Zasedání Pastorační rady - 14. 6. 2023

Přítomni: P. Pavel Stefan, P. Josef Svoboda, Mgr. Miroslav Frňka, Antonín Rozsypal, Monika Ondřejková, Jiří Valchař, Štěpán Krhut, Zlatuše Lušovská, Jaromír Koryčanský, Pavel Špatný, Marie Koláčková.
Omluveni: P. Pavel Hofírek
Zapisovatel: Monika Ondřejková

Program:
1. Seznámení s programem
2. Modlitba za průběh synody, četba písma svatého
3. Představení členů PR, otázky k dění ve farnosti
4. Shrnutí odpovědí na otázky
5. Závěrečná modlitba

1. Seznámení s programem
Setkání se zúčastnil děkan P. Pavel Stefan. Cílem setkání bylo seznámení se s jednotlivými členy pastorační rady a také s děním v naší farnosti. P. Pavel Stefan představil na úvod strukturu setkání.

2. Modlitba za průběh synody, četba písma svatého
Po krátkém úvodu proběhla modlitba za průběh synody, po které následovalo čtení ze skutků apoštolů s rozjímáním.

3. Představení členů PR, otázky k dění ve farnosti
Jednotliví členové PR se představili a poté odpovídali na dvě otázky: Co se mi ve farnosti líbí? Co mě ve farnosti trápí?

4. Shrnutí odpovědí na otázky
Co se mi ve farnosti líbí?
- živá společenství, živá fungující farnost, zpěv a hudba během liturgie (schóla, chrámový sbor, varhanní doprovod, ministrantská služba), služba jednotlivých farníků ve farnosti, hezká struktura a obsah farního zpravodaje.
Co mě ve farnosti trápí?
- špatná komunikace mezi vedením farnosti a širokou veřejností, nedostatečné propojení kněží s jednotlivými společenstvími a zájem o život ve farnosti, ohlížení se dozadu, srovnávání s tím, jaké to bylo v předešlých letech, úbytek farníků ve farnosti, nedostatečné pokrytí všech služeb ve farnosti.
P. Pavel Stefan shrnul odpovědi členů PR. Zdůraznil vše, co ve farnosti funguje dobře a je třeba za to Bohu děkovat.

5. Závěrečná modlitba
Setkání PR s děkanem P. Pavlem Stefanem bylo ukončeno závěrečnou modlitbou s prosbami za potřeby farnosti.

Zapsala: Mgr. Monika Ondřejková    Schválil: P. Mgr. Josef Svoboda

Zasedání Pastorační rady - 30. 3. 2022

Přítomni: P. Pavel Hofírek, P. Josef Svoboda, Mgr. Miroslav Frňka, Marie Koláčková, Pavel Špatný, Monika Ondřejková, Jiří Valchař, Štěpán Krhut ml., Zlatuše Lušovská
Omluveni: Antonín Rozsypal, Jaromír Koryčanský
Zapisovatel: Monika Ondřejková

Program:
1. Farní kalendář 4-6/2022
2. Farní den
3. Pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny

1. Farní kalendář
P. Pavel Hofírek představil farní kalendář jednotlivých akcí v naší farnosti v období 4-6/2022. V měsíci dubnu se jednalo zejména o organizaci velikonočních svátků a lektorského kurzu. Dále v měsíci květnu proběhne ukončení lektorského kurzu, první svaté přijímání dětí naší farnosti a koncerty duchovní hudby. V měsíci červnu byla připomenuta zejména mše sv. za město Rožnov p. R., Svatodušní vigilie, biřmování, farní den a noc kostelů.

2. Farní den
Dne 5. 6. 2022 proběhne v naší farnosti již tradiční farní den, jehož součástí bude odpolední posezení na farní zahradě. Jelikož se z důvodu nepříznivé coronavirové epidemie farní den v posledních 2 letech nekonal, byly pro lepší organizaci plánovaného farního dne rozděleny jednotlivé úkoly a kompetence mezi farníky (zajištění lavic, občerstvení, aktivity pro děti…).

3. Pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny
Štěpán Krhut ml. sdělil aktuální informace k pomoci válečným uprchlíkům z Ukrajiny, do které se naše farnost ve spolupráci s městem Rožnov p. R. v měsíci březnu zapojila. Ukrajinským uprchlíkům byly poskytnuty prostory pastoračního centra spolu s potřebným zázemím pračky, sušičky, ledničky, ošacení, hygienických potřeb. Po cca měsíci byla tato aktivita farnosti vyhodnocována. Aby byla pomoc efektivnější, bylo by potřeba zapojit více dobrovolníků, kteří by se mohli jednotlivým rodinám dlouhodobě věnovat. Pomoci by mohlo také jasné nastavení kompetencí a spolupráce s městem. Rovněž zázemí pastoračního centra bylo vyhodnoceno spíše jako dočasné ubytování pro ukrajinské uprchlíky. Vzhledem k jednotlivým úskalím, která v průběhu realizace vyvstala, bylo rozhodnuto, že od měsíce dubna bude pomoc válečným uprchlíkům v podobě ubytování ukončena. Od měsíce dubna bude tedy obnoven běžný provoz jednotlivých aktivit farnosti v pastoračním centru.

Úkol pro příští setkání: Promyslet pastorační plán farnosti
Další setkání proběhne dne 18. 5. 2022 v 19:30 hod.

Zapsala: Mgr. Monika Ondřejková
Schválil: P. Pavel Hofírek

Zasedání Pastorační rady - 16. 6. 2021

Porada číslo: 16

ítomni:

P. Pavel Hofírek, P. Josef Svoboda, j. Miroslav Frňka, Jana Fusková, Milada Chamillová, Marie Koláčková, Emílie Kubíčková, Zlatka Lušovská, Marta Luzarová, Michaela Osmančíková, Marie Pavlicová, Tomáš Surý, Jaromír Valchář, Milan Volf

Omluveni:

Jakub Čermák, Alena Čípová, Pavel Špatný ml.

 

PROGRAM:

1. Modlitba

2. Volby do Pastorační rady

3. Pastorační plán farnosti

4. Modlitba + požehnání

 

PROJEDNÁNO:

2. Volby do Pastorační rady by měli proběhnout na konci září. Farníci budou navrhovat jména kandidátů. První zasedání nově zvolené pastorační rady by pak proběhlo v říjnu.

 

3. Jednotliví členové Pastorační rady se vyjádřili o své představě, co všechno by měl Pastorační plán zahrnovat, jaké oblasti dle potřeb a zájmu, nebo by mohl zahrnovat také nějaké vize a přání.

 

ÚKOLY:

-

RESTY:

-

DNE: 16. 6. 2021      ZAPSAL: Tomáš Surý     SCHVÁLIL: P. Pavel Hofírek

Patris corde - otcovským srdcem

Milovaný otec, citlivý otec, poslušný a přívětivý, otec tvořivě odvážný, setrvávající ve stínu – těmito přívlastky charakterizuje papež František sv. Josefa v apoštolském listu „Patris corde – Otcovským srdcem“, zveřejněným u příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa za Ochránce všeobecné církve. Dekretem Quemadmodum Deus, podepsaným 8. prosince 1870, přiřkl tento titul Mariinu snoubenci blahoslavný papež Pius IX. A papež František u příležitosti tohoto výročí vyhlásil zvláštní rok věnovaný Ježíšovu pěstounovi.

Uprostřed současné celosvětové  krize „můžeme zakoušet, že naše životy jsou spřádány a neseny obyčejnými lidmi, kteří jsou obvykle opomíjeni a nevyskytují se na titulních stranách novin a časopisů, ani na velkých přehlídkách nejnovějších show. Kolik jen lidí denně prokazuje trpělivost a dodává naději, snaží se nerozsévat paniku, nýbrž sdílenou odpovědnost,“ píše papež. Právě tak jako sv. Josef, muž stojící mimo pozornost, „ diskrétní a skrytý člověk“, v němž můžeme hledat „přímluvce, pomocníka a průvodce těžkými časy. Svatý Josef nám připomíná, že všichni ti, kdo se zdánlivě skrývají nebo jsou v „druhé linii“, mají výjimečně činný podíl na dějinách spásy.“

Apoštolská penitenciárie vydala při této příležitosti dekret, kterým se uděluje zvláštní dar odpustků. Dar plnomocných odpustků lze získat za obvyklých podmínek, mezi které patří svátostná zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce. Nejdůležitějším rysem Josefova povolání byl úkol střežit Svatou rodinu z Nazareta. Aby všechny křesťanské rodiny pocítily pozvání vytvářet atmosféru jednoty, lásky a modlitby, je dar plnomocných odpustků rozšířen také na rodiny nebo snoubence, kteří se společně modlí růženec.

-- Podmínky k získání daru odpustků v Roce sv. Josefa
-- PATRIS CORDE - Apoštolský list papeže Františka


Modlitba papeže Františka ke svatému Josefovi

Slavný patriarcho svatý Josefe,
jehož moc dokáže udělat možnými věci nemožné,
přijď mi na pomoc v těchto chvílích úzkosti a těžkosti. 
Vezmi pod svou ochranu situace tak těžké a náročné, 
které Ti svěřuji, 
aby měly šťastné řešení.

Můj milovaný Otče, 
všechnu svou důvěru vkládám do Tebe. 
Ať se neříká, že jsem Tě vzýval marně, 
a protože Ty všechno můžeš u Ježíše a Marie, 
ukaž mi, že Tvoje dobrota je stejně velká jako Tvoje moc.

Amen.

 

O Kostnici

Doba vybudování kostnice není známá, je možné, že je dokonce starší než barokní chrám. V plánku z konce 18. století je označována latinským textem Ossarium – tedy kostnice. Příčiny vystavění samotného objektu byly prozaické.  Při kopání hrobů na nepříliš rozsáhlé ploše farního hřbitova docházelo k pohřbívání do téhož hrobového místa v kratších intervalech, než by bylo vhodné. To mnohdy vedlo k opakovaným nálezům kosterních pozůstatků, pro jejichž uložení sloužila kostnice. V minulosti to bývala běžná praxe, o čemž svědčí dochované stavby téhož názvu z různých míst naší země.

Využití kostnice poetickým způsobem glosovala Píseň o čtyřech posledních věcech člověka, kterou si nechal v roce 1828 opsat rožnovský měšťan Michal Frnka. Ačkoli se jedná o upravenou verzi běžně dostupného barokního textu, velmi trefně popisuje dobové zvyklosti: „…hádal jsem, že po mé smrti v pokoji budu ležet, ale to zdání se zvrtí, nedají mi tam vězet. Z komnatky mé ostatky po letech hrobník vyjme, jiného, neznámého podruhý do ní přijme. Já pak s kostmi stěhovati musíme se do kostnice, bude nás v té přebývati chalúpce na tisíce. Nepůjdem ven, než celý den budem koukat dírou…tu chlap podle pána leží, doktor vedle sprosťáčka, laik nechce ustúpiti knězi, rytíř tlačí sedláka.

S rozšířením hřbitova v první polovině 19. století nejspíš odpadly problémy s častými kosterními nálezy při kopání nových hrobů. Kostnice tak ztratila své původní opodstatnění a byla dále využívána jen jako márnice. Sloužila především pro uložení těl zemřelých lázeňských hostů či cizích osob pobývajících ve městě. Nebožtíci zesnulí doma bývali zpravidla ponecháváni v domě až do dne pohřbu a do márnice ukládáni nebyli. Postupem let se z márnice stalo již jen skladiště momentálně nepotřebných věcí.

250. jubileum posvěcení farního kostela, slavené v roce 2014, se stalo příležitostí revitalizovat tuto cennou barokní památku a vrátit ji opět do obecného užívání. Díky píli rožnovské farnosti, a také díky finanční podpoře Města Rožnova pod Radhoštěm prošel objekt důkladnou rekonstrukcí a farnost i celé město získalo v historické kostnici nový výstavní prostor komorního charakteru.

 

(Texty převzaty z Drápala D. in Kolektiv autorů (2014): Pod ochranou Všech svatých. 250. výročí posvěcení farního kostela Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm. Vydala Římskokatolická farnost Rožnov pod Radhoštěm.)

Farnost v podzimu

Radek Tichý vystudoval sociologii a teologii na Univerzitě Karlově, postgraduálně studoval na Papežském liturgickém institutu sv. Anselma v Římě, kde také vykonával službu pomocného papežského ceremoniáře. Vyučuje liturgiku na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Vede webový portál Liturgie.cz

Farnost v Podzimu - krátká videa

Alča :-) Audio katechetka

Inspirace pro domácí katechezi

Děti, jste tam? Tady Alča, vaše katechetka :-)  

V období, kdy jsme se nemohli osobně scházet, jsem pro vás, děti, chystala spolu s dalšími pomocníky pravidelná povídání.

Vzniklá audia si můžete poslechnout i dnes na FARNÍM YOUTUBE KANÁLU

Pojďte dál, posaďte se, klikněte a poslouchejte... Usmívající se

 

Zasedání Pastorační rady - 2. 9. 2020

Porada číslo: 15

Přítomni:

P. Pavel Hofírek, P. Josef Svoboda, j. Miroslav Frňka, Anna Boráková (za Milana Volfa),
Alena Čípová, Milada Chamillová, Marie Koláčková, Štěpán Krhut ml. (za Jakuba Čermáka),
Emílie Kubíčková, Marta Luzarová, Michaela Osmančíková, Marie Pavlicová, Tomáš Surý,
Pavel Špatný ml., Jaromír Valchář

Omluveni:
Jakub Čermák (zástupce: Štěpán Krhut ml.), manželé Jana a Karel Fuskovi, Zlatka Lušovská,
Milan Volf (zástupce: Anna Boráková)

PROGRAM:
1. Modlitba
2. Kalendář akcí farnosti Rožnov pod Radhoštěm (září-prosinec 2020)
a) akce v září a v říjnu
b) akce v listopadu a v prosinci
3. Aktuální záležitosti + plány do budoucna
4. Termín příštího zasedání
5. Modlitba + požehnání

PROJEDNÁNO:
2. a) zatím je 12 dospělých zájemců na biřmování a katechezi a 13 zájemců o biřmování
z řad mládeže - termín biřmování je předběžně stanoven na květen nebo červen 2022,
katecheze pro dospělé – středa v 19:00 h. (1x za 14 dní) a čtvrtek v 16:30 h. (1x za 14 dní),
příprava dospěl. biřmovanců a nových zájemců o vzdělávání = čtvrtek v 18:00 (1x za 14 dní),
příprava na biřmování pro mládež = sobota v 09:00 h. (1x za 14 dní),
Setkání lektorů = pondělí 14.9.,
Zasedání ekonomické rady farnosti = středa 16.9.,
Dominikánské mše sv. = sobota 19.9. a sobota 17.10. v 09:00 h.
Triduum modliteb otců a matek = pátek 25. – neděle 27.9.,
Hážovská pouť – neděle 27.9. = při mši sv. v 08:15 h.,
Slavnost sv. Václava – pondělí 28.9. = mše sv. v 08:15 h. a v 18:00 h.,
Děkanátní modlitby v Zašové = sobota 3.10. od 15:00 – večerní mše sv. v Rožnově nebude,
koncert v rámci mezinárodního hudebního festivalu Božská flétna – sobota 3.10.,
Hubertská mše sv. = neděle 4.10. v 10:00 h.,
přednáška o Mariánském sloupu = sobota 10.10. v 19:00 h. – přednášející: V.Kašík,
Misijní neděle – 18.10.,
koncert Rosénky – sobota 24.10.,
adorační den = čtvrtek 29.10. – v 07:00 mše sv., celodenní adorace, v 18:00 h. zakončení.
b) dušičkové pobožnosti na hřbitovech = neděle 1.11. v 15:00 h.,
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé = pondělí 2.11. – v 18:00 h. mše sv. v kostele,
v 16:00 h. mše sv. v kostele sv. Anny v muzeu,
Dominikánská mše sv. = sobota 21.11.,
Prodeje knih s křesťanskou tématikou = neděle 22.11. a neděle 20.12.,
4 adventní koncerty – neděle 29.11., 6.12. a 13.12. od 16:30 h., neděle 20.12. od 14:00 h.,
roráty pro rodiny s dětmi – vždy 3 pátky (4., 11. a 18.12.) při mši sv. v 18:00 h.,
roráty v kostele sv. Anny v muzeu – sobota 5.12. v 07:00 h.,
návštěva biskupa sv. Mikuláše = neděle 6.12. – po 2. a 3. mši sv.,
Slavnost P. Marie poč. bez poskvr.prv.hř .= pondělí 7.12. v 18:00 h. a v úterý 8.12. v 07:00 h.,
setkání lektorů – pondělí 14.12.,
koncert VUS Ondráš – úterý 15.12.,
předvánoční hromadná zpověď – neděle 20.12. od 15:00 do 18:00 h.,
Štědrý den = čtvrtek 24.12. – mše sv. v 16:00 h. (pastýřská) a ve 24:00 h. (půlnoční),
Hod Boží Vánoční a sv. Štěpána = pátek 25. a sobota 26.12. – nedělní pořad bohoslužeb,
kromě Vigantic
Vánoční mše sv. v kostele sv. Anny v muzeu = pondělí 28.12. v 16:00 h.

3.) Hlasování PR: žádost vybudovat pergolu u pastoračního centra směrem do farní zahrady,
žádost o nové lavice, prosba o vydláždění prostoru před Pastoračním centrem a o
vydláždění prostoru u fary směrem do farního dvora.

4.) Příští zasedání PR proběhne ve středu 25.11.2020 od 19:00 h. v Pastoračním centru.

ÚKOLY:
-
RESTY:
-
DNE: 2. 9. 2020    ZAPSAL: Tomáš Surý    SCHVÁLIL: P. Pavel Hofírek

Otevřené brány 2020

Navštivte náš zrekonstruovaný kostel Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm
a využijte nabídky bezplatné prohlídky kostela s průvodcem v rámci projektu Otevřené brány

ČERVEN - ZÁŘÍ

pondělí: zavřeno

úterý - sobota: 10:00 - 16:00

neděle: 12:00 - 16:00


Neprovádí se během obřadů. 

Otevřené brány jsou společným projektem Zlínského kraje, Arcibiskupství olomouckého, evangelické církve, měst, obcí a farností. Smyslem je přiblížit návštěvníkům kostelů hodnotu architektury a umění spjatého s křesťanskou tradicí a poukázat i na další zajímavá místa v okolí.
Projekt je spolufinancován Zlínským krajem. Projekt je spolufinancován městem Rožnov pod Radhoštěm. 
Wednesday the 28th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.