Společné zasedání Pastorační a Ekonomické rady - 12. 10. 2016

Porada číslo: 1

Přítomni:

P. Kamil Obr, P. Josef Svoboda, j. Miroslav Frňka, Petra Dejmková, Marie Koláčková, Zlatka Lušovská, Marta Luzarová, Jan Morcinek, Michaela Osmančíková, Marie Pavlicová, Marie Popelářová, Tomáš Surý, Pavel Špatný ml., Milan Volf, Milada Bičanová, Marie Bolcková, Jakub Chovanec, Pavel Jaška, Jaromír Koryčanský, Libor Kubíček, Matěj Rončák

Omluveni:

Emílie Kubíčková, Jaromír Valchář

Neomluveni: ---

Příští setkání: ER 26.10.2016; PR 16.11.2016


PROGRAM:

1. Modlitba

2. Seznámení se členy Farní rady

3. Seznámení se způsobem práce FR

a) duchovní slovo
b) rozdělení kompetencí
c) způsob komunikace
d) kontakty telefonní a e-mailové (p. Jaška)
e) předávání informací skrze zástupce v jednotlivých radách
f) dohodnout termíny setkání + příprava na ně

4. Aktuální úkoly

a) příprava celoročního kalendáře farnosti
b) rámcový výhled ekonomických a hospodářských aktivit


PROJEDNÁNO:

1/1 Modlitbu na zahájení přednesl P. Josef Svoboda.
1/2 Výzva k představení; Členové PR a ER se vzájemně představili a sdělili o sobě základní údaje.
1/3a P. Kamil: spojení duchovního a praktického projevu farnosti; význam farnosti; spojení farnosti 
a církve; spojení farnosti s biskupem; role laiků; vzájemná podpora farnosti mezi sebou…

1/3b ROZDĚLENÍ KOMPETENCÍ (trvalé úkoly členů Farní rady)

Ekonomická rada:

P. Kamil Obr, P. Josef Svoboda, j. Miroslav Frňka – celkový chod farnosti
Milada Bičanová – ekonomika farnosti
Marie Bolcková – granty, zápisy na zasedáních
Jakub Chovanec – správa budov, koordinace brigádnické činnosti
Pavel Jaška – styk se stavebním a památkovým úřadem
Jaromír Koryčanský – vize pro materiální oblast farnosti, koordinace stavebních prací
Matěj Rončák – správa budov, vzhled
Pavel Špatný ml. – elektronika, ozvučení
Libor Kubíček – stavební záležitosti

 

Pastorační rada:

Petra Dejmková – katecheze dětí a pastorace rodin
Marie Koláčková – pastorace Vigantice
Emílie Kubíčková – pastorace Vigantice
Zlatka Lušovská – Charita
Marta Luzarová – psychologie pastorace, terciáři dominikáni
Jan Morcinek – mládež a ministranti
Michaela Osmančíková – liturgická hudba
Marie Pavlicová – senioři
Marie Popelářová – pastorace veřejného prostoru
Tomáš Surý – PR (web), zápisy na zasedáních
Jaromír Valchář – liturgie
Milan Volf – koordinace společenství, evangelizace uvnitř farnosti
Pavel Špatný ml. – schola, propojení pastorační a ekonomické rady

1/3c

- zápisy při zasedáních bude dělat Tomáš Surý a Marie Bolcková
- zápisy se po konzultaci s o. Kamilem a j. Mirkem budou zasílat členům rad a umísťovat na web

1/3d

- seznam kontaktů vytvoří Pavel Jaška

1/3e

- informovat farníky o způsobu předávání podnětů farní radě – skrze zodpovědné za jednotlivé oblasti – seznámí o. Kamil
- na vývěsku vyvěsit Rozdělení kompetencí za jednotlivé oblasti – udělá j. Mirek

1/3f

- termíny setkávání budou cca 1x za dva měsíce, ale také dle aktuální potřeby
- členové rady by se měli na zasedání rady připravovat:

fa) hodnocení zadaného
fb) současná situace
fc) návrhy řešení
fd) převzetí odpovědnosti
fe) termíny realizací
ff) termíny dalšího setkání

1/4a události do farního kalendáře – na místě sepsány (nástřel nejdůležitějších akcí, které farnost pravidelně každoročně pořádá a které bude zapotřebí uvést ve farním kalendáři akcí).

1/4b ekonomické výhledy:

a) dokončení svodů kolem kostela
b) schody na zahradu
c) dokončení úprav místnosti nad kůrem
d) stavba pergoly u PC
e) výsadba stromů na farní zahradě
f) účast na brigádách motivovat přihlášením a včasnými ohláškami

 


ÚKOLY:

1/3d Vytvoření kompletního seznamu kontaktů členů obou farních rad (Pavel Jaška 10_16/11_16)

1/3e Seznámit farníky se způsobem předávání podnětů Farní radě (P. Kamil Obr 10_16/11_16)

1/3e Vyvěsit na vývěsku před kostel Seznam členů obou rad s přiřazenou oblastí, za níž zodpovídají (j. Miroslav Frňka 10_16/11_16)RESTY:

DNE: 12. 10. 2016           ZAPSAL: j. Miroslav Frňka            SCHVÁLIL: P. Kamil Obr

Monday the 4th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.