Zasedání Pastorační rady - 11. 5. 2017

Porada číslo: 4

Přítomni:

P. Kamil Obr, P. Josef Svoboda, j. Miroslav Frňka, Petra Dejmková, Marie Koláčková, Zlatka Lušovská, Marta Luzarová, Jan Morcinek, Michaela Osmančíková, Marie Popelářová, Tomáš Surý, Pavel Špatný ml., Jiří Valchář (za Jaromíra Valcháře), Milan Volf

Omluveni:

Marie Pavlicová, Emílie Kubíčková, Jaromír Valchář (zástupce: Jiří Valchář)

 

PROGRAM:

1. Modlitba (P. Kamil)
2. Celkové ohlédnutí za uplynulým obdobím od minulého zasedání
3. Kontrola zadaných úkolů
4. Prezentace podnětů faráře či členů PR
a) nejbližší farní akce (Férová snídaně, 1.Sv.přijímání, průvod na Boží Tělo, Svatodušní Vigílie)
b) Mše svatá za město a jeho představitele, Farní den
c) Noc kostelů, Farní tábory
d) Celostátní setkání mládeže v Olomouci
e) liturgie – aktuální přímluvy
f) příspěvky (nové klíče od fary)
5. "ÚKOLY" - jaký úkol kdo přijal a do kdy jej má splnit – viz. úkoly
6. Modlitba + požehnání


PROJEDNÁNO:

2. M.Osmančíková: proběhlo setkání s varhaníkama/varhanická rada (pozváni byli i vedoucí schól); prosba varhaníků - aby modlitby přede mší svatou skončily 5 minut před začátkem mše (to proto, aby tak byly 2-3 minuty prostor pro nácvik varhaníků – například žalmu apod.)

- P.Dejmková: děti do náboženství chodí docela poctivě

- M.Koláčková: Májové ve Viganticích probíhají

- M.Popelářová: nova výstava (už 7. v historii v kostnici), proběhly duchovní obnovy a SMS setkání

- Z.Lušovská: proběhla postní almužna, nová pastorační asistentka pro Charitu

- P.Špatný ml.: za scholu - Velikonoce proběhly úspěšně

- M.Luzarová: pozvání na Duchovní cvičení/exercície Dominikánů – téma: P. Maria a Fatima – proběhne poslední víkend v květnu v Kroměříži

- M.Volf: úspěšně proběhl Kurz ALFA, proběhlo setkání účastníků Kurzu pastoračních pracovníků

- T.Surý: plakátky na různé akce na nástěnce farního webu jsou průběžně aktualizované

- J.Morcinek: za ministranty – jsou proprané a protříděné ministrantské obleky, z ministrantského pohledu dopadly obřady Velikonočního tridua také v pořádku; za mládež – něktěří z řad mládežníků se stali novými průvodci v rámci projektu Otevřené brány

- P.Josef Svoboda: byly sjednoceny modlitby ministrantů v zákristii přede mší a po mši svaté na Hutisku a ve Viganticích (ve spolupráci s J.Lušovským); P. Josef dale projevil souhlas s prosbou varhaníků aby modlitby přede mší svatou skončily 5 minut před začátkem mše s tím, že aby z tohoto času poslední 2-3 minuty byly prostorem pro ztišení těsně před začátkem bohoslužby.

- P. Kamil Obr (se souhlasným stanoviskem PR): aby byla dána rodičům dětí možnost svobodného dobrovolného rozhodnutí pro křest jejich potomka ve mši svaté nebo mimo ni (s tím souvisí pro rodiče novopokřtěných dětí nabídka následného zapojení do chodu farnosti například skrze společenství modliteb otců a matek apod.); dale také P. Kamil (se souhlasným stanoviskem PR) vyslovil přání, aby ten kdo pořádá akci pro rodiny ve farnosti také zabezpečil možnost hlídání dětí. 

4. a) 1. Svaté přijímání proběhne v neděli 28.5. při 3.mši svaté se začátkem v 10:00 hod.;

Férová snídaně proběhne v sobotu 13.5. od 9:00 hod. na zahradě u ZŠ Pod Skalkou;

každoročně 5.května bývá sloužena mše svatá za padlé občany Rožnova ve světových válkách;

průvod na Boží Tělo bude ve čtvrtek 15.6. po večerní mši sv.– půjde se průvodem po farní zahradě

V sobotu 3.6. proběhne Vigílie před Slavností Seslání Ducha Svatého.

b) Mše svatá za město a jeho představitele se uskuteční v pátek 2.6. od 18:00 hod. – ve farních modlitebních společenstvích bude této mši svaté předcházet tzv. týden modliteb za představitele města. Tato mše svatá proběhne už počtvrté v historii farnosti.

Farní den se uskuteční v neděli 4.6. – zahájení odpoledne svátostným požehnáním v kostele, a pak za příznivého počasí bude následovat přesun na farní zahradu, kde na přítomné bude čekat, kromě jiného (bohatého občerstvení) i vystoupení kouzelníka z Českého Těšína nejen pro děti a rodiče. Dále budou připraveny lavičky a stoly (sety), a také velké stany nejen pro úkryt před slunečními paprsky ale i před případnou nepřízní počasí. Počítá se také s vaječnicí za předpokladu, že farnící si přinesou vejce pro její přípravu. Budou i stanoviště pro děti s hrami.

c) V pátek 9.6. by měla i v našem kostele proběhnout tzv. Noc kostelů. Bude připraveno 10 tabulí na téma: Co přineslo křesťanství světu?; organizace a program akce (viz. úkol 3/4);

Farní tábory – probíhá jejich příprava (podobně jak v předchozích letech – vedoucí z řad mládeže)

d) Ve dnech 15.-20.8. proběhne Celostátní setkání mládeže v Olomouci. Právě probíhá přihlašování na toto setkání. Ti, kteří se přihlásí do 31.5. platí za přihlášku zvýhodněnou cenu.

e) aktuální přímluvy – vždy ve čtvrtek, když se píší ohlášky, se přidá 1 aktuální – čtou se v neděli

f) nové klíče od fary – zvláště pro vedoucí společenství a jiné povolané, jsou k dispozici

 

ÚKOLY:

1/4 – zahájení přihlašování na přípravu na biřmování - ohlásit v ohláškách (o.Kamil 5_17)

2/4 – vytvoření kartiček pro ty nemocné (kteří jsou doma nebo v Domově pro seniory), kteří by se chtěli modlit za různé úmysly potřebné pro farnost - předali by jim je ti farníci, kteří je pravidelně navštěvují (J.Valchář; od 9_17) a poté, aby byla zpětná vazba od nemocných (tzn. aby se jim potom dalo vědět, jak dané modlitební úmysly nakonec ve farnosti proběhly).

3/4 – zasvětit zájemce z řad mládeže do organizace Noci kostelů (Jan Morcinek 5_17)

________________________________________________________________________

RESTY:

-

DNE: 11. 5. 2017       ZAPSAL: Tomáš Surý        SCHVÁLIL: P. Kamil Obr

 

Thursday the 5th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.