15. katecheze 2016 / 17

FARNÍ EVANGELIZAČNÍ BUŇKY
15. katecheze ve šk. roce 2016/17
(Daniel)

Pán skutečně vstal, aleluja!

Posílám pozdrav všem členům evangelizačních buněk, ať už jsou ze zdejší farnosti či kterékoli jiné. Pokoj vám! Nemohu začít mluvit o ničem jiném než o radosti Velikonoc. Čím dál víc si uvědomuji, jak podstatné pro nás svátky Kristova zmrtvýchvstání jsou. Jde o alfu a omegu celé naší víry. Odvalený kámen Ježíšova hrobu dává prostor ke zrodu a obnově víry. Ovšem ne každý rozkóduje tuto událost jako projev Boží moci a vítězství nad smrtí. Patříme k těm, kteří uvěřili, že prázdný hrob je důkazem Ježíšova božství a stavíme tuto skutečnost za základ své víry. Jsme posli prázdného hrobu. Moc přeji nám všem, aby moc toho, který je živý dodávala odvahu našemu svědectví.

Po mnoha týdnech trvajícím kurzu Alfa, za který všem zúčastněným moc děkuji, se znovu začínáte scházet v buňkách. Otvíráme další biblickou knihu (jednu z nejmladších ze SZ) a v ní nahlédneme do života další významné postavy. Tentokrát je jí prorok Daniel.

Nemůžeme obsáhnout všechno co se týká jeho života a ani v předchozích setkáních jsme tyto ambice neměli. Chceme se nechat inspirovat jeho postojem chvály a ta je v životě „miláčka Božího“ přítomna opravdu v hojné míře. Daniel, coby syn přesídlenců do babylonského zajetí, dosáhl díky své pronikavé inteligenci velmi významného postavení na královském dvoře. Několikrát bývá jeho jméno spojováno s dalšími třemi židovskými jmény, změněnými na Šadrach, Mešach a Abednego, které jsou nám známy z příběhu o mládencích v ohnivé peci. Celý život Daniela je spojován řekněme s vrcholnou politikou a i tím je pro nás zajímavou osobou. Často totiž míváme politiku spojenou s něčím nekalým a absolutně se neshodujícím s duchovními skutečnostmi. Zde jsou však naopak tyto dvě skutečnosti postaveny vedle sebe jako navzájem se prolínající. Danielův věrný vztah k Bohu ovlivňuje nejen jeho osobní život, ale také celkové dění u dvora. Už tady se pro nás jeho jednání stává inspirativním. Vždyť už jen překlad slova republika tedy „res publica“, tedy věc veřejná nás zve k zapojení se do dění, které zdaleka nemá být jen věcí pár jednotlivců. S opravdu věřícím člověkem přichází do veřejných věcí i jeho Bůh a to je velká šance nechat duchovní hodnoty pronikat do širokého spektra života společnosti.

Díky své neúplatnosti zůstává Daniel v pozici „guvernéra“. Chválí Hospodina každodenní věrností. Neustále však čelí snahám mnohých odstranit ho z veřejného života, až se jim nakonec podaří vymoci si na králi trest vhození do lví jámy (Dan 6). Odtud je však bez jakékoli úhony vysvobozen. Věrnost Boží doplňuje věrnost lidskou. Daniel neustupuje od Božích nařízení a Bůh mocnými skutky potvrzuje jeho vyvolení. A to mluvíme o Starém zákoně. Jak teprve zůstane Bůh věrný vůči nám, když jsme nerozlučně spojeni křtem s jeho synem a vidí v nás jeho obraz.

Nejpozoruhodnějším obdarováním, která na Danielovi můžeme pozorovat je ovšem jeho neobyčejná moudrost. Můžeme to vidět při výkladu snu krále Nabúkadnesara (Dan 2). Bylo by chybou si uprostřed kapitoly nepřečíst tu část, která hovoří o Danielově přípravě. Odchází ke svým druhům a společně prosí o schopnost výkladu králova vidění. V Dan 2, 23 pak slyšíme chválu za dar poznání. Bratři a sestry, nepřipomíná vám to něco z vašeho osobního života či života společenství nebo farnosti? V jak podobných situacích se nacházíme často i my, kdy nejsme schopni porozumět tajemným Božím záměrům, které nás přesahují. Tíživé „Proč?“ nás často zbavuje schopnosti vidět věci v souvislostech, odhalovat v nich Boží stopu. Danielovi se poznání dostává ve chvíli modlitby a to společné. I my na problémy života nezůstáváme sami. Jsme povoláni do společenství církve, ať už té velké všeobecné či v podobě její části – malého společenství – buňky. Bůh je stále stejný. Proste a dostanete. Není bez zajímavosti všimnout si, že modlitba prorokových společníků není jen „škemráním“, ale chválou. Právě při ní totiž Pán uděluje své dary nejčastěji. Bůh nemůže nevstoupit do chválou otevřeného srdce, protože mu to prostě nedá. Nedokáže zadržet svoji touhu po člověku, který svým postojem křičí - miluji tě. Kniha obsahuje mnoho dalších zajímavých míst a je dobré si ji pročíst.

Přeji všem členům buněk požehnané dny a neutuchající velikonoční radost.

P. Kamil

Wednesday the 4th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.