10. katecheze 2017 / 18

FARNÍ EVANGELIZAČNÍ BUŇKY
10. katecheze ve šk. roce 2017/18
(Objevování darů IX)

"Ať se ti koří celá země, Bože, ať ti zpívá, ať opěvuje tvé jméno"

Přeji vám všem pokojný čas.
Vstoupili jsme do liturgického mezidobí, ve kterém krok za krokem máme sledovat svého Spasitele a do každodenního života přinášet vánoční zkušenost s Narozeným. Ať se nám to daří.

Otevíráme v posledních katechezích oblast služby, pro kterou nás Pán obdarovává svými dary. Máme totiž sloužit nejen ze své vlastní síly, ale v moci Ducha. Ne budovat vlastní dílo, ale Jeho a k tomu používat Jeho prostředky. Bylo by projevem velké domýšlivosti, myslet si, že si vystačíme sami. Nemá-li být naše služba pouhopouhou člověčinou je nutné se otvírat Duchu.
Minule jsme uzavřeli první ze tří kategorii darů - dary mluvení - a dnes otevíráme dary vědění. O co jde? Pomocí těchto darů poznává člověk poznáním, které přesahuje přirozený způsob poznávání.

Charisma poznáním
Duchovní poznání nelze získat vzděláváním či zkušeností, jde o Boží dar. Jak říká apoštol svatý Pavel v 1 listu Korinťanům 2, 10-13 "Nám pak to Bůh zjevil skrze Ducha; Duch totiž zkoumá všechno, i hlubiny Boží... Mluvíme ne tak, jak nás naučila lidská moudrost, ale jak nás naučil Duch..." Pokud k nám má Duch Svatý přístup jsme schopni v jeho světle rozpoznávat své vlastní cesty, ale i pomáhat druhým na těch jejich. Častokrát se charisma poznání spojuje s darem rady. Bůh má velkolepý plán s životem každého člověka, který se z moci Ducha takto obdarovaným lidem otevírá víc než jiným.

Charisma moudrosti
"Jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož Ducha" 1Kor 12, 8. Každý, kdo se sjednocuje s Kristem skrze Ducha, získává podíl na moudrosti a poznání Božím. Jestliže slovo poznání ukazuje na určitý problém, pak moudrost nabízí řešení. Vzpomeňme např. na nejoblíbenějšího moderního italského světce Padre Pia. Z jeho životopisů je známa jeho schopnost číst v lidských srdcích, udílet rady, uvádět duše na cestu k Pánu. I když se nám může zdát tento dar až nebezpečný, když je v sázce naše soukromí, je dobré vědět, že se nejedná o poznání úplné. Spíše pro určitého člověka a určitý čas nabízí takto Bůh svou pomocnou ruku k lepší orientaci.

Charisma rozlišování duchů
V životě každého člověka nastávají čas od času nejrůznější zmatky a nabízejí se nejrůznější možná řešení. Asi máte zkušenost s tím, že ne každé řešení - a to i velice logické a lidsky moudré - musí být tím nejlepším. To co nás napadá a nebo co nám někdo radí, je nutné prověřit. Je třeba zkoumat hodnověrnost zdrojů a to nejlépe v modlitbě a právě za pomoci charismatu rozlišování. Měli bychom znát jakým duchem se co nese. Přečtěme si 1Jan 4,1. Rozlišovacím znakem může být i srovnání s ovocem Ducha jak se o něm dočítáme v Gal 5, 22-23.

Stejně jako v minulé katechezi i dnes odkazuji zájemce na stránky katolické charismatické obnovy (www.cho.cz), kde se v mnoha článcích můžete na dané téma dozvědět více. Přeji všem odvahu v objevování svých darů, ale také odvahu k prosbě o ně a jejich používání. Kéž si nás Pán používá ke službě jeden druhému, aby Tělo církve rostlo a upevňovalo se.

P. Kamil
PRAKTICKÉ PODNĚTY PRO ANIMÁTORY
K ROZVOJI JEJICH SPOLEČENSTVÍ
(k 10. katechezi 15. 1. 2018)

Reflexe
- Rozběhnul se nám kurz Alfa prozatím s třinácti účastníky. Díky všem, kteří jste se zasloužili o propagaci i realizaci.

Úkoly pro animátory
- V následujícím týdnu se opět vrátit ke katechezi a povzbudit členy k četbě, v katechezi zmíněných, míst z Písma.
- Pokračovat se seznamováním se s vlastními charismaty a jejich zapisováním vedoucími FEB. Vytvoří se vám tak (spolu s přirozenými dary, které jste si už zapisovali) kompletnější přehled o službách, ke kterým vás Pán takto vybavil.
- Mailem farářovi dodávat reflexe, informace, pozvánky a modlitební úmysly přesahující rámec společenství. Je vhodné reflektovat i svědectví o vyslyšení. Účelem je zlepšení vzájemné informovanosti.

Svědectví
- Paní z Pasek, za kterou jsme se modlili přestála úspěšně operaci a moc děkuje za modlitby.

Výzvy k modlitbě
- Za zdárný průběh dalšího běhu Kurzu Alfa v naší farnosti.
- Za světlo Ducha Svatého při jednání o pokračování SMS, Večerní univerzity a působení Creda.
- Za nově vznikající buňky ve Valašském Meziříčí.


Nabídky
- Příští setkání animátorů společenství, kteří se účastní Večerní univerzity ve Zlíně bude ve čtvrtek 18. 1. 2018 v 19 hod. opět v Regině. Začátek v 18 hod. mší svatou.
- Další setkání SMS (setkání modlitebních společenství) se uskuteční v sobotu 20. 1. 2018 v Otrokovicích.

 

Termín příštího setkání animátorů FEB: čtvrtek 25. 1. 2018 v 19 hod. v Pastoračním centru.
Jste zváni i na předchozí mši sv. v 18 hod. a následnou adoraci (do 19 hod.)

 

Thursday the 5th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.