Výuka náboženství

Výuka římskokatolického náboženství

Vážení rodiče,

máte možnost přihlásit své dítě do nepovinného předmětu "křesťanská výchova - římskokatolické náboženství". V něm se děti učí dívat se kolem sebe, objevovat dobro a lásku v nás i kolem nás, ujasňovat si otázky smyslu života, poznávat Bibli a chovat se tak, aby nám všem na světě bylo spolu dobře.

Chceme, aby Vám náboženská výchova byla pomocí při výchově Vašich dětí, která je v dnešní době tak náročná.  


O náboženské výchově před zahájením nového školního roku.

Konfesní charakter náboženské výchovy římskokatolické církve vychází ze širšího pojetí náboženské výchovy. Hledání duchovních hodnot pro život člověka je obsaženo v každém hledání pravdy a dobra. Náboženská výchova pomáhá při hledání odpovědí na otázky po smyslu života.
V širším slova smyslu se náboženská výchova orientuje na obecně lidské jevy: důvěra, vděčnost, odpouštění radost, štěstí, ochota nezištně pomáhat.
V užším slova smyslu náboženská výchova římskokatolické církve zahrnuje v sobě spojení lidských zkušeností s Bohem, má motivovat k rozhodnutí se pro víru, výchovu k modlitbě, uvádění do prvků svátků a slavností, výchovu ke svátostem a pokání vede k životu dítěte ve farnosti, jeho účasti na bohoslužbách a zapojení se do charitativních činností církve.
Dítě má být uschopněno k otevírání se skutečnostem světa, ke vnímání života v jeho plnosti i s jeho rozpory, k rozvíjení existenciálních zkušeností, k porozumění křesťanskému obrazu Boha a Ježíše Krista, k otevření prostoru pro osobní modlitbu a meditaci, k zodpovědnému jednání ve společnosti s horizontem křesťanských mravních ideálů.
Výuka náboženské výchovy probíhá v rámci nepovinného předmětu křesťanská výchova a v naší rožnovské farnosti se vyučuje v pastoračním centru na faře, na základní škole 5.května, na základní škole Pod Skalkou. Vyučuje se jednu hodinu týdně.

Nejčastější otázky:

Ve které třídě se s náboženskou výchovou začíná?
Výuka náboženské výchovy probíhá již od první třídy. Je nejlepší, když dítě začne navštěvovat náboženskou výchovu již v první třídě, protože může absolvovat celý blok přípravy ke svátostem. Když dítě začne chodit do náboženské výchovy později, už mu základy utíkají.

Jak dlouho trvá, než dítě přistoupí k prvnímu svatému přijímání?
K prvnímu svatému přijímání děti přistupují obvykle ve třetí třídě. Je nutné ale, aby mělo dítě základy, aby chodilo do náboženství před přijetím prvního svatého přijímání alespoň dva roky. První svaté přijímání není cíl , kterého mají děti v náboženské výchově dosáhnout. Cíle náboženské výchovy jsou popsány v úvodu tohoto letáčku a nelze k nim dojít za pouhé tři roky přípravy ke svátostem smíření a eucharistie. Za tu dobu se děti pouze připraví k přijetí těchto svátostí. O hlubší náboženské výchově ještě nemůže být řeči.

Kdy se tedy děti dozvědí něco víc o Bibli, o církvi a o životu podle Božího zákona?
To se dozvědí až v dalších ročnících. Tak ve čtvrté třídě se dětí seznámí s Biblí a probírají cestu izraelského národa do zaslíbené země a tuto událost srovnávají s životní cestou křesťana a jejím cílem, porovnávají činnost Mojžíše a Pána Ježíše Krista. V páté třídě se seznamují s Abrahámem a učí se věřit. Od šesté do deváté třídy se podle stupně svého chápání učí praktikovat náboženství na svůj osobní život, učí se navazovat osobní vztah s Bohem, učí se být křesťany v praxi.

Znamená to snad, že výuka náboženství nekončí ve třetí třídě, ale pokračuje až do deváté?
ANO!

 

 

Wednesday the 28th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.