Zasedání Pastorační rady - 7. 9. 2022

Přítomni: P. Pavel Hofírek, P. Josef Svoboda, Mgr. Miroslav Frňka, Pavel Špatný, Antonín Rozsypal, Monika Ondřejková, Jiří Valchař, Štěpán Krhut. 

Omluveni: Zlatuše Lušovská, Jaromír Koryčanský, Marie Koláčková

Zapisovatel: Monika Ondřejková

Program: 
1. Zapalování svící za zemřelé
2. Farní kalendář 9-11/2022
3. Vyvěšení parte zemřelých
4. Změna času rorátních a vánočních mší svatých
5. Problematika bezdomovectví
6. Úkoly a náměty pro příští setkání

1. Zapalování svící za zemřelé
P. Pavel Hofírek představil členům PR návrh paní Rousové, který se týká možnosti zapalování svící za zemřelé v našem farním kostele. PR se zatím nedohodla na jasném stanovisku a možnostech provedení. Rozhodnutí bylo odloženo pro možnost promyšlení o vhodnosti místa umístění, typy provedení s ohledem na interiér a technické zpracování.

2. Farní kalendář 9-11/2022
P. Pavel Hofírek představil farní kalendář jednotlivých akcí v naší farnosti v období 9-11/2022. Tento je vyvěšen na webu faráře.
- Setkání vedoucích dětí a mládeže, svátost pomazání nemocných, modlitební triduum modliteb matek a otců, setkání liturgické skupiny, misijní neděle, hromadné zpovídání, dušičkové pobožnosti, duchovní obnova P. Pavel Hofírek, arcidiecézní setkání mládeže.

3. Vyvěšení parte zemřelých
Členové PR se dohodli, že v den památky zesnulých budou v našem kostele vyvěšeny parte zemřelých za období posledních tří let, které si přinesou sami farníci. Smuteční parte budou shromažďována do 30. 10. 2022. Přípravou této aktivity byl pověřen Pavel Špatný, který připraví nástěnku a vyvěsí smuteční parte. Průběh mše svaté za zemřelé bude ještě upřesněn.

4. Změna času rorátních a vánočních mší svatých
Členové PR se dohodli na změně konání rorátních mší svatých pro děti. Nově budou probíhat v sobotu v 7 hod. ráno. Po skončení mše sv. bude vždy následovat na faře občerstvení pro děti s lucerničkami. Tuto aktivitu bude mít na starosti Monika Ondřejková. Dále byla projednávána možnost změny času vánočních mší svatých. Členové PR se dosud nedohodli na jasném stanovisku. Toto téma bylo proto odloženo na další setkání PR.

5. Problematika bezdomovectví
Členové PR se zamýšlí nad problémem osob bez domova. Silně zapáchající, špinaví a opilí bezdomovci přichází opakovaně do našeho kostela nebo jiných prostor kolem něj - zpovědnice, veřejné WC.... , je to nepříjemné pro ostatní farníky. Nabízí se možnost oslovení městské policie, která by v této věci mohla pomoci např. pravidelnými kontrolami prostor kolem kostela, případně takto zanedbané osoby poslat z těchto prostor pryč. Toto téma bylo odloženo k dořešení na další setkání PR.

6. Úkoly a náměty pro příští setkání
- Změna času vánočních mší svatých.
- Dořešit problematiku osob bez domova.
- Velké téma příštího setkání PR
– ubývají lidé pro jednotlivé služby ve farnosti!
- Projednat návrh Jiřího Valchaře – služba pro druhé.

Další setkání proběhne dne 9. 11. 2022 v 19 hod.

Zapsala: Mgr. Monika Ondřejková
Schválil: P. Pavel Hofírek
Monday the 4th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.