Jubilejní desáté Kurzy Alfa

Rožnovská farnost, jako jedna z mála v ČR, uspořádala Kurzy Alfa již v desátém běhu. Pořadatelství kurzů se v posledních letech odehrává pod vedením Farních evangelizačních buněk jako přirozené naplnění poslání jejich nasměrování vně farnosti (otevřenost pro nově zvané – příchozí). Nosným pilířem obliby kurzů byly opět diskuzní skupinky, kde si všichni zúčastnění vzájemně vyměňovali obohacující pohledy, postřehy a zkušenosti na témata jednotlivých přednášek.  

Zároveň byla navazována nová přátelství a to nejen pro aktuální čas.
Na jednotlivé účastníky vždy nejsilněji působila autentická svědectví tj. zážitky přednášejících či členů pořadatelského týmu s Božím působením v jejich vždy osobitém a nikdy neopakovatelném životním příběhu. Často, i po ukončení sdílení ve skupinkách, se účastníci vraceli svými dalšími otázkami k podnětům, jež v nich téma rozeznělo. Prohloubení, povzbuzení, probuzení nebo objevení rozmanitých odlesků křesťanské Víry&Naděje&Lásky byly dílem Ducha svatého jako Jeho odpověď na přirozené spirituální touhy a potřeby lidské bytosti.

Před zahájením Kurzů Alfa jsme se v pořadatelském týmu přimlouvali za tři skupinky. Pán nás vyslyšel a tyto tři skupinky navštěvovalo devatenáct účastníků, dvě skupinky po šesti a jedna v sedmi. K novinkám letošního ročníku patřila „mladá krev“ neboť šest účastníků se nacházelo ve věku do 30 let. Další novinkou byl nový vzdálenostní rekord. Jeden hoch dojížděl dokonce až ze vsi Hovězí. Z „přespolních“ se zúčastňoval i jeden mladík ze Zašové, jeden muž z Vidče a tři milé dámy z Bečev: dvě z Prostřední a jedna z Dolní. Zbytek tvořili rožnované a dá se říci, že poměr mužů a žen byl jedna ku třem (přičemž u mladších ročníků převládali muži a u těch věkem zralejších zase ženy). Proběhlo dvanáct přednášek v rožnovském pastoračním centru (z toho čtyři s osobně přítomnými přednášejícími tj.: „Proč a jak se modlit?“ od Marie Kubečkové mladší; „Proč a jak číst Bibli?“ od Milana Volfa; „Uzdravuje Bůh i dnes?“ od Ivy Šebestové; „A co církev?“ od o.Pavla Hofírka) a další tři přednášky v PC na Prostřední Bečvě v rámci tzv. „Víkendu s Duchem svatým“ (přednášel osobně o.Kamil Obr, zlínský farář a ještě do půli loňského roku představený farnosti rožnovské). Děkovnou Mši svatou jsme prožili na závěr samotných kurzů o již zmiňovaném víkendu v prostředněbečvanském kostele sv.Zdislavy, včetně adorace a přímluvné modlitbě za každého účastníka.

Průběh Kurzů Alfa byl tedy opět velmi povzbudivý, jsme rádi, že jej můžeme pořádat; že jsme účastníkům k dispozici; že máme snahu vytvářet takové prostředí, aby se „u nás“ cítili jako hosté, jež jsou vždy srdečně vítáni a co nejuctivěji pohoštěni. Duchovní povzbuzení a naplnění jejich životů spirituální odezvou vnímáme jako dílo Hospodinova Ducha.

Taktéž se cítíme povzbuzeni za sedm účastníků Kurzů Alfa, kteří projevili zájem pokračovat v obdobné formě pastoračně – katechistického růstu formou setkávání ve společenství tzv. Kurzu Beta. Tuto formu Farní evangelizační buňky nabízejí jako způsob užšího začlenění absolventů KA do společenství církve nebo jako možnosti dalšího křesťanském vzdělávání či duchovního rozvoje.

A v neposlední řadě jsme vděčni za role nezbytné přímluvy. V úterním čase průběhu samotných kurzů se scházeli někteří členové FEB ve dvou přímluvných společenství: při modlitbě spontánní, rozjímavé či zpěvné ale též i ve společenství modlitby růžencově přímluvné. Přímluvy byly zařazeny i do programu setkávání buněk a též v rámci individuálních modliteb členů FEB společenství.

Dál uvidíme až za rok. Každopádně letošní jubileum nás podnítilo k úvaze uspořádat setkání absolventů všech uplynulých deseti běhů. Pozvání osobní k zážitku času ve větším společenství, neformálně i s blízkými či rodinami. Koneckonců, jistě ne náhodou se jubilejní desátý běh konal v Misijním roce církve.

„Tak tedy, moji milovaní bratři, buďte pevní, nezviklatelní, stále čiňte pokroky v díle Páně vědouce, že v Pánu Vaše námaha nebude marná.“ (1 Kor 15, 58)

Za tým organizátorů Kurzů Alfa, Milan Volf (fotografie Toník Vašek)

Wednesday the 4th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.