12. katecheze 2017 / 18

FARNÍ EVANGELIZAČNÍ BUŇKY
12. katecheze ve šk. roce 2017/18
(Objevování darů XI)

"Chceš-li, můžeš mě očistit... Chci buď čistý" (Mk 1,40-41)

Sestry a bratři, v textech uplynulé neděle jsme se v Markově evangeliu setkali s Ježíšem uzdravujícím malomocného člověka. Na jeho prosbu o uzdravení přichází kladná odpověď, ale také dotek ruky. Toto místo Písma zmiňuji proto, že nám zapadá do tématu služby v našich letošních katechezích. Bůh nás obdarovává pro službu bližním, ale počítá i s lidskou rovinou. Ježíšův dotek je pro nás výzvou vstupovat k bližním branou zralého lidství. Gesta a postoje, které zaujímáme jsou cestou, kterou Pán často volí k tomu, aby prokázal své milosrdenství či ukázal svou moc.

Ve třech posledních katechezích jsme hovořili o charismatech rozdělených do tří kategorií: dary mluvení, vědění a činnosti. Jednalo se o obdarování popisované v Písmu. Tímto popisem se ovšem seznam charismat nevyčerpal. Spíše jsme se dotkli velkých darů, které však ne každý dostává. Dnes bych rád popsal úvod ještě k jednomu seznamu, který nám bude mnohem bližší. a myslím, že se v něm mnozí najdeme.
Předně je nutné říct, že všichni pokřtění přijali pověření k úřadu kněžskému, královskému a prorockému. Dary dostáváme ke službě. S mocí však přichází i zodpovědnost. Z toho se jednou budeme zodpovídat. Jednou se nás Bůh zeptá jak jsme naplnili poslání, ke kterému jsme byli obdarováni dary. A protože neprožíváme v tomto světě jen duchovní povolání, jsou nám dary dávány tak, abychom mohli být užiteční právě tam, kde jsme. Všichni jsme povoláni ke vztahům. A kvůli vztahu k Bohu či lidem musíme něco opustit. Další povolání, společné pro všechny křesťany je ke svatosti. Pak následují povolání k určitému stavu (rodina, kněžství, řeholní život, misie...). V rámci širokých mantinelů církve dostáváme své osobní povolání napasované do zúžených mantinelů naší jedinečnosti. S každým z nás má Bůh plán, který je nenahraditelný. V tomto smyslu se dá říct, že tak jako já to udělat nemůže nikdo.

Charismata
- jsou milosti dané k budování církve a dobru světa
- jde o budování Božího království - to znamená, že charisma dostává jen pokřtěný člověk
- v čem mám charisma, v tom mám i povolání

Tři signály pro rozpoznání charismat
- aby šlo skutečně o charisma, musí být splněny všechny současně
1) naše vlastní prožívání radosti
- člověk, který slouží dostává zvláštní sílu a vnímá, že to není z něj - těší ho to
2) charisma má nadpřirozený rozměr
- z lidské síly to nejde a přesto se cosi mimořádného stane
- pro druhého účinek tohoto charismatu zjevuje Boha
3) potvrzení od druhých
- zpětná vazba může mít různou podobu, lidé se např. cítí v blízkosti obdarovaného člověka dobře a zároveň se jim otevírá cesta k Bohu
Přirozený talent, o kterém jsme již dříve mluvili je dědičný, charisma nikoli.

Kdy se začnou charismata projevovat?
Charismata se často začínají objevovat po vnitřním obrácení, kdy Bůh je postaven v životě člověk na první místo. Rozhodnutí mění realitu a to je často ten moment, kdy Bůh začíná s člověkem pracovat. Vzpomeňme si na Mariino: "Ať se mi stane...", po kterém se z neznámé dívky z Nazareta stává žena plná Ducha Svatého. Čím víc člověk charismata používá tím víc dává možnost, aby rostla.
Tolik pro další rozlišování. Příště otevřeme kategorie, ve kterých se určitě budete nacházet.

P. Kamil

Saturday the 23rd. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.