3. katecheze 2017 / 18

FARNÍ EVANGELIZAČNÍ BUŇKY
3. katecheze ve šk. roce 2017/18
(Objevování darů II)

Pán s vámi!

Přátelé, zdravím vás a všem vyprošuji Boží požehnání.

Vstoupili jsme letos skrze katecheze do tématu služby a budeme o ní hovořit i nadále. Prosím zároveň, abyste neopouštěli prostor chvály, v níž je naše zakotvení a zároveň cesta rozvíjení se dle Božích představ. Je nutno říct, že základním prvkem FEB je ale také adorace. Skrze ni, především je-li v podobě tichého přebývání před eucharistií, dostáváme možnost "nahlížet do nebe". My se díváme na Něj a On zase na nás. V tomto vzájemném pohledu objevujeme nejen Jeho vznešenost, ale i svou důstojnost, neboť nás Bůh nepřehlíží, ale zaměřuje se na nás. V Jeho blízkosti se očišťuje naše dívání a prohlubuje naslouchání. Máme-li být plodní ve chválách, ať už prožívaných v soukromí či společenství, je nutné mít kořen. A tím je adorace. Asi jste si už všimli tohoto vzájemného propojení. Čím kvalitnější je naše adorace, tím naplněnější je i naše chvála. Objevují se nové důvody ke chvále. Člověk se pak nemusí nutit k vyslovení modlitby. Při adoraci dovolujeme Bohu, aby nás napojil svým Duchem a ten nám následně dává schopnost promlouvat. Po silném zážitku s Bohem, kdy toužíme zůstat ve chválách dlouhou dobu, nás tichá adorace ukotvuje v přístavu Božího srdce, aby nás emoce neodnesli na širé moře bez břehů. Začínám znovu katechezi o službě pohledem na modlitbu, neboť tam objevujeme co vlastně je nutné dělat, tam k tomu dostáváme i sílu. Pro inspiraci si můžete přečíst Sk 2, 41-47

Nyní se vraťme ke službě. Co jsme objevili uvnitř naší buňky? Je složena z mnoha lidí a nejen to. Nutno dodat - z mnoha obdarovaných lidí. Rozmlouvali jste již konkrétně o svých obdarováních? Je důležité se tomuto tématu nevyhnout a nezůstat u povrchních hodnocení. Každý jsme jedinečný a tuto originalitu musí znát nejenom nositel určitého daru, ale celé společenství - především animátor. Teprve až uděláme tyto kroky objeví se kontury obrazu povolání našeho společenství. Bůh jako malíř vytváří jedinečný obraz našeho společenství. Každý jeho dar je jedním tahem štětce. On maluje krásné umělecké dílo a my jsme jeho součástí. Nemysleme si, že dary dostáváme podle toho co si vyškemráme. On rozděluje jak sám chce, abychom byli užiteční. Vzpomeňme na: "Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem si vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu." (Jan 15, 16)

Dárcem darů je tedy Bůh a my při jejich objevování můžeme dělat postupné kroky. Tím nejzákladnějším může být dělení na dary přirozené a nadpřirozené. Začněte nejprve dary přirozenými. Pojmenujte dar, který tvá sestra či bratr dostal do vínku. Vyjadřujte se zatím jen k pozitivním hodnotám, neboť těch negativních máme každý také dost, ale na kritiku je ještě čas. Zkuste dát každému členovi společenství zpětnou vazbu jak vidíte, že svůj dar využívá. Popřípadě se také můžete bavit o tom, co si myslíte, že Bůh chce skrze onen dar dávat ostatním. Znovu apeluji na animátory, aby zaznamenávali "poklady", které jim Pán v bratřích a sestrách ze společenství dal. Jestli máme jednou dojít k poznání specifického poslaní té které buňky je nutné znát jaké charismata nese.

Vyprošuji vám odvahu vyslovovat své postřehy a pokoru vyslovené přijmout.

P. Kamil

PRAKTICKÉ PODNĚTY PRO ANIMÁTORY
K ROZVOJI JEJICH SPOLEČENSTVÍ
(ke 3. katechezi 9. 10. 2017)


Reflexe
- V sobotu 7. 10. se v Dolanech u Olomouce konal v Komunitě Blahoslavenství seminář o přímluvné modlitbě.
- Ve farnosti se naplno rozběhla příprava k biřmování. Děkujeme za vaše modlitby.

Úkoly pro animátory
- V následujícím týdnu se vrátit ke katechezi a uvádět do života nabízená doporučení.
- Pokračovat v modlitbě chval a povzbudit k pravidelné (třeba i kratičké) adoraci.
- Hovořit o svých darech a jejich využívání. Animátoři si je budou, pro dobro společenství i farnosti, zaznamenávat, aby je mohli pomáhat rozvíjet a následně s nimi pracovat (důležitá je zpětná vazba). Za své dary neseme zodpovědnost a jednou se na tyto hřivny bude Pán ptát.
- Mailem farářovi dodávat reflexe, informace, pozvánky a modlitební úmysly přesahující rámec společenství.

Výzvy k modlitbě
- Za biřmovance a ty, kdo je na přijetí svátosti připravují.
- Za staré a nemocné lidi, které v tomto týdnu kněží navštěvují.
- Za nové pomocné biskupy (Mons. Basler, Mons. Nuzík), kteří v sobotu přijmou biskupské svěcení.

Nabídky
- 14. 10. se v katedrále v Olomouci uskuteční biskupské svěcení
- 10. a 11. listopadu se v Olomouci uskuteční Konference o evangelizaci. Naváže na loňskou konferenci uskutečněnou ve Zlíně. Je určena pro ty, kdo se v této oblasti více angažují, či se chtějí něco více dozvědět a povzbudit. Termín a místo je známo a je možné se přihlašovat - viz plakát.
- V sobotu 21. 10. se od 9 hod. uskuteční farní brigáda (zahrada, úklid, instalace štelářů v prostoru u varhan)


Termín příštího setkání animátorů FEB: čtvrtek 26. 10. 2017 v 19 hod. v Pastoračním centru

 

Thursday the 5th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.