Rožnovský kostel

Kostel Všech svatýchkostel

Výstavba nového (zděného) kostela podle projektu stavebního mistra Jana Ignáce Čapka z Nového Jičína byla započata v r. 1748 za působení mladého a velmi schopného kněze Antonína Fr. Hohna, jenž se stal o rok dříve administrátorem farnosti, ve věku pouhých 29 let. Již o dva roky později A. F. Hohn požehnal hrubou stavbu chrámu. V listopadu r. 1752 však A.F. Hohn nečekaně tragicky zemřel. V dostavbě pokračovali Hohnovi nástupci, do r. 1754 Jindřich Schwarz a poté Šimon Raab. Avšak k dokončení interiéru, zejména hlavního oltáře, došlo teprve za působení Františka Jana Heegera, který se ujal administrace farnosti r. 1759. Pravděpodobně v r. 1762, podle vlastnoručního zápisu ve farní kronice, se F.J. Heegerovi podařilo obstarat („z druhé ruky“) oltářní obraz s postavami široké škály světců a následně připravit chrám, vybavený ještě dvěma oltáři bočními, k vysvěcení. Chrám slavnostně vysvětil 5. června 1764 olomoucký biskup Maxmilián, hrabě z Hamiltonu (nastoupil do úřadu v r.1761 a působil zde až do své smrti v r. 1776). Jednolodní barokní stavba dosahuje délky 35m, šířky 14m a vrchol hřebene střechy je ve výšce 23m. Nad presbytářem vystupuje z hřebene malá věž (sanktusník) a nad portálovým průčelím se zvedá mohutná, hranolovitá, 50,2m vysoká věž zakončená cibulovitými báněmi a makovicí s křížem. Ve zvonici věže je instalována čtveřice zvonů pořízených po II. světové válce. Největší, 930kg vážící, je zasvěcen sv. Cyrilovi, další Panně Marii (435kg), menší sv. Josefovi (245kg) a nejmenší sv. Janovi (185kg).

Interiér kostelakostel2

Původní barokně-rokokový interiér s hlavním oltářem a dvěma oltáři bočními byl v letech 1833 – 1834 doplněn o další dva postranní oltáře (sv. Jana Křtitele a Spasitele na kříži) a v r. 1851 byl jako projev díků za přestálá utrpení v letech 1847 – 1848 (kraj byl tehdy sužován hladomorem a tyfovou epidemií) postaven ještě pátý oltář zasvěcený Panně Marii Bolestné. V letech 1890 – 1892 byla uskutečněna rozsáhlá rekonstrukce interiéru, která přinesla částečný odklon od původní stylové linie. Čtyři postranní barokní oltáře byly nahrazeny oltáři pseudogotickými (v duchu tehdejší nové klasicistní umělecké vlny). Oltář sv Jana Křtitele byl zrušen zcela a jeho místo zaujala stroze zdobená křtitelnice z šedého polského mramoru. Původně barokní kazatelna byla nahrazena novou v pseudorománskémstylu.
Nesporným uměleckým přínosem rekonstrukce se staly zdařilé nástropní fresky, jimiž vyzdobil klenbu lodi a presbytáře Gustav Přeček st., ze Šternberka. Gustav Přeček ml., z Olomouce opatřil vnitřní chrámové pilíře působivou ornamentální výmalbou. Také další následné úpravy interiéru (zejména po II. Světové válce, po II. Vatikánském koncilu a v 90. letech min. století) představovaly odklon od původního slohu a vedly k postupnému zjednodušování výzdoby a k prosvětlování celého interiéru. Ať již se jednalo o postupné odstranění všech postranních oltářů, nahrazení ornamentální výmalby hladkým světlým nátěrem, odstranění balustrádové mříže mezi lodí a presbytářem s úpravou presbytáře v duchu nové liturgie, náhradu obrazové křížové cesty dřevořezbami (s týmž námětem) od místního umělce B. Knilla či odalší dílčí změny.
Nejhodnotnějším artefaktem interiéru je barokní oltář s mohutným sloupovým retabulem a s velmi cenným obrazem Všech svatých (dobře identif. je okolo 30 postav světců) od vynikajícího vlámského malíře Anthonise Schoonjanse. Umělcovým učitelem byl další významný vlámský mistr Erasmus Quellin II., jenž byl žákem Petra Pavla Rubense a Anthonise van Dycka. Celá Schoonjansova tvorba je stylem předchůdců výrazně ovlivněna. Nástavbu retabula tvoří plastická kompozice představující Nejsvětější Trojici v den posledního soudu. Oltář vč. retabula je vyřezán ze dřeva, které mistrným fládrováním získalo přesvědčivý mramorový resp.alabastrový vzhled.
Chrámovému kůru dominují nové varhany, jejichž designem navrhl ing. arch. Vrba. Varhany byly posvěceny r. 2001. V předsíni kostela lze spatřit mohutnou, dřevěnou plastiku Krista na kříži. Jde o cennou anonymní práci. Rovněž tak je cenný anonymní obraz Piety, visící naproti kříži. Obě díla nesou rukopis Nazarénské školy.

 

Monday the 4th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.