajnochovicích = 13. – 15.9.,

v půlce září se uskuteční Charitní pouť děkanátu na sv. Hostýn,

Hážovská pouť – neděle 29.9.,

děkanátní modlitby na Velehradě – sobota 26.10. v 15:00 h.,

adorační den – úterý 29.10.

e) mše za zesnulé pochované na Valašském Slavíně v muzeu - sobota 2.11. v 16:00 h.,

dušičkové pobožnosti na hřbitovech – neděle 3.11.,

Duchovní obnova na Velehradě = 8. – 10.11., nejen pro rožnovské farníky. Přihlašování v kanceláři poutního domu Stojanov, nebo i na www.stojanov.cz,

4 adventní koncerty – neděle 1., 8., 15.12. zřejmě od 16:30 h., neděle 22.12. od 14:00 h.,

roráty pro rodiny s dětmi – vždy 3 pátky (6., 13. a 20.12.) při večerní mši v 18:00 h.,

roráty v kostele sv. Anny v muzeu – sobota 7.12. v 07:00 h.,

předvánoční hromadná zpověď – neděle 22.12. od 15:00 do 18:00 h.,

Vánoční mše sv. v kostele sv. Anny v muzeu – pátek 27.12. v 16:00 h.

 

3.) Příští zasedání PR proběhne ve středu 4.9.2019 od 18:45 h. v Pastoračním centru.

 

ÚKOLY:

-

RESTY:

-

DNE: 6. 5. 2019    ZAPSAL:Tomáš Surý     SCHVÁLIL: P. Pavel Hofírek

Zasedání Pastorační rady - 20. 2. 2019

Porada číslo: 11

ítomni:

P. Pavel Hofírek, P. Josef Svoboda, Alena Čípová, Jana Fusková, Milada Chamillová, Marie Koláčková, Zlatka Lušovská, Marta Luzarová, Michaela Osmančíková, Marie Pavlicová, Tomáš Surý, Pavel Špatný ml., Jaromír Valchář, Milan Volf

Omluveni:

j. Miroslav Frňka, Jakub Čermák, Emílie Kubíčková

 

PROGRAM:

1. Modlitba

2. Aktuální záležitosti + plány do budoucna

a) výběr koberce – výsledky hlasování farníků, možnosti umístění koberce v kostele

b) parkování služebních vozů Charity na pozemcích farnosti – hlasování PR o variantách

c) Postní duchovní obnova

d) pobožnosti Křížové cesty v postní době

e) Noc kostelů

f) Farní den

g) Mše svatá za město a jeho představitele

h) Svatodušní vigílie

3. Termín příštího zasedání

4. Modlitba + požehnání

 

PROJEDNÁNO:

2. a) výběr koberce – výsledky hlasování farníků = 67 hlasů pro vzor s hvězdičkami a 109 hlasů pro vzor s liliemi. Koberec by začínal u sloupů pod kúrem, po bocích chrámové lodi by zůstala dlažba. Koberec by šel prostředkem chrámové lodi. V presbytáři by byla ucelená plocha – koberec by sahal po stupínky k svatostánku a byl by i u svatostánku nad schůdky, dále by byl mezi ambonem a sedesem. Po bocích presbytáře bude dlažba. V zákristii bude koberec. Možná nastane změna umístění koberce, a to z akustických důvodů.

b) parkování služebních vozů Charity na pozemcích farnosti – jsou zvažovány 3 varianty.

Varianta A = dlouhodobě pronajmout Charitě pozemek číslo 6327, který je z vnější strany zdi zahrady (u budovy CHKO). Tento pozemek momentálně nevyužíváme.

Varianta B = dlouhodobě pronajmout Charitě část pozemku číslo 107/6, tedy vzdát se části zahrady pod pastoračním centrem, která přiléhá k současnému parkovišti Charity, aby se posunul plot a mohlo se parkoviště Charity dostatečně rozšířit.

Varianta C = žádost Charity odmítnout s tím, že nemůžeme pomoci, protože pozemky farnosti potřebujeme pro své účely.

Jak počet služebních charitních aut narůstá, prostor u Charity už nestačí (stav = 13 park. míst pro 17 služ. aut), a v této chvíli Charita potřebuje najít místo na dlouhodobé parkování pro pět dalších aut. Město za celoroční rezervování park. místa požaduje dost peněz a hlavně je prý ochotné dát takto Charitě maximálně dvě park. místa na parkovišti u Charity. Členové Pastorační rady o tom hlasovali – nejvíce hlasů (11) získala varianta A.

Tato záležitost bude ještě projednána se členy Ekonomické rady farnosti.

c) Postní duchovní obnova proběhne v sobotu 9.3. od 9:00 h. a povede ji doc. Ing. P. Pavel Kopeček, Th.D., z olomoucké teologické fakulty. Zahájení by bylo 1. přednáškou, v 11:00 h. by následovala 2. přednáška, v 13:00 h. by byla pobožnost Křížové cesty, v 14:00 h. by se pokračovalo 3. přednáškou a v 16:00 h. by proběhla 4. přednáška.

Zakončení by bylo v 18:00 h. mší svatou. Občerstvení v Pastor. centru zajistí členové FEB. 

d) Křížové cesty – bude vytvořen seznam, aby se na něj mohli zapisovat animátoři modlitebních společenství, kteří si připraví její vedení, s tím, zda budou potřebovat i varhanní doprovod. Křížové cesty budou probíhat vždy v pátky od 17:15 h. a v neděle od 15:00 h.

e) Noc kostelů se uskuteční v pátek 24.5. od 19:00 do 23:00 h. Sbor by byl ochotný udělat koncert, kostelník by byl ochotný v zákristii vystavit liturgické předměty, varhaník by byl ochotný zájemcům předvést varhany. Provádět kostelem by mohli průvodci projektu Otevřené brány nebo zájemci z řad mládeže, zváží se možnost přístupu na kostelní věž. Novinkou by byla možnost zpřístupnit k prohlídce také Pastorační centrum. Je potřeba vyhlásit k této akci organizační schůzku.

f) Farní den proběhne v neděli 2.6. Zahájení by bylo v 14:00 h. v kostele Svátostným požehnáním a pak bude následovat přesun na farní zahradu, kde by mimo jiné byla připravena i hra pro rodiny a stanoviště pro děti. O hudební doprovod by byli osloveni Ogaři. O občerstvení by se postaral širší okruh FEB a další zájemci z řad členů jiných společenství. Dále budou připraveny lavičky a stoly (sety), a také velké stany pro úkryt nejen před případnou nepřízní počasí, ale také před slunečními paprsky. Počítá se také s vaječnicí za předpokladu, že si farníci přinesou vejce pro její přípravu.

g) Mše svatá za město a jeho představitele se uskuteční v pátek 7.6. od 18:00 h. – tato mše svatá proběhne už pošesté v historii farnosti (probíhá každoročně od roku 2014).

h) Vigílie před Slavností Seslání Ducha svatého proběhne v sobotu 8.6. Zahájení mší svatou v 18:00 h. Po bohoslužbě by následoval Večer Chval.

3.) Příští zasedání PR proběhne v pondělí 6.5.2019 od 18:45 h. v Pastoračním centru.

 

ÚKOLY:

-

RESTY:

-

DNE: 20. 2. 2019     ZAPSAL:Tomáš Surý    SCHVÁLIL: P. Pavel Hofírek

Zasedání ekonomické rady - 25. 2. 2019

Přítomni:

P. Pavel Hofírek, Pavel Jaška, Matěj Rončák, Jaromír Koryčanský, Pavel Špatný ml., Jakub Chovanec, Milada Bičanová

Host: Ing. Jiří Gavenda - ředitel Charity Valašské Meziříčí

Omluveni:

P. Josef Svoboda, j. Miroslav Frňka, Libor Kubíček, Marie Bolcková

PROGRAM:

1. Úvodní slovo P. Hofírka

2. Projednání možností parkovaní pro Charitu Rožnov - p. Gavenda přednesl důvody pro zvýšení počtu parkovacích míst. Ze strany farnosti byla jednomyslně nabídnuta varianta pronájmu pozemku u CHKO Beskydy.

3. P. Valchář prezentoval nabídku na nové rozvody ke stroji hodin a zvonům. Tato byla zamítnuta s výhledem na kompletní výměnu strojů.

4. Regulace systému vytápění v budově PC – p. Špatný prezentoval nabídku firmy STOARE s.r.o za cca 28.000,- a také svou vlastní kde by ovládací prvky vyšly na cca 18.000,-. Po telefonu proběhla konzultace s p. Malíkem, který nastínil možné nedostatky regulace. Rozhodnutí prozatím odloženo.

5. Oprava budovy Kostnice - objednávka projektu p. Tzoumasové byla vypovězena z důvodu nečinnosti a žádné komunikace. Nadále je potřeba zvážit a rozhodnout, jaká varianta opravy střechy by se realizovala

- varianta č.1 - zachování původního půdorysu střechy

- varianta č.2 - prodloužení zastřešení ze strany od obchvatu pro využití jako zázemí při zahradních akcích

 

Příští termín ER:

Bude oznámen.

Zapsal: Pavel Špatný

Schválil: P. Pavel Hofírek

Zasedání Ekonomické rady - 10. 1. 2019

Přítomni:

P. Pavel Hofírek, Pavel Jaška, Matěj Rončák, Jaromír Koryčanský, Pavel Špatný ml., Jakub Chovanec, Libor Kubíček, Marie Bolcková

Omluveni:

P. Josef Svoboda, j. Miroslav Frňka, Milada Bičanová

PROGRAM:

1. Úvodní slovo P. Hofírka

2. Informace o stavu financí – přehled připravila M. Bičanová

3. Oprava budovy Kostnice – je potřeba zvážit a rozhodnout, jaká varianta opravy střechy by se

realizovala

varianta č.1 - zachování původního půdorysu střechy

varianta č.2 - prodloužení zastřešení ze strany od obchvatu pro využití jako zázemí při

konání zahradních akcí

Aktuálně ve fázi zpracování projektové dokumentace – zatím je k dispozici vyjádření památkářů s rozhodnutím o druhu krytiny (šindel), stavební úpravy budou zřejmě vyžadovat stavební povolení (zásah do nosných konstrukcí, příp. změna půdorysu střechy).

4. Regulace systému vytápění v budově PC – v současné době nelze jednoduše operativně vytápění místností regulovat, bude zajištěna cenová nabídka na systém dálkového ovládání nastavení teploty přes aplikaci po přihlášení.

5. Různé:

dodány vzorky koberců do kostela

dopis farníků z Hážovic ohledně lustrů

úprava garáží s pořízením nových garážových vrat

ÚKOLY:

1. Rozeslat členům ER sken rozhodnutí památkářů k opravě střechy Kostnice včetně schváleného nákresu opravy střechy.

2. Zjistit, jak je rozpracovaná projektová dokumentace opravy střechy Kostnice.

3. Zajistit cenovou nabídku a detaily technického řešení ovládání regulace vytápění centra.

Příští termín ER:

Bude oznámen.

Zapsala: Marie Bolcková

Schválil: P. Pavel Hofírek

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019

Charita opět po roce vyšle do všech měst a míst Tříkrálové koledníky, kteří lidem přinesou radostnou zprávu o narození Ježíše Krista a požehnání do všech dní nového roku 2019. V rámci koledy je možné přispět do kasičky na pomoc lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci.

KAŽDÝ, KDO BY CHTĚL SBÍRKU PODPOŘIT A ZAPOJIT SE DO KOLEDOVÁNÍ, JE SRDEČNĚ ZVÁN.

Koleda se v Rožnově pod Radhoštěm uskuteční 4. a 5.ledna 2019.

V případě zájmu být koledníkem nebo vedoucím skupinky, kontaktuj Štěpána Krhuta tel.: 737 166 895, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Těšíme se na tebe! :)

ON-LINE PŘIHLÁŠKA 

PLAKÁT

Zasedání Pastorační rady - 7. 11. 2018

Porada číslo: 10

ítomni:

P. Pavel Hofírek, P. Josef Svoboda, j. Miroslav Frňka, Anna Boráková (za Milana Volfa), Jakub Čermák (= nový člen PR – místo Jana Morcinka), manželé Jana a Karel Fuskovi, Anna Janíková (za Alenu Čípovou), Marie Koláčková, Emílie Kubíčková, Zlatka Lušovská, Marta Luzarová, Michaela Osmančíková, Marie Pavlicová, Tomáš Surý, Pavel Špatný ml., Jaromír Valchář

Omluveni:

Alena Čípová (zástupce: Anna Janíková), Milada Chamillová, Milan Volf (zástupce: Anna Boráková)

 

PROGRAM:

1. Modlitba

2. Aktuální záležitosti + plány do budoucna

a) Postní duchovní obnova

b) topení pro varhaníky, pořízení drátového mikrofonu pro scholu, přidání židlí na kůr

c) sčítání věřících zúčastněných na nedělních bohoslužbách v Rožnově a ve Viganticích

d) reflektory

e) počty dětí navštěvující předmět "křesťanská výchova - římskokatolické náboženství"

f) z bočních kostelních dveří táhne průvan – možné řešení? - hlasování o závěsech

3. Kalendář akcí farnosti Rožnov pod Radhoštěm (prosinec 2018 – listopad 2019)

a) Mikuláš + akce v Adventní době a o Vánocích

b) akce v Postní době a o Velikonocích

c) akce v květnu, červnu a o prázdninách

d) poutě

e) mše svaté v Domově pro seniory

f) Večery Chval

g) Dominikánské mše svaté

h) Tridua modliteb otců a matek

i) divadelní představení v kostele, rodinný víkend v září, Adorační den

4. Vzorník koberců do kostela – bylo předvedeno 7 vzorků - členové PR je oznámkovali

5. Termín příštího zasedání

 

PROJEDNÁNO:

2. a) Postní duchovní obnova by měla proběhnout v sobotu 9. března. Podle časových možností přednášejícího se uvidí, zda bude jen jednodenní, nebo začne už v pátek večer, popř. se protáhne až do nedělních bohoslužeb, na kterých by přednášející mohl kázat.

b) Varhaníci prosí o umístění topení na kůr. Bylo by dobré pořídit drátový mikrofon pro scholu. Mohly by se na kůr přidat židle zvl. pro chrámový sbor, aby si všichni mohli sednout.

c) Nedávno proběhlo orientační sčítání věřících přítomných v Rožnově a ve Viganticích na nedělních bohoslužbách. Napočítáno bylo dohromady necelých 1000 věřících.

d) Pravděpodobně se pořídí jeden reflektor ke stropu, který by osvěcoval prostor chrámové lodi. Je problém nasměrovat některé reflektory dolů do prostor chrámové lodi. V presbytáři se reflektory upravily, aby osvěcovaly důležitá místa – tj. ambon, sedes a obětní stůl.

e) Nepovinný předmět “křesťanská výchova – římskokatolické náboženství“ navštěvují ve školním roce 2018/2019 tyto počty dětí: u katechetky Aleny Čípové = 12 dětí v 1. třídě, 11 dětí ve 2. třídě, 8 a 6 (=14) dětí ve 3. třídě, 7 a 7 (= 14) dětí ve 4. třídě, 7 dětí v 5. třídě, 8 dětí v 6. třídě, 5 dětí v 7. a 8. třídě, 13 dětí v 9. třídě + u katechetky Anny Janíkové = 10 dětí v 1. třídě a 10 dětí ve 2. třídě = celkově 104 dětí + 3 předškoláci (katechetka Monika Ondřejková)

Výuka probíhá v Pastoračním centru, na ZŠ Pod Skalkou, a na ZŠ 5. května.

Je velmi málo dětí v předškolním věku přihlášených do náboženství – možné zrušení výuky.

f) Z bočních kostelních dveří táhne průvan – šlo by udělat zádveří či vrátit zpátky původní závěsy, nebo utěsnit dveře, popřípadě koupit nové závěsy. Členi PR o tom hlasovali. Většina členů vyslovila názor pro to, aby se tam vrátily původní závěsy, které by se ovšem předtím musely vyčistit. Závěsy by v bočních dveřích byly pouze přes zimu a na léto by se sundaly.

3. a) Mikuláše bude dělat J. Čermák (9.12. po 2. a 3. mši) – M. Bohuslavová připraví balíčky.

24.12. v 16:00 (pastýřská) a ve 24:00 (půlnoční); 25.12. a 26.12. = nedělní pořad bohoslužeb

27.12. v 18:00 (v muzeu), 28.12. jen v 18:00, 29.12. jen v 18:00, 31.12. v 16:00 (děkovná)

Od čtvrtku 3.1. už nebudou čtvrteční večerní mše (místo nich bude zřejmě jen adorace)

Vigantice: 25.12., 30.12. a 1.1. v 10:30, 3.1. v 17:00 (27.12. mše sv. ve Viganticích nebude)

Betlém v kostele bude stejný jako loni – termín instalace a nápomocné osoby se zjistí.

Zdobení stromků dětmi bude v sobotu 22.12. V sobotu 5. 1. proběhne koncert Rosénky, v sobotu 12. nebo v neděli 13. 1. se uskuteční Koncert schol a chrámového sboru od 15:00,

v sobotu 19. 1. by měl proběhnout - zřejmě na hotelu Energetiku - Ples KDU-ČSL.

V neděli 10. 2. by se mělo uskutečnit udělování svátosti pomazání nemocných

b) V sobotu 2. 3. se uskuteční Setkání kurzu/hnutí Cursillo s o. Höglem, v sobotu 9. 3. proběhne Postní duchovní obnova (viz. program - bod 2a) + nachystá se občerstvení,

v úterý 19. 3. bude slavnost sv. Josefa, v pondělí 25. 3. bude slavnost Zvěstování Páně.

Na Květnou neděli 14. 4. od 15:00 do 18:00 h. proběhne předvelikonoční svátost smíření.

Na Zelený čtvrtek 18. 4. začnou obřady v 18:00 h., na Velký pátek 19. 4. proběhne Křížová cesta v 15:00 a obřady budou zahájeny v 18:00 h. Na Bílou sobotu 20. 4. se uskuteční Vigílie se začátkem od 20:30 h., a na Hutisku pak Vigílie začne ve 20:00 h.

Na Velikonoční pondělí 22. 4. budou mše sv. v 7:00 a 8:15 h. a na Hutisku v 7:30 h.

c) Ve středu 1. 5. proběhne ministrantský den v semináři v Olomouci, v úterý 14. 5. v 19:00 h. bude v kostele koncert pořádaný T-klubem, v pátek 24. 5. se uskuteční Noc kostelů.

V neděli 2. 6. se uskuteční Farní den, v pátek 7. 6. v 18:00 h. proběhne mše za město, v sobotu 8. 6. bude Svatodušní Vigílie, v neděli 16. 6. se zřejmě uskuteční 1. sv. přijímání (termín se ještě upřesní), ve čtvrtek 20.6. proběhne Slavnost Těla a Krve Páně, v neděli

30. 6. se oslaví ve Viganticích výročí posvěcení kostela, v pátek 5. 7. na Slavnost sv. Cyrila a Metoděje bude mše sv. v 8:15 h. V červenci bude farní a příměstský tábor-termíny neznámé.

Mše v muzeu = roráty (8.12. v 7:00), vánoční (27.12. v 18:00), Květná neděle (14.4. v 9:30 = pobožnost se svěcením ratolestí a poté průvod městem do farního chrámu Všech Svatých), Anenská pouť (28.7. = průvod městem ke kostelu sv. Anny s následnou svatoanenskou litanií a zpívanou modlitbou Anděl Páně), výročí posvěcení kostela sv. Anny (26.8. v 7:00), mše za zemřelé pochované na Valašském Slavíně + dušičková pobožnost (2.11. v 16:00)

d) poutě = v Hážovicích-Končinách (12.5.), Pasecká (26.5.), Tylovská (21.7. nebo 4.8. či 11.8.), Anenská (28.7.), Vigantická (4. nebo 11.8.), Hážovská (29.9.)

e) Mše svaté v Domově pro seniory (od 9:30 h.) = 9.1., 6.2., 6.3. (s popelcem), 10.4., 15.5.

f) Večery Chval = 6.1., 2.2., 6.4., 4.5., 7.9., 5.10.

g) Dominikánské mše svaté = 12.1., 9.2., 11.5., 8.6., 14.9., 5.10.

h) Triduum modliteb otců a matek = 25. – 27.1., 29. – 31.3., 28. – 30.6., 27. – 29.9.

i) Za nebeskou branou – či jiná divadelní představení v kostele – průběžně během roku.

V září (nejspíše 2. víkend) se uskuteční rodinný víkend. V úterý 29. 10. bude v naší farnosti tzv. Adorační den.

4.) Členům PR bylo předvedeno 7 vzorků koberců do kostela označených písmeny A - G. Členové PR měli možnost jednotlivé vzorky oznámkovat známkami 1 (nejlepší) – 5 (nejhorší)

5.) Příští zasedání PR proběhne ve středu 6.2.2019 od 19:00 h. v Pastoračním centru.


ÚKOLY:

-

RESTY:

-

DNE: 7. 11. 2018    ZAPSAL:Tomáš Surý    SCHVÁLIL: P. Pavel Hofírek

Thursday the 21st. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.