Zasedání Pastorační rady - 26. 1. 2022

Přítomni: P. Pavel Hofírek, Jaromír Koryčanský, Marie Koláčková, Pavel Špatný, Antonín
Rozsypal, Monika Ondřejková, Jiří Valchař, Štěpán Krhut.
Omluveni: P. Josef Svoboda, Miroslav Frňka, Zlatuše Lušovská
Zapisovatel: Monika Ondřejková

Program:
1. Farní kalendář 1-4/2022
2. Setkání vedoucích dětí a mládeže
3. Projekt otevřené brány
4. Náměty členů PR – kurz lektorů, nedělní přímluvy, vyvěšení parte zemřelých….

1. Farní kalendář
P. Pavel Hofírek představil farní kalendář jednotlivých akcí v naší farnosti v období 1-4/2022.
Tento je vyvěšen na webu faráře.

2. Setkání vedoucích dětí a mládeže
Dne 9. 3. 2022 proběhne setkání vedoucích dětí a mládeže. Jedná se o setkání, kterého by se měli zúčastnit zejména lidé z farnosti, kteří se věnují různým aktivitám zaměřeným na děti, rodiny a mládež – např. ministranti, schóla, tábory, dětské mše svaté, katecheze, klub maminek…

3. Projekt Otevřené brány
P. Pavel Hofírek sdělil, že se zatím nepodařilo najít nového koordinátora pro vedení projektu Otevřené brány. Přihlásilo se pouze několik dobrovolníků pro službu průvodcovství pro rok 2022. Problematika vedoucího projektu bude proto opakovaně vyhlášena prostřednictvím nedělních ohlášek. Bude však podrobněji nastíněno, v čem práce koordinátora spočívá s cílem větší motivace pro tuto práci. Zároveň mohou i nadále jednotliví členové PR oslovovat farníky pro službu průvodců v našem farním kostele.

4. Náměty členů PR
Pan Antonín Rozsypal sdělil, že by rád zorganizoval kurz pro lektory. Zúčastnit by se ho mohli nejen farníci naší farnosti, ale celého děkanátu. Obsahoval by 4 setkání, věková hranice pro účastníky bude ještě upřesněna, taktéž zda bude kurz probíhat ve všední den nebo o víkendu.
Paní Marie Koláčková sdělila podnět týkající se nedělních přímluv. Některým členům PR se zdají příliš složité. Je možné přímluvy přepracovat, nebo doplnit o další. To je však práce pro skupinku lidí, která by se této problematice musela pravidelně věnovat. Jedním z návrhů bylo, také přidat přímluvy farníků, které by napsali na lístečky před každou nedělní mši svatou. Tyto
lístečky by pak byly vloženy do nádoby či košíku a přineseny během nedělní mše svaté při přinášení darů před oltář.
Další námět přednesl pan Jaromír Koryčanský. Jednalo se o možnost vystavení parte zemřelých v našem kostele v den památky všech zesnulých. Všechny tyto náměty byly ponechány k promyšlení do příštího setkání.
Na závěr P. Pavel Hofírek rozdal členům PR svůj návrh k pastoračnímu plánu farnosti Rožnov p. R. Úkol pro členy PR do příštího setkání je tento návrh promyslet, případně doplnit svými náměty.

VIZE:
Ať všichni v Rožnově dojdeme do nebe!
MISE:
Víme, kdo jsme, kam jdeme a co je nejdůležitější.
Jdeme společně vedeni Duchem a s Kristem uprostřed nás.
S nohama na zemi, hlavou vztyčenou a pohledem upřeným k nebi.
Jdeme radostně, povzbuzování nadějí s vynalézavostí a obětavostí lásky.
Amen.

Další setkání proběhne dne 30. 3. 2022 v 19 hod.

Zapsala: Mgr. Monika Ondřejková        Schválil: P. Pavel Hofírek
Thursday the 5th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.