2. katecheze / 2013 - 142. KATECHEZE

PRO FARNÍ EVANGELIZAČNÍ BUŇKY

 
Bratři a sestry, pokoj vám!

 
             Po již několikrát opakovaných úvodech k Farním evangelizačním buňkám (FEB) během minulé katecheze a těch, které před tím směřovaly k buňkám provizorním, se již nechci dlouze a únavně opakovat. Dovolte však v úvodech ke katechezím vždy jen malou poznámku, která nás bude udržovat v bdělosti nad skutečností kým coby buňky jsme a kam směřujeme.

            Buňka je základní jednotkou živých organismů a v přeneseném slova smyslu i farní buňka tvoří základ většího společenství – farnosti. Zdraví celku vychází ze správné činnosti základních jednotek. Má-li být naše farnost zdravá, musí být její menší celky – společenství, buňky,  plné pulsujícího života. Život si nedáváme sami, ale je darem toho, který sám je ŽIVOTEM. Boží slovo uplynulé neděle: „Přišel jsem, aby měli život a měli ho v hojnosti“ (Jan 10, 10) nás znovu vybízí obrátit se k dárci života. Radovat se z toho, že žijeme, že už nyní je naše žití součástí života věčného. Věčně krásného a plného. Nebuďte, prosím smutní, prochází-li vaše dosavadní společenství proměnou – zvlášť vy, kteří bolestně zakoušíte přechod na FEB. Nemůžeme ustrnout na jednom bodě. Tím, kdo nás dal dohromady je Boží Duch a on má právo vyžadovat další kroky. Buďte citliví k jeho vedení v tomto, pro mnohé nesnadném, období života naší farnosti.Vzpomeňme na výrok onoho učitele Zákona Gamaliela při zatčení apoštolů: „je-li to dílo lidské rozpadne se samo“. Čas ukáže životaschopnost toho co se v naší farnosti nyní rodí.

          

          

            VYUČOVÁNÍ

            Vraťme se však nyní ke slovům papeže. V druhé kapitole jeho exhortace je řeč o výzvách současného světa. „Vybízím všechna společenství, aby si uchovala stále bdělou schopnost zkoumat znamení doby“. Možná, že nám to úplně nedochází, ale tato naše setkávání naplňují onu výzvu. Vždyť tam, kde jsou křesťané spolu, kde se spolu modlí, studují, diskutují, se udržuje bdělost a připravenost odpovídat na znamení doby, v níž žijeme. Čas našich setkání je vzácný. Nemylme se. Rozpoznávat to k čemu nás Pán volá přichází s tichostí Bohu vlastní. A jen připravené srdce bude schopné ve spleti hlasů rozpoznat ten Boží.

            Následně papež vyslovuje rázné NE k tomu co brání člověku vnímat Boží hlas.

- NE nerovné ekonomice, která přehlíží hodnotu života člověka a dělá z něj už nejen vykořisťovaného, ale dokonce prostě odpad společnosti. A my, bratři a sestry, nad touto bídou často vůbec nepláčeme

- NE zbožňování peněz, které vládnou, místo aby sloužily

- NE sociální nerovnosti. Papež připomíná naši oprávněnou kritiku násilí v různých chudých prostředích světa a dodává, že na vině jsou nespravedlivé struktury. To jsou věci globální – týkající se světa jako celku. Ale něco podobného se děje i v prostředí, ve kterém žijeme my, a za které tudíž neseme odpovědnost. František dodává: „…je nezbytné uznat, že pokud část našich pokřtěných nezakouší svou příslušnost k církvi, je to způsobeno také málo vlídnými strukturami a nepřívětivým ovzduším v některých našich farnostech a společenstvích.

V Písmu čteme: „Neste břemena jedni druhých a tak naplníte zákon Kristův“. (Gal 6, 2) Nemůžeme účinně evangelizovat, přehlížíme-li základní lidské problémy.

 

          

            Úkol

            Jak vidíte sociální situaci v naší farnosti? Které skupiny jsou sociálně vyloučené? A především, kterým skupinám v našem městě chybí náš láskyplný pohled?

            Zkuste také zůstat s textem uplynulé neděle (Jan 10), který představuje Ježíše jako dobrého pastýře.

 

            Informace

            Díky nepřízni počasí se pořadí ohlašovaných minipoutí spojených s májovou pobožností mírně přeskupilo. Ohlašovaná cesta na Díly se tak uskuteční až tuto neděli 18. 5.  Sledujte ohlášky.

 

Informace o FEB  a farnosti Dolany u Olomouce, která s touto formou setkávání v naší republice začala před několika lety, najdete na internetu na adrese: www.evangelizacnibunky.czVšem vám žehnám

P. Kamil

Wednesday the 4th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.